Версия за печат

01467-2015-0014

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130277958

ЧЕЗ Разпределение България АД, ул. Цар Симеон №330, За: Светлана Илиева, България 1309, София, Тел.: 02 8958/909/, Факс: 02 8272/171/

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.cez-rp.bg.

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=25573&companyId=20808..

Електронен достъп до информация: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=25573&companyId=20808.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация:

ЧЕЗ България ЕАД, бул. Европа №2, За: Светлана Илиева, България 1360, София, Тел.: 02 8958/909/, Факс: 02 8272/171/

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cez.bg/bg/za-dostavchitsi/.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

ЧЕЗ България ЕАД, бул. Европа №2, За: деловодител, България 1360, София, Тел.: 02 8958/909/, Факс: 02 8272/171/

Място/места за контакт: деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cez.bg/bg/za-dostavchitsi/.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

ЧЕЗ Разпределение България АД, ул. Цар Симеон №330, За: деловодител, България 1309, София, Тел.: 02 8958/909/, Факс: 02 8272/171/

Място/места за контакт: деловодство

I.2) Основна дейност

Електрическа енергия

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

„Доставка на товарови прекъсвачи средно напрежение“ и реф. № PPD 15-031

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България"АД
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

Рамково споразумение с няколко оператора

Максимален брой на участниците в предвиденото рамково споразумение

5

Срок на действие на рамковото споразумение в години

4

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение
3412000 BGN
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на товарови прекъсвачи средно напрежение, съгласно условията на обявлението и документацията за участие

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

31000000

Описание:

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на настоящата поръчка не е разделен на обособени позиции, но включва доставка на следните видове прекъсвачи: 1. Триполюсен товаров прекъсвач за монтиране на закрито, комбиниран със заземителни ножове 12kV/16кА за 630А; 2. Триполюсен товаров прекъсвач за монтиране на закрито, комбиниран със заземителни ножове 24kV/16кА за 630А; 3. Триполюсен товаров прекъсвач за монтиране на закрито, комбиниран с предпазители и заземителни ножове 12kV/16кА за 400А; 4. Триполюсен товаров прекъсвач за монтиране на закрито, комбиниран с предпазители и заземителни ножове 24kV/16кА за 400А. Участниците задължително оферират всички видове прекъсвачи от предмета на поръчката. В резултат на тази процедура Възложителят ще сключи рамкови споразумения за срок от 4 /четири/ години с петима потенциални изпълнители, класирани от първо до пето място включително, при условие, че са налице достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. При условие, че не са налице достатъчен брой кандидати или участници, които отговарят на критериите за подбор, или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя, то Възложителят може да сключи рамкови споразумения и с по-малко от пет потенциални изпълнители. В поканата за участие при провеждане на последващи процедури на договаряне без обявление за възлагане на конкретна обществена поръчка и сключване на конкретен договор за доставка, въз основа на рамковото споразумение, ще се определят вида стоки и ориентировъчни количества, които ще определят максималната стойност на коткретния договор.

Стойност, без да се включва ДДС
3412000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

48

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в размер на – 30 000,00 лв. Участникът избира сам една от посочените по-долу форми: - парична сума, преведена по сметката на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България” АД, – банка: Уникредит Булбанк - IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL; BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за участие в обществена поръчка с реф.№ РРD 15-……… и предмет: “ ==============” - банкова гаранция – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на “ЧЕЗ Разпределение България” АД в съответствие с образеца в документацията. Минималният срок на валидност на банковата гаранция за участие е един месец след изтичане срока на валидност на офертата. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма в случай, че участник: а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка; Гаранцията за участие се освобождава, както следва: а) на отстранените участници в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител; б) на класираните на първо и второ място участници след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител; в) при прекратяване на процедурата, гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранция за изпълнение при сключване на рамково споразумение - 0.00 лв. Гаранцията за изпълнение се представя от избрания за изпълнител участник при сключване на всеки конкретен договор след проведена процедура на договаряне без обявление и е в размер, съответстващ на максимално възможния процент от стойността на договора, определен при спазване на разпоредбите на действащия ЗОП към момента на провеждане на конкретната процедура за изпълнение на обществена поръчка. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума, преведена по сметката на Възложителя - „ЧЕЗ Разпределение България” АД - банка „Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение на договор по РС № …………………...(посочва се № на рамковото споразумение) и проведена процедура с реф. № и предмет: ………………………………..……….. - банкова гаранция (оригинал) – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България” АД, в съответствие с образеца в документацията. Когато участникът, избран за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Условията и сроковете, свързани с гаранцията за изпълнение, се уреждат в договора за изпълнение на поръчката въз основа на сключеното рамково споразумение.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Единичните цени на стоката от рамковото споразумение ще се използват като максимални цени /база/ при договаряне на единичните цени на стоката за конкретните договори за обществени поръчки, които ще се сключват въз основа на това рамково споразумение при условията и по реда на процедурата на договаряне без обявление, на основание чл. 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП. При договарянето за сключване на всеки конкретен договор въз основа на настоящото рамково споразумение, единичната цена за всеки вид стока от предмета на обществената поръчка не може да бъде по-висока от базовата единична цена за съответната стока по сключеното рамково споразумение.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, представените документи трябва да отговарят на изискванията на чл.48, ал.2 във връзка с чл. 48 ал.3 и ал.4 от ЗОП. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, представените документи трябва да отговарят на изискванията на чл.48 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице представените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 48 от ЗОП. Когато участника, определен за изпълнител е неперсонифицерано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за изпълнение на обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удоставерението за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалантен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Оферта по образец (заглавна страница, съдържаща и представяне на участника): • име и длъжност на лицето, представляващо участника по регистрация (по закон) или на лицето, упълномощено да представлява участника в тази процедура; Забележка: Ако лицето, подписало офертата не е представляващия участника по регистрация (по закон), то се прилага оригинал или нотариално заверено копие на писмено пълномощно на това лице, подписано и подпечатано от представляващия участника по регистрация • пощенски адрес, телефони, факсове, електронен адрес, за кореспонденция при провеждане на процедурата, интернет страница (ако има такава); Забележка: Ако участникът е посочил грешен адрес или е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това Възложителя, или участникът не е извършил необходимите действия и условия, за да получи уведомлението, изпратено на този адрес, участникът ще се счита за уведомен, когато Възложителят е изпратил уведомлението на посочения от участника адрес. • банкови сметки за възстановяване на гаранцията за участие, ако гаранцията за участие е под формата на парична сума (депозит по сметка на Възложителя). • друга информация. 2. Юридически статус 2.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен. Ако не е посочен ЕИК по чл. 23 от ЗТР, участниците юридически лица или еднолични търговци, представят копие на актуално състояние, документ за регистрация или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, то документите по настоящата т. 2.1. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като се представя и копие на договор за създаване на обединението. В договора за създаване на обединението или в отделен документ, подписан от лицата в обединението, задължително се посочва представляващият обединението. 2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП (съгласно образеца в документацията) 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП. (съгласно образеца в документацията) 6. Подизпълнители 6.1. Декларация за наличие/отсъствие на подизпълнители (съгласно образеца в документацията). В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, в декларацията се посочват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители, съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители. 6.2.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (представя се от лицето/лицата, посочено/и като подизпълнител/и, съгласно образеца в документацията). 6.3. Декларация от всеки подизпълнител за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. (съгласно образеца в документацията) 6.4. Декларация за предоставен ресурс от подизпълнител за изпълнение на предмета на поръчката, в съответствие с чл. 51а от ЗОП. 7. Други документи 7.1. Декларация за приемане на условията в проекта на рамково споразумение и проекта на конкретен договор, неразделна част от рамковото споразумение (съгласно образеца в документацията) 7.2. Документ за гаранция за участие. В зависимост от избрания от участника вид на гаранцията за участие, към офертата следва да се приложи: - банков документ, удостоверяващ внасянето на гаранцията за участие по посочената в обявлението банкова сметка; или - оригинал на банкова гаранция с условия за усвояване, съвпадащи с обявените от Възложителя в образеца от документацията. 7.3. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

4.1. Декларация от представляващия участника (съгласно образеца в документацията), съдържаща списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години считано от датата на подаване на офертата, придружени от доказателства за извършените доставки, както следва: 1. Удостоверение/я, издадено/и от получателя/и, посочен/и в списъка или от компетентен орган, потвърждаващо извършването на доставката/ите и/или 2. Посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената доставка. Дефиниция: Стоки, предмет на поръчката са товарови прекъсвачи средно напрежение, като за предмет, сходен с предмета на поръчката се счита доставка на прекъсвачи. ЗАБЕЛЕЖКА: Като минимални изисквания е необходимо участникът да е изпълнил през последните три години доставка на прекъсвачи на стойност не по-малко от 1 700 000 (милион и седемстотин хиляди) лева без ДДС Като доказатeлство към всяка доставка от декларацията, участваща в покриването на минималното изискване, се прилагат оригинали или нотариално заверени копия на удостоверения, издадени от получателя, посочен в списъка или от компетентен орган, потвърждаващо извършването на доставката или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената доставка Може да не се представят доказателства (удостоверения) за всички извършени доставки от Декларацията - списък, но задължително трябва да има доказателства за доставките участващ/и в покриването на минималното изискване за минимална стойност на изпълнените доставки. Издадените от получатели удостоверения, следва задължително да съдържат следната информация: - еднаква или сходна с предмета на поръчката доставка/и; - датата на извършената доставка, еднаква или сходна с предмета на поръчката - стойността на доставката/ите еднаква или сходна с предмета на поръчката. Забележка: Доставката/ите, (еднаква/и или сходна/и с предмета на поръчката), датите на извършените доставка/и; стойността на доставката/ите; посочени в Декларацията-списък от представляващия участника, следва задължително да съвпадат с доставката/ите, (еднаква/и или сходна/и с предмета на поръчката), датите на извършените доставки и стойността на доставката/ите в представените удостоверения от получатели 4.2. Сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 6 и чл. 53 от ЗОП, а именно валиден сертификат (ксерокопие с частна заверка) по стандарт ISO 9001 или еквивалент и да е с обхват (сфера на дейност) относим към предмета на поръчката. Забележка: Сертификатът по тази точка трябва да е на български или да се предостави в превод на български език. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

PPD15-031

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
22.07.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работан ден, следващ деня на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки и до нея имат свободен и безплатен достъп всички заинтересовани лица. Документацията може да се представи и на хартиен носител след запрлащане на цена от 10 лв. без ДДС, внесена в деловодството или преведена по сметка на "ЧЕЗ България" ЕАД, Сити банк, IBAN BG 65 CITI 9250 1005 0048 02, BIC CITI BGSF. Всяко лице, което желае да му бъде предоставена документация за участие на хартиен носител за негова сметка, може да заяви това на адрес: гр. София, бул. "Европа"№2 или на факс: 02/8272171, 02/8270332, като изпрати копие на платежно нареждане за банков превод

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
22.07.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.07.2015 г.  Час: 14:00
Място

гр. София, бул. "Европа"№2, конферентна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средставата за масово осведомяване и на други лица при спазване установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

За сключването на всеки конкретен договор за доставка, който се възлага по рамковото споразумение, Възложителят ще проведе процедура на договаряне без обявление (на основание чл. 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП), като изпраща покана за участие до всички лица, с които има вече сключено рамково споразумение съгласно чл. 93б, ал. 3 от ЗОП и ще определя изпълнител на съответния договор, на база критерий: „най-ниска цена“. Срокът за получаване на оферти при провеждане на последваща процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП на основание настоящето рамково споразумение, ще бъде не по-малко от 15 и не повече от 25 дни, считано от датата на изпращане на поканата от Възложителя до лицата, с които има сключено рамково споразумение с посочения по-горе предмет.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.05.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ