Версия за печат

00797-2014-0082

BG-Бургас: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

Община Бургас, ул. Александровска № 26, За: Валерия Димитрова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907276, E-mail: v.daalova@burgas.bg, Факс: 056 860912

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/index.php/bg/notice/details/62/.

Електронен достъп до информация: http://www.burgas.bg/index.php/bg/notice/details/62/20322.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„ Изпълнение на СМР на обекти по следните обособени позици:ОП 1- Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас; ОП 2- Благоустрояване и паркоустрояване на районен парк "Лазур" –детска площадка и парково обзавеждане - УПИ І, кв.37, к-с“Лазур“, гр. Бургас “

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр.Бургас
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„ Изпълнение на СМР на обекти по следните обособени позици: ОП 1- Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас ОП 2- Благоустрояване и паркоустрояване на районен парк "Лазур" –детска площадка и парково обзавеждане - УПИ І, кв.37, к-с“Лазур“, гр. Бургас “

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
540406.22 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: .„Оценка на Техническото предложение” (ОТ); тежест: 40
Критерий: 1.1.Работна програма (текстова част); тежест: 20
Критерий: 1.2.Обяснителна записка ; тежест: 20
Критерий: 2.„Предложен срок” (ОС); тежест: 20
Критерий: 3."Предлагана цена"(ОЦ); тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

93-ОП-160

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 241 - 423319 от 13.12.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 93-ОП-160/40/21.05.2015 История / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: „Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Славейков“, УПИ I, кв. 40, гр. Бургас“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

29.04.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

АДЕЛ М ЕООД, ЕИК 147109071, ж.к. „Изгрев“, бл.86, вх.3, ет.6,, Република България 8000, гр.Бургас, Тел.: 056 999873, E-mail: office@adel-m.com

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 114558.42 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 93-ОП-160/39/21.05.2015 История / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Благоустрояване и паркоустрояване на районен парк "Лазур" –детска площадка и парково обзавеждане - УПИ І, кв.37, к-с“Лазур“, гр. Бургас
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

29.04.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Коонсорциум „Проект парк „Лазур 2015“, ЕИК 176865399, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ №22,, Република България 8256, гр.Свети Влас, Тел.: 0885 555055, E-mail: brilyant_sunnybeach@abv.bg

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 425847.8 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

„Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“ съгласно договор ВG161PO001/1.4-09/2012/019 по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007- 2013 Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.05.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1 “ТРЕЙС – БУРГАС“ ЕАД, ЕИК 200627706, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. „Одрин“ № 15, ет. 7 представлявано от Петър Христов Илиев, тел. 056/813639, факс 056/813623, e-mail: trace_burgas@tracebg.com; Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция 1. 2. „ПЪТСТРОЙ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 103561242, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул.“Акад. Андрей Сахаров“ №1, ет. 5, представлявано от Добромир Петров, тел. 052/739900, факс 052/739909, e-mail: patstroi@mail.bg; Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция 2. 3. „ЩРАБАГ” ЕАД, ЕИК130463628, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. Кукуш № 1, факс 056/82 44 50, тел. 056/82 44 40, и адрес за кореспонденция гр.София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, сграда Мегапарк, ет. 8, представлявано от Веселин Василев, факс 02/4458889, тел. 02/4458867, asya.atanasova@strabag.com; Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция 2. 4. „БОРЕЛА“ ЕООД, ЕИК147156078, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция гр. Бургас, ул. „ Свети Климент Охридски“ № 15, ет. 4, офис 403, представлявано от управителя Таня Христова Терзиева, телефон 0878/707147, факс 056/592392, e-mail: borela_eood@abv.bg. Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция 2. 5. „ПОЛИССТРОЙ” ЕООД, ЕИК 838169610, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция гр.Ямбол, ул. „Балатон” № 2, представлявано от управителя Димитър Керемедчиев, тел. 046/ 669 151, 046/ 669154; факс 046/66 91 52, e-mail: eoodpolisstroj@abv.bg; Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция 2. 6. „АДЕЛ М” ЕООД, ЕИК 147109071, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция гр. Бургас, к-с „Изгрев“, бл.86, вх.3, ет.6, представлявано от управителя Милко Красимиров, тел. 056/ 999 873, факс 056/992 874, e-mail: office@adel-m.com; Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция 1. 7. КОНСОРЦИУМ „ПРОЕКТ парк „Лазур 2015“, със седалище и адрес на управление: гр.Свети Влас 8256, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ №22, представлявано от Румен Стефанов,тел. 0885 55 5055, brilyant_sunnybeach@abv.bg; Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция 2.Участникът е учреден с договор за гражданско дружество от 12.01.2015г. между: „БРИЛЯНТ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, ЕИК 14746949, със седалище и адрес на управление: гр.Свети Влас 8256, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ №22, представлявано от управителя: Румен Стефанов,И„ЕИВ“ ЕООД, ЕИК 200970046, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Транспортна“ №7, ет.3, представлявано от управителя: Мария Георгиева; 8. „БУРГАСЦВЕТ – 90- ТАНЕВ“ ЕООД, ЕИК 102833771, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ул.“Алеко Богориди“ №16, представлявано от Васил Танев, тел. 056/ 841660, факс 056/ 841688, e-mail: bscvet_90@mail.bg; Участникът е подал оферта за участие по обособена позиция 2.