01075-2015-0001

BG-Сливен: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и Канализация-Сливен ООД, бул. Шести септември № 27, За: инж. Янчо Събев - Инвестиционен Анализатор, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 662713, E-mail: viksliven@viksliven.com, Факс: 044 623413

Място/места за контакт: Водоснабдяване и Канализация-Сливен ООД, бул. Шести септември № 27

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://new.sliven.net/vik/.

Адрес на профила на купувача: http://goo.gl/h3NzLs.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Инкасиране на суми в брой за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен” ООД, гр. Сливен”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: На територията на област Сливен
Код NUTS: BG342
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Инкасиране на суми за консумирана питейна вода и отведена отпадъчна от потребителите на “В и К - Сливен” ООД гр. Сливен срещу възнаграждение / комисионна / определена в процент. Изпълнителят събира суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите, от името на Възложителя, които суми превеждат по негова банкова сметка. Съобразно начина на събиране на сумите от потребителите са обособени в една позиция. Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода в обособени пунктове с ресурси на изпълнителя, чрез използване на софтуер на възложителя на каси с онлайн връзка и на каси с офлайн връзка.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79940000

Описание:

Услуги по събиране на плащания, вземания и дългове

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозна обща стойност на поръчката (комисионни изплатени за целия срок на договора) -116 000 лв., без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС
116000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Всяко предложение да бъде представено заедно с гаранция за участие в процедурата в размер на 200,00 лв. Паричната гаранция може да бъде внесена на касата на дружеството или преведена по банкова сметка на “ВиК - Сливен” ООД гр. Сливен, IBAN BG33RZBB91551004469301, BIC код RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” клон Сливен. В случай, че гаранцията се представи като банкова гаранция, то срокът на действието й следва да бъде не по – кратък от срока на валидност на офертата 2. Гаранция за изпълнение - в размер на 3 % от прогнозната стойност на поръчката. Представя се преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията следва да бъде представена като безусловна и неотменима банкова гаранция или да бъде преведена по банкова сметка на “ВиК - Сливен” ООД гр. Сливен, IBAN BG33RZBB91551004469301, BIC код RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” клон Сливен. В случай, че гаранцията се представи като банкова гаранция, то срокът на действието й следва да надвишава с един месец срока на действие на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Начин на плащане на възнаграждението (комисионна) - в лева, по банков път по сметка на Изпълнителя, след представяне на надлежно оформени и приети финансово-счетоводни документи.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

1. Участниците да разполагат с пунктове, с постоянни представители в посочените населени места от област Сливен, предмет на обществената поръчка. Пунктовете да работят всеки официален работен ден, както следва: • Минимум 4 /четири/ часов работен ден за събиране чрез off-line каси. • Минимум 8 /осем/ часов работен ден за събиране чрез on-line каси.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Заверени от участника копия от документ за регистрация и актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участника е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документ за самоличност, когато участника е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединения с чуждестранни юридически лица задължително се представят документ за съдебна регистрация (или еквивалент) и удостоверение за актуално състояние. Указаните документи, трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да са придружени от официален превод на български език. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице следва да приложи нотариално заверен учредителен акт на обединението. Физическите лица включени в състава на обединения, представят документ за самоличност. Документите следва да бъдат издадени не по – рано от 3 /три/ месеца преди датата на представянето им. 2.Участниците и техните подизпълнители /ако има такива/ трябва да отговарят на изискванията на чл.47, ал.9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, букви „а”-„д” и т.2, т.3 и т.4 и ал.5 от ЗОП. При подаване на офертата си за участие, участниците и подизпълнителите /ако има такива/ удостоверяват отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.9 от ЗОП с декларация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника- съгласно чл.50,ал.1 от ЗОП Възложителят не изисква.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Съгласно документацията за участие.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Размер на комисионната от инкасираните суми; тежест: 60
Показател: Брой пунктове (собствени или наети); тежест: 40
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

01075-2015-0001

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
01.07.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.07.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.07.2015 г.  Час: 14:00
Място

Административна сграда на Водоснабдяване и Канализация-Сливен ООД, ул. Шести септември №27

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците и /или/ техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява , както следва:1.За участниците-лична карта и копие от документ , удостоверяващ представителната власт на лицето(когато участника е юридическо лице);2.В случай , че присъства пълномощник-лична карта и надлежно заверено пълномощно;3.За представителите на средствата за масова информация-лична карта и документ удостоверяващ представителството на лицето за съответната медия;4.За представителите на юридическите лица с нестопанска цел - лична карта и документ , удостоверяващ представителната власт на лицето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Информация относно крайния срок: чл.120, ал.2 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ