Версия за печат

00701-2015-0001

BG-Сливо поле: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Юлия Методиева Николова, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: град Сливо поле, площад Демокрация № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=109&selected=181&parent_id=138.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Юлия Методиева Николова, Надиде Бейтиева Ахмед, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: град Сливо поле, площад Демокрация № 1

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=109&selected=181&parent_id=138.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на нов комбиниран багер – товарач за нуждите на община Сливо поле

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: град Сливо поле
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнението на поръчката има за цел да се подобри наличната материално – техническа база и да се повиши капацитета на машинният парк на Община Сливо поле, чрез закупуването на нов комбиниран багер - товарач. Специализираната техника ще се използва за поддържането и извършването на ремонти на общинската пътна инфраструктура, за снегопочистване и др.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

43210000, 43250000

Описание:

Машини за извършване на изкопно-насипни работи
Товарачни машини с челно товарене

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставката включва един брой нов комбиниран багер - товарач

Прогнозна стойност без ДДС
129166.67 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. На основание чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП, Възложителят не изисква гаранция за участие в откритата процедура. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на поръчката без включен ДДС и може да се внесе като парична сума по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора към момента на неговото сключване като в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва поръчката, по която се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Община Сливо поле в ТБ "Инвестбанк АД"- клон Русе, IBAN: BG34 IORT 7379 3300 0900 00; BIC: IORTBGSF. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за Изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят има право да приспадне от внесената гаранция за изпълнение всички дължими суми за неустойки по договора и за претърпени вреди, които са следствие на виновно неизпълнение на договора от Изпълнителя. Възложителят има право да усвои гаранцията за изпълнение при разваляне на договора по вина на Изпълнителя. Гаранционното поддържане на предмета на поръчката се обезпечава с 30 % от гаранцията за изпълнение. Възложителя освобождава 70 % от внесената гаранция за изпълнение в срок до 30 дни след изпълнението на доставката на техниката, а останалите 30 % от гаранцията за изпълнение, обезпечаващи гаранционното поддържане, се освобождават в срок до 30 дни след изтичане на гаранционният срок на техниката. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. В случаите, когато участникът определен за Изпълнител, при сключване на договора избере представяне на банкова гаранция за изпълнение, условията и срокът на валидност на същата следва да отговарят на условията посочени в проекта на договор.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Обществената поръчка, се финансира със средства от общинския бюджет. Плащането ще се извърши в български лева по банков път, по посочена от определения изпълнител банкова сметка в срок до 15 (петнадесет) работни дни от подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура за доставената техника, предмет на поръчката.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Прогнозната стойност на поръчката, посочена в раздел ІІ.2.1) не трябва да се превишава. При ценово предложение, надвишаващо посочената максимално допустима за финансиране сума, офертата на участника ще бъде отстранена от участие. 2. Възложителят се е възползвал от правото си по чл.64, ал.3 от ЗОП и е намалил законоустановения срок за получаване на оферти от 40 дни преди крайния срок, поради изпращане на обявлението по електронен път до АОП за вписване в РОП. Срокът е намален със 7 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път, и с още 5 дни, тъй като от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена (Посочен в Приложение А.ІІ от обявлението). Намалението с общо 12 дни е в рамките на възможния срок за намаляване (общо 12 дни).

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – ориг.; 2. Представяне на участника, което включва: 2.1. Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която уч-кът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – във форма, определена от участника, но представена в ориг.; 2.2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – за удостоверяване отсъствие на обст-вата по чл.47, ал.1, т.1, букви «а-д», т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1 и ал.5 от ЗОП – ориг. Наличието на посочените обстоятелства води до отстраняване от участие в процедурата; 3. При участници обединения – зав.от уч-ка копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – ориг.; 5. Посочване на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка – ориг.; 6. Декларация за приемане условията в проекта на договор – ориг.; 7. Нотар. зав. пълномощно на лицето, упълномощено да представлява уч-ка в процедурата, когато уч-кът не се представлява от лицата, посочени със съотв. пълномощия в документа за регистрация; 8. Оригинали на Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП; 9. Условия за гаранционен срок – ориг. Допустимо е гаранционният срок да е посочен в технич. предложение или в отд. документ; 10. Ценово предложение- ориг.; 11. Декларация от подизпълнител/и по чл.47, ал.9 от ЗОП, удостоверяваща липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, букви «а-д», т.2, т.3 и т.4 и ал.5 от ЗОП - оригинал, подписана от всички лица, които представляват посочения/те подизпълнител/и /, ако в офертата има предвидени подизпълнител/и; 12. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по образец; 13. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари - Приложение № 2 към чл.11,ал.2 от ППЗМИП, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице. Забележки: 1. На основание чл.51а от ЗОП, всеки участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели, трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 2. Проектът на договор не може да бъде изменян от участника. При наличие на предложение за изменение на условия, извън допустимите за офериране според самия проект и образците на възложителя, се счита, че участникът се е отклонил от изискванията на възложителя и това е основание за отстраняването му от участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят на настоящата обществена поръчка не поставя изисквания към Финансовото и икономическо състояние на участниците.
Минимални изисквания: Неприложимо
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Оригинал на Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил не по-малко от 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „доставки, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират „доставки на специализирана строителна и/или пътна техника”. В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания се прилагат за обединението като цяло . Съгласно разпоредбата на чл.51а, ал.1 от ЗОП, участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на чл.51а, ал. 1 трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.06.2015 г.  Час: 16:45
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.06.2015 г.  Час: 16:45
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.06.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала на Общината, в град Сливо поле, площад Демокрация № 1, втори етаж.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Посочените лица могат да присъстват при извършване на действията на комисията по чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите предложения, след като удостоверяват качеството, в което желаят да присъстват, както и самоличността си.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Ако е посочен ЕИК, не се изисква доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и представянето на актове, обявени в него. В документацията по процедурата, която е публично достъпна по електронен път в профила на купувача, са посочени основанията за отстраняване от участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна, е 10 дневен и започва да тече след изтичане на срока по чл.27а, ал.3 от ЗОП. Жалби срещу действия или бездействия на възложителя, които възпрепятстват достъпа или участието на лица в процедурата се подават в срока, опредлен в чл. 120, ал. 7 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ