Версия за печат

01564-2015-0003

BG-с.Чупрене: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Чупрене, ул. Асен Балкански № 55, За: Ваньо Костин, Република България 3950, с.Чупрене, Тел.: 09327 2580, E-mail: ob_chuprene@abv.bg, Факс: 09327 2402

Място/места за контакт: Община Чупрене

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chuprene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chuprene.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: "Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: територията на Община Чупрене
Код NUTS: BG311
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Възложителят - Община Чупрене възлага, а Изпълнителят - "Енпрокон" ЕООД приема да извърши при условията на настоящия договор, услуги по авторски надзор по време на строителството на обект: "Изграждане на противопожарна кула на теритирията на община Чупрене", в рамките на изпълнението на проект № 05/226/00395, финансиран по мярка 226 от ПРСР 2007-2013 г.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71248000

Описание:

Контрол на проекта и документация

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
10000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 26-1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:"Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: "Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене"
V.1) Дата на сключване договора
25.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
24.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Енпрокон ЕООД, ЕИК: 130384950, ж.к. Лозенец, бул. Черни връх 41, Република България 1407, гр. София, Тел.: 02 4722203, E-mail: office@enprokon.com

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 10000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 10000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект № 05/226/00395 " Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда" по мярка 226 от ПРСР 2007-2013 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

27.05.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

" Енпрокон" ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Лозенец", бул. "Черни връх" № 41, ЕИК: 130384950, представлявано от Иво Илиев Чешмеджиев - управител.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Съгласно сключен договор от 14.03.2014 г. между Община Чупрене и Енпрокон ЕООД последният е изготвил технически проекти за обект: "Изгрождане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене". Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ условията и редът за осъществяване на авторски надзор се опрделят чрез договор между Възложителя и проектанта. Съществуващите технически проекти са изготвени от Енпрокон ЕООД. Възлагането на обществената поръчка на друго лице,различно от горепосоченото без неговото съгласие или оказ от правата му, би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт - чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП. По смисъла на цитираната разпоредба, авторът има изключително право.