Версия за печат

02711-2015-0103

BG-Попово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 20 от 27.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул.Михаил Маджаров № 68, За: инж.Стела Атанасова, Република България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Място/места за контакт: ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=269.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско и ловно стопанство


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка при еднократно заплащане на 80 т. ( осемдесет тона) царевица – зърно необходима за подхранване на дивеч и за изпълнение на дейностите на ТП ДЛС „Черни Лом”гр.Попово, съгласно ЗЛОД

II.3) Кратко описание на поръчката

„Доставка при еднократно заплащане на 80 т. ( осемдесет тона) царевица – зърно необходима за подхранване на дивеч и за изпълнение на дейностите на ТП ДЛС „Черни Лом”гр.Попово, съгласно ЗЛОД

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

03211200

Описание:

Царевица

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 11 от 14.04.2015 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

„Доставка при еднократно заплащане на 80 т. ( осемдесет тона) царевица – зърно необходима за подхранване на дивеч и за изпълнение на дейностите на ТП ДЛС „Черни Лом”гр.Попово, съгласно ЗЛОД

Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 2711-2015-103
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

661163

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

14.04.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Настоящата обществена поръчка се прекратява на осн. чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП , а именно: " не е подадена нито една оферта".

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Григор Игнатиев Гогов
Длъжност: директор