Версия за печат

02711-2015-0098

BG-Шумен:

РЕШЕНИЕ

Номер: 32 от 27.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ТП ДГС Шумен - Североизточно държавно предприятие ДП Шумен, ул. Любен Каравелов № 28А, За: Фетие Шабанова, Р. България 9700, Шумен, Тел.: 054 800464, E-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg, Факс: 054 800464

Място/места за контакт: ТП ДГС Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsshumen.dpshumen.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско и ловно стопанство


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Закупуване на преносими компютри и периферни устройства, за нуждите на ТП “ДГС Шумен” през 2014 г.” -за обособени позиции №1- КОМПЛЕКСНА МУЛТИМЕДИЯ, №3- КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ (НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР), №5-МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО-КОПИР, СКЕНЕР И ПРИНТЕР

II.3) Кратко описание на поръчката

„Закупуване на преносими компютри и периферни устройства, за нуждите на ТП “ДГС Шумен” през 2014 г.”-за обособена позиция №1- КОМПЛЕКСНА МУЛТИМЕДИЯ, №3- КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ (НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР), №5-МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО-КОПИР, СКЕНЕР И ПРИНТЕР

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

30213000, 30232000, 30216110, 30232100, 30232110, 38652120

Описание:

Персонални компютри
Периферни устройства
Скенери за компютри
Принтери и плотери
Лазерни принтери
Видеопроектори

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 25 от 02.04.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 2711-2015-98
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

659380

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

02.04.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Техническите оферти предложени от участниците за позици №1, №3 и №5 не отговарят на предварително обявените от възложителя условия като: 1. Кандидат №3.„Смарт Софт” ЕООД-гр.Ботевград Кандидат №4. „Панда Експерт” ООД-гр.София са направили изменение на бланката на утвърдения образец на техническото предложение за позиции №1, №3 и №5 , изразяващо се в премахване на точка 9 от бланката - „т.9 друго” и представените от тях технически предложения за изпъление не съдържат задължително изискуемата от възложителя информация за техническата и кадрова обезпеченост на кандидатите, която е следвало да бъде описана в точка 9.„друго” от техническо предложение за изпълнение на поръката”, чрез посочване на сервизи за ремонт на гаранционна техника (адрес на сервизите, брой и др.информация по избор на участника), квалифицирани лица-отговорни за изпълнение на поръчката. 2.Техническите предложения на Кандидат №2 „Вали компютърс” ООД-гр.Велико Търново съответно за позиции №1, №3 и №5 не съдържат задължително изискуемата от възложителя информация за техническата и кадрова обезпеченост на кандидатите която е следвало да бъде описана в точка 9.„друго”, чрез посочване на сервизи за ремонт на гаранционна техника (адрес на сервизите, брой и др.информация по избор на участника), квалифицирани лица-отговорни за изпълнение на поръчката (описва се квалификацията им. 3.Техническите предложения на Кандидат №1 „Дезон БГ”ЕООД-гр.Варна за позции №1, №3 и №5 не отговарят по определени технически параметрни за съответната позиция на минимално изискуемите такива поставени от Възложителя.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

1. Позиция №1 „Доставка на мултимедия (мултимедиен проектор за презентации и др.). 2. Позиция №3 „Доставка на компютърна конфигурация за настолен компютър (без монитор)”. 3. Позиция №5 „Доставка на монитор за настолен компютър”.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Младен Драганов Манев
Длъжност: Директор ТП ДГС