Версия за печат

02709-2015-0033

BG-с. Говежда:

РЕШЕНИЕ

Номер: 125 от 25.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТП ДГС/ - Говежда към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, За: инж. Милко Еделов Благоев, Република България 3474, с. Говежда, Тел.: 088 2598240, E-mail: dgs_govejda@abv.bg

Място/места за контакт: инж. Милко Еделов Благоев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150429isIM4831754.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии съгласно чл.165, ал.1 от Закона за горите


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на откритата процедура е: "Текущ ремонт на съществуващи горски пътища и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2015-2016 година на територията на ТП ДГС Говежда" по обособени позиции:Обособена позиция №1: Текущ ремонт на съществуващи горски пътища: Милина река – Требеш – Припон; Копиловци – Докина чука; Лева река – Припон – Панчин яз; Копиловци – Добревска река; Копиловци – Лева река; Дълги дел – Коларски дол – Лиляк; Каменна Рикса – Бучето; Мисленица – Зелени дол; Две реки – Кози камък; Две реки – Пикета; Говежда – Праданча; Говежда – Буковец; Говежда – Речище; Лимонадената; Дълги дел - Драгин преслап; Ведена - Кутията - Деленица;Дива Слатина - Мисленица - Панчин яз;Козарник - Зид;Главановци - Ръженик - Еловица;Копиловци - Телевизионната кула;Помеждин - Царски кладенец; Копрен - Алдинци - Кордините борове;Копиловци - лице - Чипровски буковец и строителство на временен горски път Праданча" Обособена позиция №2: Строителство на временни горски пътища: Кална река; Свински дол; Гръцки дол; Страшки дол; ; Добревска река; Докина чука; Обособена позиция №3: Текущ ремонт на съществуващи горски пътища: Крушака - Инсталацията - Фуниите; Фуниите- Рога - Яворов преслап;Буков брод - Трещена река - Яворов пресла и строителство на временен горски път Коларски дол" Пълно описание на поръчката се съдържа в Техническите спецификации за обособените позиции / Приложения №№1-1,1-2 и 1-3/, неразделна част от документацията за участие.Възложителят не се задължава да усвои целия обем от дейности, посочени в техническите спецификации. Възлагането на дейностите от предмета на настоящата обществена поръчка ще се извършва с отделни заявки и при възникнала необходимост. Стойността на поръчката е прогнозна и Възложителят не се задължава да я усвои напълно. Възложителят може да заявява и дейности със сходен характер в рамките на предвидения финансов ресурс. При извършване на дейностите следва да се спазват изискванията на Наредба №5 / 31.07.2014 г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението им / Издадена от Министерството на регионалното развитие, Министерството на земеделието и храните, Обн. ДВ бр.68/15.08.2014 г./, както и действащото законодателство на Република България.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.16, ал.1,ал.4 и ал.8, във връзка с Глава пета от Закона за обществени поръчки, в качеството му на Възложител по чл.7, т.3 от ЗОП. Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условия за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на открита процедура по опростените правила.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Милко Еделов Благоев
Длъжност: Директор