Версия за печат

00156-2014-0017

BG-Велинград: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Велинград, бул. Хан Аспарух №35, За: Александра Керина, РБългария 4600, Велинград, Тел.: 0359 53210, E-mail: Velingrad@mbox.contact.bg, Факс: 0359 54341

Място/места за контакт: Дирекция АПИО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://m.velingrad.bg/.

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=19128&companyId=21202').

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ГРАД ВЕЛИНГРАД ” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция и рехабилитация на улици и благоустрояване на прилежащите елементи. Обособена позиция 2: Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на паркове, паркови зони, места за отдих и зелени площи на територията на град Велинград;

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: на територията на гр.Велинград
Код NUTS: BG423
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

По Обособена позиция 1: Реконструкция и рехабилитация на улици и благоустрояване на прилежащите елементи предметът на поръчката включва ремонтни дейности по бул. „Съединение”, ул. „Братя Маврикови”, ул. Димитър Благоев” и площад „Македония” в квартал Чепино. Предвидени са дейностите: подмяна на осветителните тела и внедряване на мерки за енергоефективност; облагородяване и запазване на съществуващата растителност и рехабилитация на тревните площи уличната мрежа ще бъде изцяло преасфалтирана, в участъците с настилка от павета се предвижда демонтаж на паветата, полагане на нова пясъчна основа и асфалтиране, нова пътна маркировка на пешеходните пътеки и велоалеите; Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания – понижаване на участъци от тротоарите и полагане на тактилна настилка в участъци изискващи повишено внимание; Организация и безопасност на движението. По Обособена позиция 2: Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на паркове, паркови зони, места за отдих и зелени площи на територията на град Велинград предметът на поръчката включва ремонтни дейности по Обект 1: Парк „Гарата” в Чепино – УПИ V, кв. 14, 7228, Обект 2: Парк под ОУ „Неофит Рилски” – Чепино - УПИ ХІ, кв. 15, имот 7236, Обект 3: Парк пред Фреша – УПИ ІІІ -7285, кв. 660, Обект 4: Парк пред ОДЗ „Слънчице” – УПИ І- 4167, кв. 701, Обект 5: Парк „Триъгълна градинка” в Центъра– УПИ ІІ – 7297, кв. 1301. Предвидени са дейностите: рехабилитация и реконструкция на съществуващата алейна мрежа, поставяне на ново парково обзавеждане, рехабилитация и реконструкция на съществуващи стълби, поставяне на нова детска площадка с ограда върху ударопоглъщаща каучукова настилка, поставяне на спортна площадка с уреди за спорт на открито, реконструкция на чешма и чешма-паметни, фундаменти на кошчета за боклук, пейки, перголи и осветителни тела, въвеждане на енергоспестяващо осветление, изграждане на поливни системи, облагородяване и запазване на съществуващата растителност и рехабилитация на тревните площи.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233142, 45233252, 45211360, 45112700, 45112711, 45236210, 45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство
Строителни работи, свързани с озеленяването
Строителни работи по оформяне на паркове
Строителни работи на терени на детски площадки
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
3690902.43 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 10
Показател: Техническо предложение; тежест: 40
Показател: Ценово предложение; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00156-2014-0017

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 633231 от 13.11.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 529 / Обособена позиция №: / Заглавие:„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ГРАД ВЕЛИНГРАД ” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция и рехабилитация на улици и благоустрояване на прилежащите елементи
V.1) Дата на сключване договора
14.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
13.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ИСА 2000 ЕООД, ЕИК 831040520, р-н Слатина, ул. Николай Коперник №25, РБългария 1111, София, Тел.: 02 8079550

URL: www.isa2000.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3694059.01 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3690902.43 BGN без ДДС
В Брой месеци 5
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Договор BG161PO001/1.4-09/2012/018 с предмет „ Зелена и достъпна градска среда в град Велинград“ , финансиран чрез схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.05.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. ДЗЗД „Аквилея“ гр. София 1606, район Красно село, ул. „Шандор Петьофи” № 13-15 със съдружници в обединението: „Водстрой 98“ АД, ЕИК 119081953 със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, район Красно село, ул. „Шандор Петьофи” № 13-15 и „ПСТ Груп“ ЕАД, ЕИК 831928535 със седалище и адрес на управление: гр. София 1517, район Подуяне, ул. „Бесарабия“ № 114; 2.ДЗЗД „Консорциум за инженеринг проектиране и изграждане”, БУЛСТАТ 175648695със съдружници в обединението: „Техно-енерджи“ ООД, ЕИК 812233671 гр. София 1220, район Надежда, ул. „Илиенско шосе” № 8, „ОЛДЕКС” ЕООД, ЕИК 130920475,гр. София 1220, район Надежда, ул. „Илиенско шосе” № 8 и „Вайс - профил“ ООД, ЕИК 131008918 гр. София 1220, район Надежда, ул. „Илиенско шосе” №8; 3.„ПИ ЕС ПИ” ЕООД, ЕИК 175245413, гр. София 1619, район Витоша, ул. „Дамяница” № 2, ет. 4, ап. 17 4.ИСА 2000” ЕООД, ЕИК 831040520,гр. София 1111, район Слатина, ул. „Николай Коперник” № 25 5.„Пътища и съоръжения” ЕАД, ЕИК 121559474, София 1619, район Витоша, ул. „Евлия Челеби” №58 6. „Инфра роудс” ЕООД, ЕИК 202062878, гр. София 1517, район Подуяне, ул. „Бесарабия” №114 7. ДЗЗД „Велинград ПХ 2014”, гр. София 1220, район Надежда, ул. „Илиенско шосе” № 8, със съдружници в обединението: „Пътстрой“ ООД, ЕИК 123626427 гр. Стара Загора 6000, зона Голеш и „Хитбилдинг” ЕООД, ЕИК 200931146,с. Припек 6858, обл. Кърджали, община Джебел, ул. „Девети септември” № 38 8."Каро трейдинг” ООД, ЕИК 131070485, гр. София 1404, район Триадица, ж.к. „Гоце Делчев” (сграда Крит), бл. 22, вх. В, ап. 1В 9.„Запрянови – 03” ООД, ЕИК 115816551,гр. Асеновград 4230, ул. „Васил Левски” № 5, ет. 2, ап. 5 10.„Агромах” ЕООД, ЕИК 101611650, с. Бело поле 2709, община Благоевград, Производствена база на „Агромах” ЕООД 11. "Пътища Пловдив” АД, ЕИК 115004094, гр. Пловдив 4003, район Северен, бул. „Цар Борис III Обединител” № 5, ет. 2, ап. 5


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор