Версия за печат

00025-2015-0001

BG-Куклен:

РЕШЕНИЕ

Номер: 535 от 19.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Кмет на община Куклен, ул. Ал. Стамболийски 43, За: Гергана Тошкова, България 4101, Куклен, Тел.: 03115 2120, E-mail: kmet@kuklen.org

Място/места за контакт: 03115 2120

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kuklen.org.

Адрес на профила на купувача: http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20150519vjEK155681.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение - гр. Куклен и за Домашен социален патронаж - гр. Куклен.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е 94 558.33 лв. без ДДС и съобразно регламентацията на чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗОП следва да се проведе открита процедура с опростени правила. Не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Илхан Емин Кадир
Длъжност: зам. кмет, заместващ ИД Кмет на Община Куклен