Версия за печат

02538-2014-0048

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратура на Република България-главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Калоян Николов, Република България 1000, София, Тел.: 02 8036017, E-mail: knikolov@prb.bg, Факс: 02 9633373

Място/места за контакт: пл. Света неделя № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ 455 от 24.04.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2014-0048
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Предоставянето на услугите по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България се изразява в следното: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България: Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, Сертификат „Зелена карта“, „Автокаско“ за служебни МПС, доброволна застраховка злополука на водача и пътниците в МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България“ при условията, посочени в Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 1 и Приложение № 2), неразделна част от договора, и в съответствие с изискванията на договора.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 18 от 30.04.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД и ЕИК 121265177, ул. Света София № 7, ет. 5, Република България 1301, София, Тел.: 02 9813122, E-mail: headoffice@ozk.bg, Факс: 02 9814351

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ozk.bg/.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България: Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, Сертификат „Зелена карта“, „Автокаско“ за служебни МПС, доброволна застраховка злополука на водача и пътниците в МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България, при условията, посочени в Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 1 и Приложение № 2), неразделна част от договора, и в съответствие с изискванията на договора.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
17644.17 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

29.04.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
17644.17 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

18.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Ася Бориславова Петрова
Длъжност: Заместник на главния прокурор при Върховна административна прокуратура