Версия за печат

00418-2015-0004

BG-Дупница: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Дупница, пл. Свобода 1, За: Иван Бучов - Директор Дирекция ОФД, България 2600, Дупница, Тел.: 0701 59229, E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg, Факс: 0701 59257

Място/места за контакт: на горепосочения адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dupnitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dupnitsa.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Рехабилитация и текущ ремонт на уличната мрежа в гр. Дупница през 2015г. по три обособени позиции”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Територията на Община Дупница
Код NUTS: BG415
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

“Рехабилитация и текущ ремонт на уличната мрежа в гр. Дупница през 2015г. по три обособени позиции”. Обособена позиция 1 – "Рехабилитация вътрешна улична мрежа в гр. Дупница“; Обособена позиция 2 – „Рехабилитация вътрешна улична мрежа в селата на територията на Община Дупница“; Обособена позиция 3 – „Ремонт на четвъртокласната пътна мрежа“

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44113320, 45233252

Описание:

Пътни настилки
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
661347.25 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Други предишни публикации
Номер на обявлението в ДВ 646287 от 02.02.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № V - 2 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Рехабилитация вътрешна улична мрежа в гр. Дупница
V.1) Дата на сключване договора
05.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
06.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Мегаинвест - холд ЕООД, 109514979, ул. Самоковско шосе № 38, България 2600, Дупница, Тел.: 0701 51209, E-mail: ppd_dupnitza@abv.bg, Факс: 0701 51209

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 416666.7 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 380115.75 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № V - 4 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Рехабилитация вътрешна улична мрежа в селата
V.1) Дата на сключване договора
05.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
06.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Благоустройствени строежи ООД, 811047710, ул. Скаптопара № 1 А, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 884190, E-mail: bls@mail.bg, Факс: 073 884190

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 141794.32 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 141143.86 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № V - 3 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:ремонт на четвъртокласната пътна мрежа
V.1) Дата на сключване договора
05.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
06.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Меридиан ЕООД, 109559419, ул. Крайречна № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 1, България 2600, Дупница, Тел.: 0701 51667, E-mail: meridia.eood@abv.bg, Факс: 0701 51667

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 168083.76 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 140087.64 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

14.05.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.КСВ Инженеринг ООД, град Самоков, ул. Иречек № 11, ЕИК 175189402 2. Пътно поддържане Кюстендил ООД, град Кюстендил, ул. цар Освободител № 261, ЕИК 109514961 3. Благоустройствени строежи ООД, град Благоевград, ул. Скаптопара № 1 А, ЕИК 811047710 4. Автомагистрали Хемус АД, град София, район Средец, ул. Г.С. Раковски № 128, ет. 8, ЕИК 831643461 5. Щтрабаг ЕАД, град София, бул. Цариградско шосе № 115 Г, сграда Мегапарк, ет. 8, ЕИК 130463628 6. Страбаг АГ, Австрия, град София, бул. Цариградско шосе № 115 Г, сграда Мегапарк, ЕИК 14487107 7. Нивел Строй ЕООД, град Брезник, ул. Георги Стефанов № 6, ЕИК 113580690 8. Пиринстройинженеринг ЕАД, град Благоевград, ул. Тодор Александров № 21, ЕИК 811132858 9. Мегаинвест - холд ЕООД, град Дупница 10. Меридиан ЕООД, град Дупница, ул. Крайречна № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 1, ЕИК 109559419


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор