Версия за печат

05028-2015-0001

BG-София: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на икономиката, Славянска №8, За: Джорджия Ненкова - главен експерт, дирекция ВОП, България 1052, София, Тел.: 02 9407240; 02 9407694, Факс: 02 9407240; 02 9407694

Място/места за контакт: дирекции ВОП и ФУС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mi.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mi.government.bg/bg/competitions/ministerstvo-na-ikonomikata-otpravya-pokana-kam-vsichki-zainteresovani-uchastnici-za-uchastie-v-otkrita-945-c341-1.html?p=e30=.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и администрацията на Министерство на икономиката по следните две самостоятелно обособени позиции: 1. Позиция 1 - писмени преводи за Министерство на икономиката 2. Позиция 2 - устни преводи за Министерство на икономиката

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и администрацията на Министерство на икономиката по следните две самостоятелно обособени позиции: 1. Позиция 1 - писмени преводи за Министерство на икономиката - за две години или до достигане на сумата от 130 000 лева без ДДС 2. Позиция 2 - устни преводи за Министерство на икономиката - за две години илидо достигане на сумата от 50 000 лева без ДС

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79530000, 79540000

Описание:

Услуги по писмени преводи
Услуги по устни преводи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
180000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 642583 от 14.01.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 71 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и администрацията на Министерство на икономиката - писмени преводи
V.1) Дата на сключване договора
04.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

13

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Арте Док“ ЕООД, ЕИК 131303612, бул.Васил Левски №68, вх.4, ет.1, ап.2, България 1142, София, Тел.: 02 4210170

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 130000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 72 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Извършване на преводачески услуги за нуждите на министъра, на политическия кабинет и администрацията на Министерство на икономиката - устни преводи
V.1) Дата на сключване договора
04.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Орхидея 94“ ЕООД, ЕИК 130291826, кв.Драгалевци, ул.Чевшир № 16, България 1415, София, Тел.: 02 9810599

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 50000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

14.05.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „ЖАРАВА БГ НАДЕЖДА ИВАНОВА” ET, ЕИК 175048049 2. „КЛАСИК БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК104632048 3. „АРТЕ ДОК” ЕООД, ЕИК 131303612 4. „ДИАЛОГ ПЛЮС” ООД, ЕИК121157059 5. „ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ СОФИТА” ООД, ЕИК 121105240 6. „ТРАНСЛИНГВА ЕВРОПА” ЕООД, ЕИК121465587 7. „ОРХИДЕЯ 94” ЕООД, ЕИК 130291826 8. „МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС” ООД, ЕИК103913291 9. „ЛОЗАНОВА 48” ООД, ЕИК 121878917 10. „ИНТЕРЛАНГ” ЕООД, ЕИК 121162565 11. „АЛМА КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 121240544 12. „ТЕЗА” ЕООД, ЕИК 030272497 13. „БЪЛГАРСКО ПОЛИГЛОТСКО ДРУЖЕСТВО”, ЕИК 130833796


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор