Версия за печат

04861-2015-0002

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗОП1-25 от 14.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Изпълнителна агенция по трансплантация, ул. Братя Миладинови 112, За: Кирил Кирилов, България 1202, София, Тел.: 028135 019, E-mail: kiril.kirilov@bgtransplant.bg, Факс: 029316 151

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bgtransplant.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://www.bgtransplant.bg/iat/index.php?target_f=EОбществени поръчки.html..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Национална агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Организиране и провеждане на специализирано обучение на служителите на Изпълнителна агенция по трансплантация, извършващи инспекции на лечебните заведения”

II.3) Кратко описание на поръчката

Провеждане на специализирано обучение на територията на гр. София за осем служители от дирекция „Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията“ на ИАТ по програма определна със заповед № РД-19-2 от 13.02.2015 на министъра на здравеопазването за 2015г. Теоретичните и практическите занятия следва да се проведат в здравни или лечебни заведения, които разполагат със специалисти по съответните специалности. Обучението е с продължителност 30 академични часа и се провежда от лица с придобита специалност по вирусология, микробиология, клинична имунология, клинична токсикология, инфекциозни болести, медицинска паразитология, обща и клинична патология, клинична лаборатория. Ръководителите на здравните и лечебните заведения, в които се провежда обучение, издават служебна бележка на всяко лице, което успешно е преминало обучение по съответната специалност.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

80561000

Описание:

Услуги по обучение в областта на здравето

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ЗОП1-20 от 07.04.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-660229
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 4861-2015-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

660229

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

07.04.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

В определения срок за подаване на оферти не е постъпила нито една оферта за участие по обособена позиция 1 „Провеждане на специализирани обучения по информационни технологии“, поради което на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, процедурата е прекратена.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 029356 113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 029807 315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Данела Станева-Петкова
Длъжност: ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР