Версия за печат

02711-2015-0059

BG-Върбица: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СИДП ДП Шумен ТП ДГС Върбица, ул.Септемврийско въстание № 133, За: Емил Димов, РБългария 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgsvarbitca@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Върбица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: dgsvarbitca.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: dgsvarbitca.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: горско и ловно стопанствоДруго (моля пояснете): горско и ловно стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка чрез покупка, на канцеларски материали,съгласно утвърден списък за нуждите на ТП ДГС Върбица - гр.Върбица.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ТП ДГС Върбица
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Доставка чрез покупка, на канцеларски материали,съгласно утвърден списък за нуждите на ТП ДГС Върбица - гр.Върбица.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30197640, 30197200, 30197210, 30197220, 30124400, 22830000, 30192160, 30192131, 30192132, 30199230, 30192125, 30192121, 30197620, 22820000, 30192113, 24910000, 30194100, 30237320, 30192350, 30125100, 30125110, 30125120, 30234300, 22600000, 30192154, 39241130, 39241200, 30197320, 30192100, 30199410, 22852000, 30197330, 22310000, 30234600, 30197130, 30197321, 30141200

Описание:

Самокопирна хартия или други видове хартия за копиране
Папки с пръстени за захващане на страниците и кламери
Папки с пръстени за захващане на страниците
Кламери
Кутии с телчета за телбод
Тетрадки за упражнения
Коректори
Пиромоливи
Резервни графити (мини) за автоматични моливи
Пощенски пликове
Маркери
Химикалки
Хартия за писане
Формуляри
Пълнители с мастило
Лепила
Чертожни линии (шаблони)
Дискети
Ленти за касови апарати с фискална памет
Касети с тонер
Тонер за лазерни принтери/факс машини
Тонер за фотокопирни машини
Компактдискове (CD)
Мастило
Резервни тампони за печати
Универсални ножчета
Ножици
Телбод машинки
Гуми за триене
Самозалепваща хартия
Папки за сортиране
Перфоратори
Пощенски картички
Флашпамети
Кабърчета
Антителбод
Настолни калкулатори

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1594 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 649122 от 18.02.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 18 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на канцеларски материали
V.1) Дата на сключване договора
11.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Панда Експерт ООД - 131298528, бул.Съединение маг.РУМ, РБългария 9700, Шумен, Тел.: 054 832517

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1594 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.05.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.Панда Експерт ООД 2.ФЕМА ГРУП ЕООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор