Версия за печат

02711-2015-0075

BG-Върбица: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ТП ДГС Върбица, ул.Септемврийско въстание № 133, За: Емил Димов, РБългария 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Върбица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: горско и ловно стопанствоДруго (моля пояснете): горско и ловно стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Превоз на спомагателни работници за извършване на дейности по маркиране на ЛФ за 2016 година,отглеждане на млади насаждения,подпомагане на естественото възобновяване до обекти намиращи се на територията на I - ви и II - ри ГСУ на ТП" ДГС Върбица" през 2015 г.,от следните населени места: Позиция №1 - превоз на работници от населени места - гр.Върбица,с.Станянци,с.Божурово и с.Маломир до обекти находящи се в I ви ГСУ на ДГС Върбица. 2.Позиция №2 - превоз на работници от населени места - с.Тушовица,с.Бяла река и с.Нова Бяла река до обекти находящи се в II - ри ГСУ на ДГС Върбица."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 2
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр.Върбица ул.Септемврийско въстание № 133
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Превоз на спомагателни работници за извършване на дейности по маркиране на ЛФ за 2016 година,отглеждане на млади насаждения,подпомагане на естественото възобновяване до обекти намиращи се на територията на I - ви и II - ри ГСУ на ТП" ДГС Върбица" през 2015 г.,от следните населени места: 1.Позиция №1 - превоз на работници от населени места - гр.Върбица,с.Станянци,с.Божурово и с.Маломир до обекти находящи се в I ви ГСУ на ДГС Върбица. 2.Позиция №2 - превоз на работници от населени места - с.Тушовица,с.Бяла река и с.Нова Бяла река до обекти находящи се в II - ри ГСУ на ДГС Върбица."

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

60100000, 77200000

Описание:

Пътни транспортни услуги
Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
25000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 653065 от 10.03.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 15 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Превоз на спомагателни работници
V.1) Дата на сключване договора
08.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.03.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕООД БОЗ- 202536753, ул.дружба № 4, РБългария 9870, с.Бяла река, Тел.: 0896 383588

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 13000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 13000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 16 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Превоз на спомагателни работници
V.1) Дата на сключване договора
08.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.03.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

БОЗ ЕООД, ул.Дружба №4, РБългария 9870, с.Бяла река, Тел.: 0896 383588

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 12000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 12000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.05.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.БОЗ ЕООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор