Версия за печат

00038-2015-0018

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 54 от 07.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Николай Димитров, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.gabrovo.bg/141-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Невъоръжена охрана на регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Габрово /землище на с. Гръблевци/“

II.3) Кратко описание на поръчката

Настоящата обществена поръчка обхваща всички необходими дейности по осъществяването на невъоръжена охрана на регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Габрово /землище на с. Гръблевци/.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 29 от 13.03.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 38-2015-18
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

654125

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

13.03.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

За участие в процедурата са подадени 2 оферти от „АЙС СЕКЮРИТИ“ ЕООД и „АСО ТРЕЗОР – 2М“ ЕООД. Възложителят прекратява настоящата обществена поръчка на осн. чл. 39, ал. 1 т. 1 от ЗОП– няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47- 53а от ЗОП. 1. „АЙС СЕКЮРИТИ“ ЕООД на основание чл. 69, ал. 1, т.1 и т.3 от ЗОП. Участникът не отговаря на изискванията на Възложителя, обективирани в 1.1. Раздел III, буква Б, т. 2.1.4.3 от Указанията за участие в процедурата, Раздел III.2.1 от Обявлението за поръчката, а именно не е представено заверено от участника копие на валиден лиценз за извършване на охранителна дейност, валиден за територията на цялата страна и/или на територията на община Габрово, издаден по реда на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), включващ задължително дейността по чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗЧОД ИЛИ декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи. 1.2. Раздел III, буква Б, т. 2.1.4.2. от Указанията за участие в процедурата, Раздел III.2.1 от Обявлението за поръчката, а именно: не е предтсвена Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, от ЗОП (Образец № 2) от Йончо Ганчев в качеството му на управител, която да съдържа посочена информация относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентен орган, който съгласно законодателството да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 2.„АСО ТРЕЗОР – 2М“ ЕООД на основание чл. 69, ал. 1, т.1 и т.3 от ЗОП. Участникът не отговаря на изискванията на Възложителя и обективиран в Раздел III, буква Б, т. 2.1.4.3 от Указанията за участие в процедурата, Раздел III.2.1 от Обявлението за поръчката, а именно не е представено заверено от участника копие на валиден лиценз за извършване на охранителна дейност, валиден за територията на цялата страна и/или на територията на община Габрово, издаден по реда на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), включващ задължително дейността по чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗЧОД ИЛИ декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово