Версия за печат

00701-2014-0005

BG-Сливо поле:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Юлия Методиева Николова, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: град Сливо поле

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=43&selected=152&parent_id=138.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД-09-839 от 29.09.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00701-2014-0005
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

ДОСТАВКА на твърди и течни горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле и административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2014/ 2015 година, по обособена позиция 2: Донецки въглища – до 150 тона.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 1728-2 от 14.10.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ГУ-ФАРАДЕЙ ЕООД, ЕИК 123655610, улица Свети Княз Борис № 93, ет.9, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 603539, Факс: 042 600518

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

ДОСТАВКА на течни горива - газьол за отопление, за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле и административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2014/ 2015 година.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
50999.4 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

30.04.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 83.85% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: В договора е предвидено, че максималното количество гориво, което може да бъде заявено за доставка е в размер на 150 тона. Предвидено е, че доставките на съответните количества се извършват след предварителна заявка за точното количество гориво. При това максималните стойности за доставка по договора е посочено, че може да не бъдат достигнати. В случая по договора максималното количество е 150 тона, а количеството гориво, което е заявено и съответно доставено е 125,780 тона.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
42764.67 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

07.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Стефанов Големански
Длъжност: Кмет на Община Сливо поле