Версия за печат

00502-2014-0018

BG-Варна:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МБАЛ Света Марина ЕАД, бул. Христо Смирненски 1, За: Николай Николов, Република България 9010, Варна, Тел.: 052 302932, E-mail: officeub@mail.bg, Факс: 052 302932

Място/места за контакт: Маркетинг

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.svetamarina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: Р-547 от 15.10.2012 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00502-2014-0018
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на: 1) Нов хемодиализен апарат - 2 броя; 2) Нова система за екстракорпорална мембранна оксигенация/ЕКМО/ + система за продължителна поддръжка на камерите на сърцето с възможност за биоактивно покритие /центрофугална помпа/, в комплект с 5 сета,за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 5757 от 15.12.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Фрезениус Медикъл Кеър България ООД, ЕИК 107516166, ул. Любен Каравелов 26, ет.4, Република България 5308, Габрово, Тел.: 066 804540, E-mail: Head.Office@fmc-bg.com, Факс: 066 806169

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на: 1) Нов хемодиализен апарат - 2 броя; 2) Нова система за екстракорпорална мембранна оксигенация/ЕКМО/ + система за продължителна поддръжка на камерите на сърцето с възможност за биоактивно покритие /центрофугална помпа/, в комплект с 5 сета,за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

24

ІII.7) Стойност посочена в договора
45600 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

21.04.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
45600 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

07.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Марта Александрова Дракова
Длъжност: Директор ИД, упълномощено лице