01024-2014-0004

BG-Долна баня: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Долна баня, ул. Търговска №134, За: Петър Георгиев, Република България 2040, Долна баня, Тел.: 07120 2121, E-mail: obshtinadb@abv.bg

Място/места за контакт: Община Долна баня

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dolna-banya.net.

Адрес на профила на купувача: http://dolna-banya.net.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка и монтаж на съоръжения за обект: „Развитие на спорта в Община Долна баня – реконструкция и доизграждане на спортен комплекс в гр. Долна баня” по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на спортни съоръжения; Обособена позиция №2: Доставка и монтаж на съоръжения за видеонаблюдение.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област
Код NUTS: BG412
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка и монтаж на съоръжения за обект: „Развитие на спорта в Община Долна баня – реконструкция и доизграждане на спортен комплекс в гр. Долна баня” по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на спортни съоръжения; Обособена позиция №2: Доставка и монтаж на съоръжения за видеонаблюдение Обособена позиция №1: 1. Доставка и монтаж на маса за тенис - 2 бр. 2. Уред за ръце, крака и талия /крос тренажор/ - 1 бр. 3. Уред за раменната част и ръце - 1 бр. 4. Уред за коремната област, подобно на лежанка - 1 бр. 5. Уред за крака и талия - комбинирано фитнес-съоръжение за двама - 1 бр. 6. Уред за ръце и крака - комбинирано за двама, предвидено за хора в неравностойно положение - 1 бр. 7. Уред за крака и талия - за инвалиди - 1 бр. 8.Уред за коремната област - комбинирано за двама - 1 бр. 9. Уред за крака и талия - за безконтактно имитиране на ходене - 1 бр. 10. Уред за крака и талията / Тай Чи Колела/ 11. Доставка и полагане на пейки - 16 бр. 12. доставка и полагане на кошчета на "люлееща" се ос - 11 бр. Обособена позиция 2: 1. Вандалоустойчива куполна камера ден/нощ и стенна стойка за монтаж - по 19 бр. 2. Високоскоростна моторизирана камера ден/нощ и стойка за монтаж- по 3 бр. 3. 32 канален цифров рекордер - 1 бр. 4. Клавиатура за управление на рекордери, LCD дисплей - 1 бр. 5. 19 инчов TFT-LCD монитор с вградени говорители - 1 бр. 6. 42 инчов професионален цветен TFT-LCD монитор - 1 бр. 7. Гръмозащита за куполни камери - 6 бр. 8. Гръмозащита по коаксиален кабел - 10 бр. 9. Захранващ блок в метална кутия за външен монтаж - 3 бр. Захранващ блок за вътрешен монтаж - 7 бр. 10. BNC конектор за кримпване, 3 части - 56 бр. 11. Непрекъсваемо захранване - 1 бр.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

32323500, 37442000, 37461500

Описание:

Система за видеонаблюдение
Екипировка за вдигане на тежести и трениране на мускулите
Маси за тенис

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
128999 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок за доставка; тежест: 50
Показател: Предложена цена; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 632350 от 07.11.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 5-С / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Договор за доставка
V.1) Дата на сключване договора
05.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.01.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДИНАМИК РЕСУРС ООД, гр. София, ЕИК 121141051, ул. Клокотница №29, Република България 1202, София, Тел.: 02 9571402, E-mail: office@dynamicsport.eu, Факс: 02 9571402

URL: www.dynamicsport.eu.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 73266 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 65999 BGN без ДДС
В Брой месеци 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4-C / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Договор за доставка
V.1) Дата на сключване договора
05.05.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.01.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДИНАМИК РЕСУРС ООД, гр. София, ЕИК 121141051, ул. Клокотница №29, Република България 1202, София, Тел.: 02 9571402, E-mail: office@dynamicsport.eu, Факс: 02 9571402

URL: www.dynamicsport.eu.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 70500 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 63000 BGN без ДДС
В Брой месеци 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проектът е финансиран по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ 23/321/01285/27.11.2012 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

05.05.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Обособена позиция №1: 1. Панов ЕООД, гр. Варна, ЕИК130785856 2. ДИНАМИК РЕСУРС ООД, гр. София, ЕИК 121141051 Обособена позиция №2 1. ДИНАМИК РЕСУРС ООД, гр. София, ЕИК 121141051 2. СЕКТРОН ООД, гр. София, ЕИК 831144177


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор