Версия за печат

00833-2014-0017

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Висш съдебен съвет, ул. Екзарх Йосиф 12, За: Румен Георгиев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9304320, E-mail: pro-e-justice@vss.justice.bg, Факс: 02 9819176

Място/места за контакт: Румен Георгиев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vss.justice.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141209JXGr2300378.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: ПравосъдиеДруго (моля пояснете): Правосъдие

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес. Анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 7
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Висш съдебен съвет, гр. София, ул."Eкзарх Йосиф" №12
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Oбществената поръчка е с предмет: „Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес. Анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт" и се възлага в изпълнение на проект: „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и формационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”“, в изпълнение на дейност 2 по проект: „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, по силата на сключен договор № 13-33-2 от 27.12.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Предметът на договора включва извършване на следните дейности: •Изготвяне на доклад от анализа на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес – 1 бр.; •Изготвяне на доклад от анализа на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт – 1 бр.; •Изготвяне на пакет от детайлизирани препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие – 1 бр.; •Изготвяне на пакет от детайлизирани препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт – 1 бр.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

72223000

Описание:

Услуги по анализ на изискванията на информационните технологии


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
111000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Показател 1 - Техническа оценка и следните подпоказатели: П1.Предложение за провеждане на анализ на процесуалните действия – максимален брой точки 40т.; П2. Предложение за провеждане на анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт - максимален брой точки 40т. П3. Предложение за изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие - максимален брой точки 40т. П4. Предложение за изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт - максимален брой точки 40т. П5. Управление на изпълнението – максимален брой 10 точки; П6. Контрол на риска – максимален брой 10 точки;; ; тежест: 60
Показател: Показател 2 - Финансова оценка; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 637075 от 09.12.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 45-06-022 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес. Анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за раб
V.1) Дата на сключване договора
16.04.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.03.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Обединение Попов и партньори-Мапекс, Булстат 176849360, пл.Света Неделя №4,ет.4, БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 8581901, E-mail: partners@popov-partners.com, Факс: 02 8581903

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 111000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Поръчката е с предмет „Анализ на процесуалните действия на участниците в производството на гражданския процес (без нотариални производства и охранителни производства по вписване на юридически лица) и на процесуалните действия в съдебната фаза на административния процес. Анализ на извършваните удостоверителни изявления от органите на съдебната власт. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на основните правила за работа в условия на електронно правосъдие. Изготвяне на детайлни препоръки за обхвата на правилата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на органите на съдебната власт“ и се възлага в изпълнение на Дейност 2 от проект: „Електронно правосъдие - проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, по силата на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-33-2 от 27.12.2013г. с финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Висш съдебен съвет, ул. Екзарх Йосиф 12, Република България 1000, София, Тел.: 02 9304320, E-mail: pro-e-justice@vss.justice.bg, Факс: 02 9819176

Интернет адрес/и:

URL: http://www.vss.justice.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

05.05.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. Обединение Европейско правосъдие 2015 ДЗЗД със съдружници: - "Риал Системс" ООД, ЕИК 131283711 - Адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и КО", БУЛСТАТ 131437426 2. Консорциум "Планет Процес Анализ" ДЗЗД със съдружници: - "Планет България" АД, ЕИК 131429721 - "Планет" АД, регистрирано под номер 78299 в регистъра към Атинска Търговско-промишлена стопанска камара - "Д енд Д Консултинг" ООД, ЕИК 175400479 3. Консорциум "ДУО ИТ" ДЗЗД, ЕИК 176573110, със съдружници: - "Право и ИТ" ООД, ЕИК 202135461 - "Дуо Софт" ЕООД, ЕИК 130235197 4. Консорциум ДЗЗД "Индекс – Топика" със съдружници: - "Индекс-България" ООД, ЕИК 121415869 - "Топика-Експерт" ООД, ЕИК 121627181 5. Обединение "Попов и партньори – Мапекс", БУЛСТАТ 176849360, със съдружници: - Адвокатско дружество"Попов и партньори", БУЛСТАТ 175382262 - "Мапекс" АД, ЕИК 130562409 6. Гражданско дружество "Ефективни анализи" със съдружници: - "Финтех-Д" ЕООД, ЕИК 201776279 - Фондация "Право и интернет", БУЛСТАТ 130511877.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор