02711-2015-0057

BG-Върбица: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Североизточно държавно предприятие ДП Шумен ТП ДГС Върбица, ул.Септемврийско въстание №133, За: Емил Димов, РБългария 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Върбица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dgsvarbitca.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsvarbitca.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: горско и ловно стопанствоДруго (моля пояснете): горско и ловно стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка,чрез покупка,на резервни части,аксесоари и други консумативи,съгласно техническа спецификация за служебните моторни превозни средства,собственост на ТП "ДГС Върбица"за 2015 год."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Върбица ул.Септемврийско въстание №133
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Доставка,чрез покупка,на резервни части,аксесоари и други консумативи,съгласно техническа спецификация за служебните моторни превозни средства,собственост на ТП "ДГС Върбица"за 2015 год."

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34300000, 34411000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
Резервни части и аксесоари за мотоциклети

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
5000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предлагана обща крайна цена; тежест: 50
Показател: Педлагана отстъпка в проценти от единичната продажна цена; тежест: 20
Показател: Предлагана търговска гаранция - в календарни дни от датата на доставката; тежест: 20
Показател: Срок на доставка след получаване на заявката - в календарни дни; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 649087 от 18.02.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 14 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на резервни части и аксесоари
V.1) Дата на сключване договора
24.04.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ММ 66 ЕООД ЕИК - 127575791, ул.Хан Крум № 6а, РБългария 9700, Шумен, Тел.: 0886 226666

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 5000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5000 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.05.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.МИК МОНТ -АВТО ЕООД 2.ММ 66 ЕООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор