Версия за печат

02711-2015-0113

BG-Попово: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул.Михаил Маджаров № 68, За: инж.Стела Атанасова, Република България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Място/места за контакт: ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=315.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско и ловно стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Агротехнически услуги - Жътва на зърнени култури с включен транспорт и ТРО на територията на ТП ДЛС „Черни Лом” Попово по обособени позиции, а именно: Позиция № 1 - Жътва на овес на пределна площ до 122 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 37 т овес зърно до база за съхранение на територията на ТП ДЛС "Черни Лом"гр.Попово; Позиция № 2 - Жътва на пшеница на пределна площ до 220 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 110 т пшеница зърно до база за съхранение на територията на ТП ДЛС "Черни Лом"гр.Попово; Позиция № 3 - Жътва на царевица на пределна площ до 774 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 465 т царевица зърно до база за съхранение на територията на ТП ДЛС „Черни Лом”гр.Попово“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: В посочените отдели, съгласно т.1 от „Техническа спецификация“ в териториални обхват на действие на ТП ДЛС „Черни Лом”гр.Попово, за всяка конкретно обособена позиция по отделно.
Код NUTS: BG334
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Агротехнически услуги - Жътва на зърнени култури с включен транспорт и ТРО на територията на ТП ДЛС „Черни Лом” Попово по обособени позиции, а именно: Позиция № 1 - Жътва на овес на пределна площ до 122 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 37 т овес зърно до база за съхранение на територията на ТП ДЛС "Черни Лом"гр.Попово; Позиция № 2 - Жътва на пшеница на пределна площ до 220 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 110 т пшеница зърно до база за съхранение на територията на ТП ДЛС "Черни Лом"гр.Попово; Позиция № 3 - Жътва на царевица на пределна площ до 774 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 465 т царевица зърно до база за съхранение на територията на ТП ДЛС „Черни Лом”гр.Попово“

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

16340000, 60000000

Описание:

Зърнокомбайни
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото количество и обем на услугите предмет на настоящата обществена поръчка са посочени в Техническта спецификация към документацията на процедурата за всяка конкретна позиция по отделно и същата е видна в раздел: ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА на адреса на Възложителя :http://dlschernilom.dpshumen.bg. Изпълнението на услугите ще се извършва единствено и само след изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при възникнала необходимост до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка конкретна позиция по отделно, а именно: - за Позиция № 1 в размер до 2 311,00 лв. без вкл. ДДС; - за Позиция № 2 в размер до 4 730,00 лв. без вкл. ДДС; - за Позиция № 3 в размер до 18 429,00 лв. без вкл. ДДС;

Прогнозна стойност без ДДС
25470 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие съгласно чл.59, ал.2 и чл.60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на участника се внася в касата на ТП, или по следната банкова сметка на възложителя: IBAN : BG63UNCR70001521388161, BIC: UNCRBGSF, при банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД и е в размер за всяка конкретна позиция по отделно, както следва: 1. За Позиция № 1 в размер на 23,00 лв (двадесет и три лева); 2. За Позиция № 2 в размер на 47,00 лв (четиридесет и седем лева); 3. За Позиция № 3 в размер на 184,00 лв (сто осемдесет и четири лева ). Гаранцията за участие за всяка конкретна позиция (за която участва участникът) , под формата на парична сума, трябва реално да е постъпила по сметката на Възложителя към момента на изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие. Гаранцията за участие под формата на банкова такава, безусловна и неотменяема учредена в полза на Възложителя се представя в оригинал към плик №1с надпис „Документи за подбор” . Гаранция за изпълнение съгласно чл.59, ал.3 и чл.60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на участника в размер на 5% (пет процента) от достигната стойност на поръчката, се внася , респ. се представа след като участникът бъде определен за изпълнител на поръчката преди сключване на договора. Гаранциите под формата на парична сума се внасят по банков път по сметка на възложителя IBAN: BG63UNCR70001521388161, BIC: UNCRBGSF, при банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, а банковата гаранция – оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка следва да е със срок на валидност: » за гаранцията за участие – до приключване на процедурата – влизане в сила на решението за определяне на изпълнител » за гаранцията за изпълнение – с 45 (четиридесет и пет) дни по-дълъг от срока на договора. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие, на участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: А/ оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; Б/ е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срок. Гаранциите за участие се освобождават на: 1.отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите по т.т. 1, 2 и 3 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка (ОП).

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1.Финансирането на настоящата обществена поръчка ще се извърши от стопанската дейност на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово. 2.Заплащането на всяка отделна услуга ще се извършва след нейното извършване, съгласно условията на проекта на договор и въз основа на единични цени в лева без вкл. ДДС съгласно ценовото предложение на участника, като същите са фиксирани и не подлежат на завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя финансов ресурс. Плащанията ще се извършват по банков път и съгласно условията на договора, в срок до 30 (тридесет) дни след извършена услуга и представена фактура от страна на Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за който са налице обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, б."а"- б."д", т.2, т.3 и ал.5 от ЗОП. Не магат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на §1,т.23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 2.Други, съгласно поставените изисквания в утвърдената документация за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: съгласно поставените изисквания в одобрената документация
Минимални изисквания: съгласно поставените изисквания в одобрената документация
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

Агротехнически услуги - Жътва на зърнени култури с включен транспорт и ТРО на територията на ТП ДЛС „Черни Лом” Попово по обособени позиции

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.06.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.06.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.06.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово с адрес: гр.Попово, бул.Михаил Маджаров № 68

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителя предоставя пълне достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като я е публикувал на своя профил на купувача, посочен в раздел I.1. от настоящото обявление.Чрез профила си на купувача, възложителя ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива), датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти(плик № 3), както и тегленето на жребии по реда на чл.71, ал.5 от ЗОП( при възникване на основание за това).Разяснения по документацията могат да се искат до 10 дни преди крайния срок за подаване на оферти.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 и сл. от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Жътва на овес на пределна площ до 122 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 37 т овес зърно до база за съхранение на територията на ТП ДЛС "Черни Лом"гр.Попово
1) Кратко описание

Жътва на овес на пределна площ до 122 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 37 т овес зърно до база за съхранение на територията на ТП ДЛС "Черни Лом"гр.Попово

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

16340000, 60000000

Описание:

Зърнокомбайни
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

3) Количество или обем

Общото количество и обем на услугите предмет на настоящата обществена поръчка са посочени в Техническта спецификация към документацията на процедурата за конкретна позиция и същата е видна в раздел: ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА на адреса на Възложителя :http://dlschernilom.dpshumen.bg. Изпълнението на услугите ще се извършва единствено и само след изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при възникнала необходимост до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за конкретна позиция, а именно: - за Позиция № 1 в размер до 2 311,00 лв. без вкл. ДДС;

Прогнозна стойност, без ДДС
2311 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Жътва на пшеница на пределна площ до 220 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 110 т пшеница зърно до база за съхранение на територията на ТП ДЛС "Черни Лом"гр.Попово
1) Кратко описание

Жътва на пшеница на пределна площ до 220 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 110 т пшеница зърно до база за съхранение на територията на ТП ДЛС "Черни Лом"гр.Попово

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

16340000, 60000000

Описание:

Зърнокомбайни
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

3) Количество или обем

Общото количество и обем на услугите предмет на настоящата обществена поръчка са посочени в Техническта спецификация към документацията на процедурата за конкретна позиция и същата е видна в раздел: ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА на адреса на Възложителя :http://dlschernilom.dpshumen.bg. Изпълнението на услугите ще се извършва единствено и само след изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при възникнала необходимост до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за конкретна позиция, а именно: - за Позиция № 2 в размер до 4 730,00 лв. без вкл. ДДС;

Прогнозна стойност, без ДДС
4730 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2015 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Жътва на царевица на пределна площ до 774 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 465 т царевица зърно до база за съхранение на територията на ТП ДЛС „Черни Лом”гр.Попово
1) Кратко описание

Жътва на царевица на пределна площ до 774 дка с включен транспорт и ТРО на прогнозно количество от 465 т царевица зърно до база за съхранение на територията на ТП ДЛС „Черни Лом”гр.Попово

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

16340000, 60000000

Описание:

Зърнокомбайни
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

3) Количество или обем

Общото количество и обем на услугите предмет на настоящата обществена поръчка са посочени в Техническта спецификация към документацията на процедурата за конкретна позиция и същата е видна в раздел: ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА на адреса на Възложителя :http://dlschernilom.dpshumen.bg. Изпълнението на услугите ще се извършва единствено и само след изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при възникнала необходимост до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за конкретна позиция, а именно: - за Позиция № 3 в размер до 18 429,00 лв. без вкл. ДДС;

Прогнозна стойност, без ДДС
18429 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2015 г.