Версия за печат

00015-2014-0044

BG-обл.Стара Загора: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

КонтурГлобал Марица изток АД, с.Медникарово, За: Валентина Манева, Република България 6294, обл.Стара Загора, Тел.: 00359 42663616, E-mail: Maritsa Procurement@contourglobal.com, Факс: 00359 42663610

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки и Снабдяване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.contourglobal.com.

Адрес на профила на купувача: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/documentproc.php?procnumber=93-1671-14.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изготвяне технически паспорти на сгради на КонтурГлобал Марица изток 3 АД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: КонтурГлобал Оперейшънс България АД, обл.Стара Загора, с.Медникарово
Код NUTS: BG344
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изготвяне технически паспорти на сгради на КонтурГлобал Марица изток 3 АД

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71251000

Описание:

Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
56925 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

93-1671-14

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 634838 от 25.11.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 26 / Обособена позиция №: / Заглавие:Изготвяне технически паспорти на сгради на КонтурГлобал Марица изток 3 АД
V.1.1) Дата на сключване договора
30.04.2015 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
09.03.2015 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

4

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Кимтекс ЛС ООД, ЕИК 824124548, ул.Дойран 71, ет.3, Република България 5800, Плевен, Тел.: 064 805940, E-mail: kimtexls@abv.bg, Факс: 064 805534

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 56925 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно разпоредбите на чл.120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

30.04.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Свеко енергопроект АД гр.София Кимтекс ЛС ООД гр.Плевен ДЗЗД Стройконтрол-КК и Конерджи гр.София Обединение ИКюИ-ЦИЕС гр.София


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП