Версия за печат

00797-2015-0001

BG-Бургас: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

Община Бургас, Александровска №26, За: Боряна Балабанова; инж.Чанка Коралска, Р България 8000, Бургас, Тел.: 056 907460; 056 907204, Факс: 056 841996

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/index.php/bg/notice/details/62.

Електронен достъп до информация: http://www.burgas.bg/index.php/bg/notice/details/62/20559.

Електронно подаване на оферти и заявления: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Определяне на изпълнители за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на Община Бургас, пътни платна за главно движение, разделителни ивици между платната за главно движение, платна за местно движение, /локални платна/, разделителни ивици между платната за главното и местното движение, велосипедни алеи и тротоари/ и общинските пътища с техните съоръжения на територията на Община Бургас, по обособени позиции, както следва: ОП 1. Център за административни услуги„ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг; ОП 2. Център за административни услуги„ЗОРА”, включваща: ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка и с. Извор; ОП 3. Център за административни услуги„ИЗГРЕВ”, включваща: ж.к.„Изгрев”, ж.к.„Зорница”, кв.Сарафово, с.Черно море, с.Рудник, с.Драганово и с.Брястовец; ОП 4. Център за административни услуги„ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.Миролюбово, с. Равнец и с. Изворище; ОП 5. Център за административни услуги„ПРИМОРИЕ”, включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”; ОП 6. Център за административни услуги„ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, включваща: гр. Българово, с. Братово и с . Равнец“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
на територията на Община Бургас
Код NUTS: BG341
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Определяне на изпълнители за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на Община Бургас, пътни платна за главно движение, разделителни ивици между платната за главно движение, платна за местно движение, /локални платна/, разделителни ивици между платната за главното и местното движение, велосипедни алеи и тротоари/ и общинските пътища с техните съоръжения на територията на Община Бургас, по обособени позиции, както следва: ОП 1. Център за административни услуги„ВЪЗРАЖДАНЕ”, включваща: ж.к. „Меден Рудник”, кв. Победа, кв. Акации, кв. Горно Езерово и м.с. Върли бряг; ОП 2. Център за административни услуги„ЗОРА”, включваща: ж.к. „Братя Миладинови”, ж.к. „Лазур”, с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка и с. Извор; ОП 3. Център за административни услуги„ИЗГРЕВ”, включваща: ж.к.„Изгрев”, ж.к.„Зорница”, кв.Сарафово, с.Черно море, с.Рудник, с.Драганово и с.Брястовец; ОП 4. Център за административни услуги„ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.Миролюбово, с. Равнец и с. Изворище; ОП 5. Център за административни услуги„ПРИМОРИЕ”, включваща: Централна градска част на гр. Бургас, кв. Крайморие и ж.к. „Възраждане”; ОП 6. Център за административни услуги„ДОЛНО ЕЗЕРОВО”, включваща: гр. Българово, с. Братово и с . Равнец“

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45233252, 45233142, 45233141, 45233200, 45233120

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Работи по ремонт на пътища
Работи по поддръжане на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни и монтажни работи на пътища

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
10000000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти, жителите и туристите на Бургас; тежест: 20
Критерий: Характеристики, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора; тежест: 20
Критерий: предлагана цена; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

93-ОП-156

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 241 - 423095 от 13.12.2014 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 006 - 006030 от 09.01.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 93-ОП-156/41/ / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: обособена позиция 4: Център за административни услуги „ОСВОБОЖДЕНИЕ”, включваща: ж.к.„Славейков”, кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з.„Минерални бани”, с.Миролюбово, с. Равнец и с. Изворище
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

02.04.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

АБ ИНВЕСТ НН ЕООД, ЕИК: 201435908, Район Младост, ж.к. Младост 1, бл.18, вх.7, ет.4, ап.10, РБългария 1000, гр. София, Тел.: 052 739949, Факс: 052 737777

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 10000000 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.04.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.ДЗЗД „ДЕВНЯ ТРЕЙД – ПЪТСТРОЙ ВАРНА”, със сед. и адр. на управ.: гр. Варна, Р-н „Младост“,ул. „Андрей Сахаров“ №1, ет.5, ЕИК 176398433,тел. 052/739 900 и факс: 052/739 909, между „ДЕВНЯ ТРЕЙД” ООД, гр. Варна, със сед. и адр.на управ.: гр. Варна 9023, Р-н „Владислав Варненчик“, Зап. Пром. Зона, ул. „Атанас Москов“ №308, ЕИК 103290570, предст. от Светлин П.Савов и „ПЪТСТРОЙ - ВАРНА” ЕООД, гр. Варна, със сед. и адр.с на управ.: гр. Варна, Р-н „Младост“, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ №1, ет.5, ЕИК 103561242, предст. от Ангел Т.Дерменджиев. 2.ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ТРАФИКБИЛД”, със сед. и адр. на управ.: гр. Аксаково, Обл.Варна, п.к. 9154, м. „Варненски път“ №039002, ЕИК 176666689 тел. 052/504 683 и факс: 052/504 483, между „ЗЕБРА” ООД, гр. Аксаково, със сед. и адр. на управ.: гр. Аксаково, Обл. Варна, п.к. 9154, м. „Варненски път“ №039002, ЕИК 103801869, пр. от Николай Д. Димитров, „ТРАФИКБИЛД” ЕООД, гр. Аксаково, със сед. и адр. на управ.: гр. Аксаково, Област Варна, п.к. 9154, м. „Варненски път“ №039002, ЕИК 103845730, пр. от Добромир П. Ангелов и „ТРАФИК ХОЛДИНГ” ЕООД, гр. Аксаково, със сед.и адр. на управ.: гр. Аксаково, Обл.Варна, п.к. 9154, м.„Варненски път“ №039002, ЕИК 103882376, пр.от Николай Димитров Димитров. 3.ДЗЗД „ПСТ БЕТОН”, със сед.и адр. на управ.: гр. София 1517, Р-н „Подуяне“,ул.„Бесарабия“ №114,тел. 02/945 28 20 и факс: 02/945 04 96, между „ПСТ ГРУП” ЕАД, гр. София,със сед.и адр.на управ.: гр. София 1517, Р-н „Подуяне“, ул.„Бесарабия“ №114, ЕИК 831928535, пр. от Камен В. Кичев и Цветан И.Цонев и „М § С БЕТОН” АД, гр. Бургас, със сед.и адр. на управ. гр. Бургас 8000, ул.„Славянска“ №71,ет.1, ЕИК 200964381,пр. от Станимир Б. Георгиев.4.„ТРЕЙС - БУРГАС” ЕАД, със сед.и адр. на управ. гр. Бургас 8000, ул. „Одрин“ №15, ет.7,ЕИК 200627706 и адрес за коресп.: гр. Бургас 8000, ул. „Одрин“ №15, ет.7, тел. 056/813 639 и факс: 056/813 623, пр. от Петър Хр. Илиев. 5. „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП” ЕООД, със сед. и адр. на управ.: гр. София 1421, Р-н „Лозенец“, бул. „Черни връх“ №59А, ЕИК 175396059 и адр. за коресп.: гр. София 1421, Район „Лозенец“,бул.„Черни връх“ №59А,тел. 02/816 99 62 и факс: 02/816 99 34, пр. от Велизар Л. Радев.6.„ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД, със сед.и адр на управ.: гр. Бургас 8000, ул. „Константин Фотинов“ №19 А, ЕИК 102659979 тел. и факс: 056/840 205, пр.от Райко Д. Калпачков и Живко И. Недев. 7. „АБ ИНВЕСТ НН” ЕООД, със сед.и адр. на управ.: гр. София 1000, Район „Младост“, ж.к. „Младост“ 1,бл. 18,вх.7, ет.4, ап.10, ЕИК 201435908 тел. 052/739 994 и факс: 052/737 777, пр.от Любомир В. Славов.8.„ПЪТ 2004” ООД, със сед. и адрес на управ.: гр. Бургас 8000, ул. „Транспортна“ №7, ет.3, ЕИК 102878485, тел. 0894 734325 и факс: 056/840 492, пр.от Емил Т. Георгиев.9.ДЗЗД „БУРГАС ТР 2015”,със сед. и адр. на управ.: гр. Стара Загора 6000, Зона „Голеш“, п.к.102 , тел. и факс: 042/602 677, между „ПЪТСТРОЙ” ООД, гр. Стара Загора, със сед. и адр. на управ.: гр. Стара Загора 6000, Зона „Голеш“, п.к.102, ЕИК 123626427, пр.от Сашо П.Желязков и „ПСК ВИАСТРОЙ” ЕООД, гр. Стара Загора, със сед.и адр. на управ.: гр. Стара Загора 6000, Зона „Голеш“,п.к.102, ЕИК 203212590, представ.от Стойчо Н. Балтов.10.„БРИЛЯНТ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ” ООД, със сед.и адр.на управ.: гр. Свети Влас 8256, Община Несебър, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №22, ЕИК 147146949,тел. 0885 555 055 и факс: 0554/23 621,пр.от Румен С. Стефанов.11.„АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ” АД, със сед.и адр. на управ.: гр. Шумен 9700, ул. „Алеко Константинов“ №8, ЕИК127001597тел. и факс: 056/814 165, пр. от Димо Христов.12. „СТРАБАГ” АГ Австрия, със сед.и адр.на управ.: Австрия, Шпитал ан дер Драу, Ортенбургерщрасе 27, по ф.д. № 117476,тел. 02/ 445 88 67 и факс: 02/445 88 89, пр.Зигфрид Ванкер, г-н Маг. Х. Трунтшниг и прок.Йохан Пьолцл иХаймо Обервинклер.13.„ЩРАБАГ” ЕАД, със сед. и адр. на упр.:гр София 1309, Р-н „Илинден“,ул „Кукуш“ №1, ЕИК 130463628 тел. 02/445 88 67 и факс: 02/445 88 89, пр.от Веселин М. Господинов, Фиданка Вл. Гигова и Херберт Франц-Ксавие Шустер.