Версия за печат

01059-2015-0003


Решение

Номер 40 от 27.04.2015 г. 

А) за откриване на процедура
 
I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
 
I.1) Наименование и адрес
 Официално наименование:
 Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания - София ЕООД
 Пощенски адрес:
 ул. Бяло море № 8
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1527
 Държава:
 Република България
 Място/места за контакт:
 град София, ул. Бяло море № 8
 На вниманието на:
 доц. д-р Добрин Константинов, д.м. - управител; адв. Анелия Стойновска
 Телефон:
 02 9307034; 0882 460794
 Адрес за електронна поща:
 a.stoynovska@abv.bg
 Факс:
  
 Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
 Основен адрес на възложителя (URL):
 http://sbaldohz.com
 Адрес на профила на купувача (URL):
 http://sbaldohz.com
 
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и
Публичноправна организация Здравеопазване
 
II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка
 
II.1): Ред за възлагане
По реда на ЗОП
 
II.2) Вид на процедурата
 
III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП
 
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Доставки
 
IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект
Периодични доставки на лекарствен продукт за лечение на онкологични заболявания, заплащан от НЗОК, с генерично наименование DASATINIB 50mg, перорална лекарствена форма, единица мярка "перорална/mg", количество 33 000 милиграма, по заявки на възложителя СБАЛДОХЗ-СОФИЯ ЕООД за срок до приключване на следваща открита процедура за доставки на лекарства с идентичен предмет, заплащани от НЗОК. Посоченото количество е прогнозно и не поражда задължение за закупуването му изцяло.
 
V: МОТИВИ
 
V.1) Мотиви за избора на процедура
В резултат на открита процедура № 01059-2014-0003 от Регистъра на АОП с изпълнителя Ей Ен ди Фарма България ЕАД е сключен договор за периодични доставки на лекарствен продукт DASATINIB 50mg, перорална лекарствена форма, единица мярка "перорална/mg", количество 60000 милиграма. В хода на изпълнение на договора в терапевтичните схеми за лечение с лекарствения продукт - предмет на договора, са включени още двама пациенти, за които лекарственият продукт е от жизнена необходимост. Това се удостоверява от епикризи, протоколи - образец № 2 на НЗОК и решения - образец № 8в на НЗОК за предписване на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в хематологията, издадени от лекарска комисия при възложителя. В резултат, количествата по договора са изчерпани преди изтичане на неговия срок (налице е справка за заприходяване на лекарствения продукт в склада на възложителя и доклад от 14.04.2015 г. на ръководител болнична аптека). Лечението на досегашните трима пациенти не може да бъде прекъснато, поради вероятност да бъде компрометирано, а животът и здравето им - застрашени и поставени в опасност. Пациентите са деца на възраст между 0 и 19 години, за лечението на които в периода до средата на август, когато с най-голяма вероятност ще бъде обявена и ще приключи с подписване на договор открита процедура, са необходими между 10 и 12 опаковки или около 33 000 милиграма от лекарствения продукт. Единичната цена за милиграм е определена на база цената съгласно колона М на Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към датата на издаване на настоящето решение - 1,95 лв. без вкл. ДДС, и е по-ниска от първоначално определената по изпълнения договор. Прогнозната стойност на договора е 64 350 лева без ДДС или 77 220 лв. с вкл. ДДС. Средствата за заплащане стойността на лекарствения продукт ще се осигурява от приходи от дейности на Възложителя съгласно договори с НЗОК и Министерство на здравеопазването, и приходи от дарения от физически и юридически лица. Налице са основанията на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП - наличие на изключителни обстоятелства в резултат на които вероятните неблагоприятни последици за живота и здравето на пациенитте не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита процедура. Избраният изпълнител на договора, който ще бъде сключен, е единствен представител в България на притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт Бристол Майерс Скуиб. Възложителят прилага разпоредбите на чл. 93, т. 2 от ЗОП, не са налице основания за прилагане разпоредбите на чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП.
 
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП
Покана до Ей ен ди Фарма България ЕАД и до АОП не се изпраща, тъй като възложителят прилага разпоредбите на чл. 93, т. 2 от ЗОП.
 
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
открита с решение №    от дата __________
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № --
Допълнителната/повторната услуга или строителството е на обща стойност
 
VI: ОДОБРЯВАМ
 
VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
 Официално наименование:
 Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски адрес:
 бул. Витоша № 18
 Град:
 София
 Пощенски код:
 1000
 Държава:
 Република България
 Адрес за електронна поща:
 cpcadmin@cpc.bg
 Телефон:
 02 9884070
 Интернет адрес (URL):
 http://www.cpc.bg
 Факс:
 02 9807315
 
VII.2) Срок за подаване на жалби: Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП
 
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
 
IX: ДАТА на изпращане на настоящето решение
Дата: 27.04.2015 г. 


Възложител:
Трите имена:  доц. д-р Добрин Николов Константинов, д.м.
Длъжност:  управител