Версия за печат

02538-2014-0023

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Евгения Кънева, Република България 1000, София, Тел.: 02 8036035, E-mail: ekuneva@prb.bg

Място/места за контакт: Евгения Кънева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.prb.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/proceduri-do-01102014/dogovaryane-bez-obyavlenie/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-244 от 19.02.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
2538-2014-0023
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Абонаментна поддръжка на базов софтуер „Оракъл“, за нуждите на Прокуратурата на Република България”-актуализация, поддръжка, периодично обновяване на лицензен софтеур Оракъл, закупен от Прокуратурата на Реупблика България по силата на договор.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 13 от 01.04.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитид-клон България, ЕИК 130899134, бул. Никола Вапцаров № 53, ет.4, Република България 1407, София, Тел.: 02 9238111

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Абонаментна поддръжка на базов софтуер „Оракъл“, за нуждите на Прокуратурата на Република България”- предоставяне на техническа поддръжка (Актуализация на лицензирания софтуер и поддръжка - АЛСП) за програмните продукти на Oracle

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

01.04.2014 г. 

Крайна дата

26.03.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
47774.08 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

26.03.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
47774.08 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

24.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Сотир Стефанов Цацаров
Длъжност: главен прокурор на Република България