Версия за печат

00276-2012-0014

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Български пощи ЕАД, ул. Акад. Стефан Младенов № 1, бл. 31, За: Антония Веселинова, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493233, E-mail: a.veselinova@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция Правна дейност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Пощенски услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД-08-324 от 11.10.2012 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2012-0014
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 2 - „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД”


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 40 от 03.02.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Рамково споразумение

III.3) Изпълнител по договора

КООПЕРАЦИЯ ПАНДА, ЕИК 000885099, район Младост, бул. Цариградско шосе № 139, Република България 1784, София, Тел.: 02 9766721, Факс: 02 9766723

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обособена позиция №2: „Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

03.02.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
5083.4 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

10.03.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5083.4 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

23.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
Длъжност: Главен Изпълнителен Директор