Версия за печат

00369-2015-0005

BG-Луковит: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: с.Петревене, Община Луковит
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Дейността по изпълнението на поръчката следва да е в съответствие с изискванията на чл. 162 от ЗУТ във връзка с чл. 160, ал. 1 от ЗУТ и подазконовите нормативни актове, резгламентиращи процеса на строителството – Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ, и др.; включително и при необходимост да изготвя нови проектни решения и / или дава подробни детайли при изпълнение на строителството.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71248000, 71247000

Описание:

Контрол на проекта и документация
Контрол на строителните работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
3000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

0013

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 37 / Обособена позиция №: / Заглавие:“Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит” по част Геодезия
V.1) Дата на сключване договора
03.04.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Инж. Йордан Топкаров – част: Геодезия, ППП 07897, ул.“Възраждане” №102, вх.А, ап.3, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0888 295675, E-mail: tetragon@abv.bg, Факс: 0697 52273

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 3000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3000 BGN без ДДС
В Брой месеци 6
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Договор за БФП №11/321/01415 от 14.12.2013 год. се финансират по Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 год с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 321 « Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"

VI.2) Допълнителна информация

В изпълнение на Решение № 97/ 06.03.2015 г. на Кмета на Община Луковит, отправя покана изх.№ 01-806/06.03.2015 год. към авторски колектив за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка. В изпълнение на поръчката се избира следния авторски колектив (самостоятелно лице или обединение): Експерти - Специалисти по следните части на проекта: Технологична – ВиК ПП Геодезия ПБЗ Пожарна безопасност;

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгл. чл.120, ал.5 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.op.lukovit.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.04.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Инж. Йордан Топкаров – част: Геодезия, ППП 07897, 5770 гр.Луковит ПК1, ул.“Възраждане” №102, вх.А, ап.3


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

Авторският надзор, предмет на възлагане с настоящата поръчка, е във връзка с изпълнение на Договор за БФП №11/321/01415 от 14.12.2013 год. се финансират по Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 год . с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 321 « Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" с авторски колектив по отделните проектни части в състав: Инж. М. Вълчева – Станкова – част: Технологична – ВиК; Инж. Г.Миланов – част: ПП; Инж. Йордан Топкаров – част: Геодезия; Инж. Даниела Йорданова- Гекова – част: ПБЗ; Инж. Е. Зарчева – част: Пожарна безопасност;. Изработването на инвестиционния проект в работна фаза за Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит” в съответствие с изискванията на Наредба № 4 към ЗУТ, носител на авторско право се явява авторски колектив по отделните проектни части в състав: Инж. М. Вълчева – Станкова – част: Технологична – ВиК; Инж. Г.Миланов – част: ПП; Инж. Йордан Топкаров – част: Геодезия; Инж. Даниела Йорданова- Гекова – част: ПБЗ; Инж. Е. Зарчева – част: Пожарна безопасност;. Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права, (ЗАПСП) проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. Съгласно изискванията на чл.160, ал. 1 от ЗУТ „проектантът” - като "физическото или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност" - на инвестиционния проект, по който се изпълнява строителството, е един от участниците в процеса на строителството. В изпълнение на разпоредбите на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ "възложителят" на строителството е задължен да осигури авторски надзор по време на строителството, тъй като „авторският надзор е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително”, като за целта сключи "писмен договор за упражняване на авторски надзор по време на строителството", в който да се определят условията и редът за осъществяване на този надзор. Съгласно чл. 162, ал. 3 от ЗУТ - предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството. Въз основа на горепосочените аргументи и фактически обстоятелства, единственият възможен изпълнител на дейността „упражняване на авторски надзор по време на строителството” е проектантът на инвестиционния проект, което предопределят избора на предвидената в чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП процедура, тъй като възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаването на авторските права на проектанта, а именно на авторския колектив по отделните проектни части в състав: Инж. М. Вълчева – Станкова – част: Технологична – ВиК; Инж. Г.Миланов – част: ПП; Инж. Йордан Топкаров – част: Геодезия; Инж. Даниела Йорданова- Гекова – част: ПБЗ; Инж. Е. Зарчева – част: Пожарна безопасност;