Версия за печат

00772-2014-0009

BG-София: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Изпълнителна агенция по горите, бул. Христо Ботев 55, ет.5, За: Надежда Витева, Р България 1040, София, Тел.: 02 98511517, E-mail: iag@iag.bg, Факс: 02 9813736

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.iag.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.iag.bg/proc/lang/1/id/401/display.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: горско стопанствоДруго (моля пояснете): горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Организация и провеждане на обучения по проекти на Изпълнителна агенция по горите“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13”, съгласно договори с рег. номера: A13-22-47 от 08.05.2014г., A13-22-48 от 08.05.2014г., A13-22-49 от 17.06.2014г., A13-22-50 от 08.05.2014г., A13-22-51 от 08.05.2014г., A13-22-52 от 08.05.2014г., сключени между Изпълнителна агенция по горите и Министерството на финансите по Оперативна програма „Административен капацитет”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и проведе обучения по проекти на Изпълнителна агенция по горите, финансирани по оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13” Наименование на проекта Номер на проекта Утвърждаване на условия за прозрачни административни структури чрез укрепване на ефективността и професионалната подготовка A13-22-47 Повишаване на квалификацията на служителите на ИАГ чрез обучения A13-22-52 Развитие на служителите посредством обучение, ефективно управление и мотивация A13-22-51 Укрепване на ефективността на държавните горски служители A13-22-50 Подобряване на координацията и комуникацията чрез прецизиране и надграждане на уменията A13-22-48 Модерни и ефективни административни структури - качествени публични услуги A13-22-49

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80500000, 80510000, 80511000, 79632000, 79633000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги по специализирано обучение
Услуги по обучение на персонала
Услуги, свързани с обучение на персонала
Услуги, свързани с повишаване на квалификацията на персонала

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
205363.64 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: техническа оценка на предложението (П 1); тежест: 60
Показател: Ценово предложение (П 2); тежест: 30
Показател: Срок за реакция при възлагане на предмета на обществената поръчка (П 3); тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 622622 от 05.09.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 57 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Организация и провеждане на обучения по проекти на Изпълнителна агенция по горите“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13”, съгласно договори с рег. номера: A13-22-47 от 08.05.2014г., A13-22-48 от 08.05.2014г., A13-22-49 от 17.06.2014г., A13-22-50 от 08.05.2014г., A13-22-51 от 08.05.2014г., A13-22-52 от 08.05.2014г., сключе
V.1) Дата на сключване договора
21.04.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
25.11.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Ейт Корпорейт“ ЕООД, ЕИК 203416340, преобразувано от „БММС“ ЕООД, на основание План за преобазуване (по чл. 262д, ал. 3 от Търговския регистър), гр. София, р-н Лозенец, ул. Кричим № 78, ет. 6, ап. 17, Република България 1164, София, Тел.: 02 4217160, Факс: 02 4217160

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 224266.64 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 205363.64 BGN без ДДС
В Брой месеци 4
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Обученията, предмет на настоящата поръчка са част от дейностите по 6 проекта, финансирани по ОПАК, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-1. Дейностите са част от договори на ИАГ с рег. номера :А13-22-47/08.05.2014 г., А13-22-48/08.05.2014 г., А13-22-49/08.05.2014 г., А13-22-50/08.05.2014 г., А13-22-51/08.05.2014 г. и А13-22-52/08.05.2014 г., сключени между ИАГ и Министерство на финансите по оперативна програма "Административен капацитет".

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.04.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ИАГ -44709/22.12.2014 г. „Инфракеър Итал“ ДЗЗД Гр. София, ул. „Николай Хайтов“ №3А, ет. 4 ИАГ-44732/22.12.2014 г. „Кавангард“ ЕООД Гр. София 1618, бул. Бъкстон, бл. 31Б, ап. 19 ИАГ-44785/23.12.2014 г. „БММС“ ЕООД Гр. София 1680, ж.к. Манастирски ливади, бул. България 86А, ет. 5, офис 5Б ИАГ-44844/23.12.2014 г. „Евроквалификационен център“ АД Гр.София 1618, район „Красно село“, ул. „Княгиня Клементина“ № 39 ИАГ-44845/23.12.2014 г. „Електра проджект“ ДЗЗД с. Мировяне 1289, област София, Община Столична, ул. „Ветрен“ № 4 ИАГ-44850/23.12.2014 г. Нов Български Университет Гр. София, ул. „Монтевидео“ № 21 ИАГ-44861/23.12.2014г. „Евро-Алианс“ ООД Гр. Пловдив 4003, ул. „Самара“ №13 ИАГ-44873/23.12.2014г. „Меркурий – 97“ ЕООД Гр. София, ж.к. Люлин 5, вх. 1, ет. 8, ап. 29 ИАГ-44874/23.12.2014г. „Ваканция“ ООД Гр. София, ул. „Планиница“ № 1 ИАГ-44876/23.12.2014г. „Евро Тотал Консулт“ ООД Гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 84, ет. 10, оф. 52


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор