Версия за печат

01379-2015-0064

BG-Стара Загора: 09 - Счетоводни и одиторски услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД - МЕР Стара Загора, ул. Отец Пайсий № 89, За: Десислава Господинова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 619710, E-mail: d.gospodinova@sz.eso.bg, Факс: 042 602957

Място/места за контакт: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД - МЕР Стара Загора

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tso.bg.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Определяне на справедлива пазарна наемна цена на ДМА на МЕР Стара Загора

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 9
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: МЕР Стара Загора
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящата информация за сключен договор е във връзка с:

Рамково споразумение

ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Определяне на справедлива пазарна наемна цена на ДМА на МЕР Стара Загора

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79210000

Описание:

Счетоводни и одиторски услуги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1560 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

МЕР-СТЗ/2015/4


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № 11 / Обособена позиция №: / Заглавие:Определяне на справедлива пазарна наемна цена на ДМА на МЕР Стара Загора
V.1.1) Дата на сключване договора
06.04.2015 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
20.03.2015 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ОБЕДИНЕНИЕ “СТРОЙНАДЗОР – СЪБЕВ И САЛДЖИЕВА” ЕИК 176793067, ул. „Добруджа” №19, Република България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 67700, Факс: 0361 67700

V.1.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 1560 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.04.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ОБЕДИНЕНИЕ „СТРОЙНАДЗОР – СЪБЕВ И САЛДЖИЕВА” с членове: "Пауда" ЕООД и "Стройнадзор - Събев и сие" ООД.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

й) За поръчки, които ще бъдат възложени въз основа на рамково споразумение в съответствие със ЗОП.

След проведена Открита Процедура с уникален номер в АОП 1379-2014-0121 и сключени рамкови споразумения, конкретните обеществени поръчки се възлагат след провеждане на процедура на договаряне без обявление.