Версия за печат

02709-2015-0025

BG-Враца:

РЕШЕНИЕ

Номер: 5 от 20.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, бул. Христо Ботев № 2, етаж 3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg

Място/места за контакт: инж. Цветко Цветков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Дейности по чл.165, ал.1 от Закона за горите


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на електрическа енергия, с ниско напрежение, за нуждите на териториалните поделения и централното управление на СЗДП ДП Враца, намиращи се на територията на областите Враца, Видин, Монтана, Плевен, Ловеч и София, по регулирани цени, от краен снабдител, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договор. Прогнозна стойност на поръчката - 120000.00 лева без ДДС.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обществените отношения, свързани с осъществяването на дейността обект на поръчката се уреждат със Закона за енергетиката. Настоящата процедура е за доставка на електрическа енергия с ниско напрежение до 220/380 V - 24 часа, по регулирани от ДКЕВР цени от краен снабдител, за ЦУ и ТП на СЗДП ДП в следните области: Враца, Видин, Монтана, Ловеч, Плевен и София. Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката (ЗЕ) цените, по които крайните снабдители продават електрическа енергия на битови и небитови крайни клиенти за обекти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение подлежат на регулиране от ДКЕВР. Съгласно нормата на чл. 39, ал. 1, т. 10 от ЗЕ дейността по снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители подлежи на лицензиране от ДКЕВР. Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 2а от Закона за енергетиката, за една обособена територия на страната се издава само по една лицензия за снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители. За територията на областите Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин, ДКЕВР е издала Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия №Л - 137 - 11/13.08.2014 г. и Лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-137-07/13.08.2014г. на "Електроразпределение-Плевен" ЕАД гр. Плевен, за срок от 35 години. Предвид изложеното за ЦУ и териториалните поделения на СЗДП, разположени на територията на областите Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин, договор за доставка на електрическа енергия, следва да бъде сключен с "Електроразпределение-Плевен" ЕАД гр. Плевен. С Решение на СГС през 2007г. "Електроразпределение-Плевен" ЕАД гр. Плевен е преобразувано чрез сливане с още две дружества в "Електроразпределение Столично" АД, а с Решение на СГС по ф.д. № 10140/2006г. същото е преименувано през 2008г. в "ЧЕЗ Разпределение България" АД. За територията на област София, ДКЕВР е издала Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия №Л- 136- 11/13.08.2004 г. и Лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л- 136- 11/13.08.2004г. на "Електроразпределение - София - област" ЕАД гр. София, за срок от 35 години. През 2007г. "Електроразпределение - София - област" ЕАД гр. София е преобразувано чрез сливане с още две дружества в "Електроразпределение Столично" АД, а същото е преименувано през 2008г. в "ЧЕЗ Разпределение България" АД. Предвид изложеното за териториалните поделения на СЗДП ДП, разположени в област София, договор за доставка на електрическа енергия следва да бъде сключен с "Електроразпределение - София - област" ЕАД гр. София. Наличието на горепосочените Лицензии се удостоверява от публикувания на интернет страницата на ДКЕВР публичен регистър. Видно от описаната фактическа обстановка цитираните дружества са носители на изключителни права за обществено снабдяване с електрическа енергия по отношение на посочените територии, по силата на административен акт. Предвид това считаме, че са налице условията за прилагане на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

На основание чл. 93, т. 1 от ЗОП, не са приложени разпоредбите на чл. 91, ал. 2, чл. 92 и чл. 92а от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Цветко Тодоров Цветков
Длъжност: Директор