02711-2015-0050

BG-Шумен: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ТП ДГС Шумен- Североизточно държавно предприятие ДП Шумен, ул. Любен Каравелов № 28А, За: Фетие Шабанова, Р.България 9700, Шумен, Тел.: 054 800464, E-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg, Факс: 054 800464

Място/места за контакт: ТП ДГС Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsshumen.dpshumen.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: горско и ловно стопанствоДруго (моля пояснете): горско и ловно стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на масла за МПС, гориво-смазочни материали, антифриз, зимна течност за чистачки и др.подобни стоки за МПС, в т.ч. и антифриз за отоплителна инсталация на твърдо гориво, за нуждите на ТП „ДГС Шумен” през 2015г.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ГК "Овчарово" при ТП "ДГС Шумен"
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Доставка на масла за МПС, гориво-смазочни материали, антифриз, зимна течност за чистачки и др.подобни стоки за МПС, в т.ч. и антифриз за отоплителна инсталация на твърдо гориво, за нуждите на ТП „ДГС Шумен” през 2015г.”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09211900, 09211000, 24951000, 24951311

Описание:

Смазочни двигателни масла
Смазочни масла и препарати
Греси и смазочни препарати
Антифриз

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
683 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 0, Най-висока оферта: 683 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

02711-2015-0050

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 648561 от 16.02.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 36 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Доставка на масла за МПС, гориво-смазочни материали, антифриз, зимна течност за чистачки и др.подобни стоки за МПС, в т.ч. и антифриз за отоплителна инсталация на твърдо гориво, за нуждите на ТП „ДГС Шумен” през 2015г.”
V.1) Дата на сключване договора
17.04.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.02.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ММ66 ЕООД, ЕИК: 127575791, ул. Хан Крум №6А, Р.България 9000, гр.Шумен, Тел.: 0886 226666

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 683 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 683 BGN без ДДС
В Брой месеци 2
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Допълнителна информация по процедурата може да бъде получена от "Профил на купувача" на ТП "ДГС Шумен" - http://dgsshumen.dpshumen.bg/

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.04.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1.ММ 66 ЕООД - гр.Шумен.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор