Версия за печат

00184-2015-0001

BG-гр.Пещера: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пещера, гр.Пещера, ул. Дойранска епопея №17, За: инж. Петър Георгиев Абрашев, Република България 4550, гр.Пещера, Тел.: 0350 62203/127/, E-mail: mayor@peshtera.bg, Факс: 0350 64165

Място/места за контакт: Община Пещера

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.peshtera.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.peshtera.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150416NVtQ463297.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Периодична доставка на строителни материали за нуждите на Община Пещера, общинските предприятия, кметствата и звената към общината на бюджетна издръжка” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 "Бетонови, варови разтвори и цимент"; Обособена позиция №2 "Строителни материали от дървесина"; Обособена позиция №3 "Строителни материали, изделия и инструменти"; Обособена позиция №4 "Бетонови изделия и инертни материали "; Обособена позиция №5 "Ел материали, резервни части и консумативи за поддръжка на уличното осветление"; Обособена позиция №6 " Санитарен фаянс ,Смесители, ВиК части и елементи"; Обособена позиция №7 "Щепсели и контакти"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: франко-складови бази на обектите на Възложителя находящи се в гр.Пещера, с.Радиловоо, съгласно Списък на обектите за доставка от Техническата спецификация за съответната обособена позиция.
Код NUTS: BG423
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Периодична доставка на строителни материали за нуждите на Община Пещера, общинските предприятия, кметствата и звената към общината на бюджетна издръжка” по обособени позиции, както следва: Обос.позиция №1 "Бетонови, варови разтвори и цимент"; Обос.позиция №2 "Строителни материали от дървесина"; Обос.позиция №3 "Строителни материали, изделия и инструменти"; Обос.позиция №4 "Бетонови изделия и инертни материали "; Обос.позиция №5 "Ел материали, резервни части и консумативи за поддръжка на уличното осветление"; Обос.позиция №6 "Санитарен фаянс ,Смесители, ВиК части и елементи"; Обос.позиция №7 „Щепсели и контакти“ Доставките по обос.позиции №2 и №7 са включени в списъка,утвърден с решение на МС 551/25.07.2014 г. и са предназначени за участници-специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.Съгласно чл 16г,ал. 3 ЗОП: в представянето на участника,което се съдържа в офертата,се включва декларация,с която се декларира дали участникът/всеки от участниците в обединението/ е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хотара с уврежданияили в еквивалентен регистър на държава-членка на ЕС.Когато в процедурата участват такива лица или техни обединения и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Въз-ля,офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.Когато участникът е посочил,че ще ползва подизпълнители,изискването за вписване в горепосочения регистър,се прилага и за посочените подизпълнители. Доставките ще се извършват периодично по предварит.заявки на Въз-ля като срокът за доставяне на заявените количества по съответните обособени позиция е по предложение на участника,определен за изпълнител,но не повече от 3 (три) раб.дни от предоставяне на заявката.Заявените количества следва да бъдат доставяни франко-складови бази на обектите,посочени от Въз-ля. Видовете и количествата материали,подлежащи на доставяне и мястото на доставка до обектите се уточняват допълнително между страните въз основа на периодични заявки от Въз-ля,съобр.неговите конкретни нужди. Доставяните материали трябва да бъдат нови и неупотребявани,качествени и в срок на годност,в съотв. с техническото и ценово предложение за съотв.обос.позиция на участника опред.за Изпълнител. Доставяните материали трябва да отговарят напълно на изискванията(параметрите),посочени от Въз-ля.Доставяните строителни материали за Обос.позиция №1 и Обос.позиция №4 следва да бъдат придружени със съотв.сертификати за произход и качество или др.еквивалентни документи,издадени от техния производител,удостоверяващи съответствието на качествените им характеристики.В съпроводителен документ,на опаковката,върху етикета или по друг начин да са посочени срок на годност,производител и съдържание(за материалите,за които е приложимо). Изпълнителят на общ.поръчка за съотв.обос.позиция,се задължава да изпълнява в пълен обем заявените от Въз-ля доставки на строителни материали,предмет на съотв.договор,по асортимент,количество,вид и качество,съответстващи на изискванията на Въз-ля,съгл.периодичните заявки и условията на договора,на свой риск по договорените един.цени в оригинална опаковка с ненарушена цялост и със свой амбалаж. Изпълнителят на общ.поръчка за съотв.обос.позиция, се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставките до мястото на изпълнение на поръчката,а именно франко–складовите бази на обектите за доставка. Доставяните строит.материали да бъдат произведени от качествени материали,осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им.Доставяните материали трябва да отговарят на технич.спецификации, на изискванията и стандартите,опред.в Наредбата за съществ.изисквания към строежите и оценяване съотв. на строит.продукти,Закона за техническите изисквания към продуктите,БДС,както и на всички др.приложими изисквания на действащата нормат.база в Република България към момента на изпълнение на поръчката.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44000000, 44100000, 44110000, 44190000, 44191000, 44400000, 44500000, 44510000, 44511000, 44512000, 44192000, 03410000, 03411000, 03414000, 03419100, 31224100

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Строителни материали и свързани с тях изделия
Строителни материали
Различни видове строителни материали
Различни видове строителни материали от дървесина
Различни видове готови продукти и свързани с тях артикули
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Инструменти
Ръчни инструменти
Различни ръчни инструменти
Различни видове други строителни материали
Дървен материал
Иглолистен дървен материал
Необработен дървен материал
Продукти от дърво
Щепсели и контакти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция №1 " Бетонови,варови разтвори и цимент" Материали за ОП "ЧПОИ " гр. Пещера 1.Бетон В 15-1м3;2.Бетон В 20 -145 м3;3.Бетон В 30- 52 м3, 4.Варов р-р 1:3 - 15м3; 5.Циментова замазка М15-15м3; 6.Цимент 25кг -1100 бр.; Материали за Кметство Радилово 1.Бетон В15 -8м3; Материали за Дневен център за възрастни хора с увреждания гр.Пещера 1.Бетон В20- 2 м3 ; 2.Циментова замаска М15 -1 м3, Материали за ОП" Обредни дейности" гр.Пещера 1.Бетон В15-10 м3 Материали за Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Пещера 1.Бетон Б20- 1м3 Обос.позиция №2 "Строителни материали от дървесина" Материали за ОП"ЧПОИ" гр.Пещера 1.Греди иглолистни-5/10 см.-2м3; 2.Греди иглолистни-8/10 см. -2 м3; 3.Греди иглолистни-10/10 см. -2 м3; 4.Дъски иглолистни-4м. шир.-15/2,5 см.-3м3; 5.Талпи иглолистни-4м. деб.- 5 см.-1 м3; 6.Талпи иглолистни-4м. деб.- 12 см.-1м3; 7.Летви за покривни работи 2м. 3/2 -1м.куб.; 8.Первази дървени - подови-2 м.л. 9.Первази дървени за врати /комплект/ 200/100/200-2 м.л. 10.Талашит 16 мм. 183/245 см - 1бр.; 11.Талашит 16 мм. 122/183 см-1бр.; 12.Фазер 1700/2000 на 3,2 мм - 6бр.; 13.Шперплат обикновен 2000/1250/8 мм- 4бр.; 14.Плоскост ОSВ 2440/1220/9 мм-1бр.; 15.Плоскост ОSВ 2440/1220/11 мм. -1бр.; 16.Плоскост ОSВ 2440/1220/15 мм-1бр.; 17.Плоскост ОSВ 2440/1220/18 мм-1бр.; Обос.позиция №3 " Строителни материали,изделия и инструменти" Материали за ОП"ЧПОИ" гр.Пещера ДЪРВОДЕЛСКИ МАТЕРИАЛИ И ЖЕЛЕЗАРИЯ 1.Брава обикновена 70 мм-3 бр.; 2.Брава обикновена 90 мм-2бр.; 3.Брава секретна 70 мм-2бр.; 4.Брава секретна 90 мм-2бр.; 5.Секретен патрон за входни врати-5бр.; 6.Дръжки обикновени брави 70мм бяла-5бр.; 7.Дръжки обикновени брави 70мм шагрен-5бр.; 8.Дръжки обикновени брави 90 мм бяла-3бр.; 9.Дръжки обикновени брави 90 мм шагрен -3бр.; 10.Катинар за входни врати - 50мм-10бр.; 11.Катинар за входни врати - 63мм-10бр.; 12.Катинар за входни врати - 70мм-10бр.; 13.Тапицерски пирони-1кг.; 14.Пирони 2,0х30 -1кг.; 15.Пирони 2,2х40. -1кг.; 16.Пирони 2,5х50 -1кг.; 17.Пирони 2,8х60-40кг.; 18.Пирони 3,1х80-10кг.; 19.Пирони 3,4х90-1кг.; 20.Пирони 4,0х100-1кг.; 21.Пирони 4,0х120-5кг.; 22.Пирони 5,0х140-8кг.; 23.Стоманени пирони 3см.-1кг.; 24.Стоманени пирони 4см-1кг.; 25.Стоманени пирони 5см-1 кг.; 26.Стоманени пирони 6см-1кг.; 27.Диск за метал 125х3.0х22,2мм А30-22бр.; 28.Диск за метал 150х3.0х22,2мм А30-1бр.; 29.Диск за метал 180х3.0х22,2мм А30-1бр.; 30.Диск за метал 230х3.0х22,2мм А30-35 бр.; 31.Диск за метал 115х1.0х22,23мм А60-2 бр.; 32.Диск за неметал 115х2,5х22,23 мм С24-1бр.; 33.Диск за неметал 115х3,0х22,23 мм С30-2бр.; 34.Диск за неметал 230х3,0х22,23 мм С30-1бр.; 35.Диск диамантина Ф125-1бр.; 36.Диск ламелен 115мм А60-2бр.; 37.Универсално контактно лепило 50 мл.-2бр.; 38.Монтажно лепило 300 мл.- 2бр.; 39.Грунд за дърво 0,750.-6бр.; 40.Акрилен кит за дърво-2кг; 41.Преобразувател за ръжда 0,120-1бр.; 42.Преобразувател за ръжда 0,300 л.-2бр.; 43.Диск - шмиргел 125 мм-1 бр.; 44.Диск - шмиргел 230 мм-1бр.; 45.Електрод рутилов 2 мм-1кг.; 46.Електрод рутилов 2,5 мм.-50кг.; 47.Електрод рутилов 3,25 мм-50кг.; 48.Електрод рутилов 4 мм-27кг.; 49.Електрод неръждаем 2,5 мм-1кг.; 50.Електрод неръждаем 3,25 мм-1кг.; 51.Ножовка лист 400/32/3,1-2бр.; 52.Ножовка лист 450/32/3,1-2бр.; 53.Шкурка руло Р220-3бр.; 54.Шкурка руло Р360 -4бр.; 55.Шкурка руло Р600 - 1бр.; 56.Шкурка руло Р320-1бр.; 57.Шкурка руло Р100-2бр; 58.Шкурка руло Р120-2бр.; 59.Шкурка руло Р150- 5бр.; 60.Шкурка лист Р180-2м; 61.Шкурка мрежа Р220.2м; 62.Шкурка мрежа Р80-13м; 63.Чувал зебло-2бр; 64.Лепяща лента хартиена 25 мм на 20 м. ролка -1бр.; 65.Лепяща лента хартиена 19 мм на 50 м. ролка-6бр.; 66.Лепяща лента хартиена 25 мм на 50 м. ролка- 2бр.; Поради липса на техническа възможност за събиране на информацията за видовете и количествата на строителните материали, същите са посочени в Техническите спецификации за съответната обособена позиция

Прогнозна стойност без ДДС
165270 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие. В настоящата обществена поръчка възложителят не изисква гаранция за участие. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането й Гаранцията за изпълнение на договора за съответната обособена позиция е в размер на 3% (три на сто) от стойността на поръчката в лева без ДДС отделно за всяка обособена позиция. Гаранцията за изпълнение може да бъде под формата на парична сума или банкова гаранция. Участникът, определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Платежният документ за внесената парична сума или банковата гаранция за изпълнение на договора се представят при неговото сключване. Когато участникът, определен за изпълнител избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по сметка: IBAN BG87SOMB91303332970201 BIC :SOMBBGSF Общинска банка АД гр. Пещера При представяне на гаранцията в платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на поръчката и обособената позиция, за която се представя гаранцията. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете/съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът, определен за изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде представена в оригинал и в нея да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Пещера, че е със срок на валидност 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане на срока на изпълнение на договора за съответната обособена позиция. 3. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка за съответната обособена позиция между възложителя и изпълнителя. Договор за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди участникът, определен за изпълнител да представи гаранция за изпълнение на договора за съответната обособена позиция. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 4. Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП в случаите по чл. 16г от ЗОП, възложителят не изисква гаранции за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчка се финансира със средства от бюджета на Община Пещера. Заплащането на доставените строителни материали се извършва по единични цени, съгласно Ценовото предложение за съответната обособена позиция на участника, определен за Изпълнител. Единичните цени, които се заплащат на Изпълнителя за извършените доставки са окончателни и включват всички разходи за изпълнение на доставките, предмет на договора, включително разходите за транспорт до франко - складови бази на обектите за доставка на Община Пещера, съгласно Списък на обекти за доставка от Техническата спецификация за съответната обособена позиция. Стойността на договорите за съответните обособени позиции се формира на база предвидените прогнозни количества строителни материали и оферираните окончателни единични цени. Договорената цена за съответната обособена позиция е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на договора за обществена поръчка. Единичните цени на строителните материали в Ценовото предложение за съответната обособена позиция на участника, определен за Изпълнител, не могат да се променят за срока на действие на договора, освен в случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП. Изпълнителят издава фактурата на името на Община Пещера, като в същата се записва наименованието на разпоредителя с бюджетни средства или звеното, обект за доставка на материалите, предмет на договора и отговорното лице за приемане на доставките. Фактурирането на доставените материали се извършва в края на съответния месец. Възложителят дължи заплащане само за заявени по надлежния ред и реално доставени от Изпълнителя материали, отговарящи на изискванията и условията, съгласно договора за обществена поръчка за съответната обособена позиция. Заплащането се извършва за реално доставени количества и видове материали след представяне на двустранно подписан приемо-предавателен протокол без забележки от страните по договора и въз основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя. Дължимата сума се заплаща по банков път в срок до 30 /тридесет/ дни, от представяне на фактура за извършената доставка. Плащането се извършва в български левове, по банков път по банкова сметка, посочена от Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по банковата сметка в срок от 3 работни дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. В случаите, когато доставката е осъществена без да са спазени изискванията по изпълнението й, определени в договора за обществена поръчка за съответната обособена позиция, Възложителят се освобождава от задължението да плати цената на съответната доставка. В случай, че за изпълнението на договора за обществена поръчка за съответната обособена позиция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил един или повече договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по определения в договора ред. Условието не се прилага в случаите по чл.45б, ал.2 от ЗОП.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, на етап процедура е участвал като обединение, той може да избере или да създаде юридическо лице или да се регистрира в Регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията като неперсонифицирано лице по смисъла на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Независимо от избора му, регистрацията следва да бъде извършена преди сключването на договора за обществена поръчка. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществената поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обстоятелства по чл. 47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП,наличието на които е основание за отстраняване на участниците. 1.Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на общ.поръчка участник,за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, букви "а", "б", "в", "г" и "д", т.2, т.3 и т.4 от ЗОП: 1.1 е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: а)престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл.301 -307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл.194 -217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл.219 -252 от Наказателния кодекс. 1.2.е обявен в несъстоятелност; 1.3. e в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 1.4. има задължения по смисъла на чл.162,ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община,установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата,в която участникът е установен; 2.Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник,за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл.47,ал.2,т.1 и т.5 от ЗОП: 2.1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице– се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове,включително неговата дейност е под разпореждане на съда и участникът е преустановил дейността си; 2.2 е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 3. Ограничения в правото на участие съгласно чл.47, ал.5 ЗОП На основание чл.47, ал.5 от ЗОП, не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници: 3.1.при които лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1,т.23а от допълнит. разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 3.2.които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; Доставките по обособени позиции № 2 и № 7 са включени в списъка,утвърден с решение на МС 551/25.07.2014 г. и са предназначени за участници-специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.Съгласно чл.16г,ал. 3 ЗОП: в представянето на участника,което се съдържа в офертата,се включва декларация,с която се се декларира дали участникът /всеки от участниците в обединението/ е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хотара с увреждания или в еквивалентен регистър на държава-членка на ЕС. Когато в процедурата участват такива лица или техни обединения и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.Когато участникът е посочил,че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в горепосочения регистър,се прилага и за посочените подизпълнители.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик,съдържащ три отделни запечатани непрозр.плика,надписани,както следва: Плик №1 "Документи за подбор за Об.позиция №..."; Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката за Об.позиция №..."; Плик № 3 "Предлагана цена за Об.позиция №... ". Плик №1 "Документи за подбор за Об.позиция №..." следва да съдържа: 1)Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,подписан от участника; 2)Представяне на участника,което включва: а)посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър,БУЛСТАТ и/или др.идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата,в която участникът е установен,както и адрес,включително електронен,за кореспонденция при провеждането на процедурата (Обр.№1); Забележка:В случай,че участникът участва като обединение/консорциум,което не е юридическо лице,Обр.№1 се представя от обединението участник,и от всяко лице,включено в състава му,съгл.договора за обединение. б)Декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП,изготвена в съответствие с образеца от документацията за участие (Обр.№ 2). Декларацията по чл.47, ал.9 от ЗОП се представя от лицата,които представляват участника,съобразено с чл.47, ал.4 от ЗОП. Забележка:Декларацията се подписва от лицата представляващи участника.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юрид.лице декларацията се представя от всяко физическо или юрид.лице,включено в обединението.В декларацията се включва и информация относно публичните регистри,в които се съдържат посочените обстоятелства,или компетентния орган,който съгл. законодат.на държавата,в която участникът е установен,е длъжен да представя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. в)Декларация по чл.16г,ал.5,т.2 от ЗОП–(Обр.№8)Забележка:Представя се в случаите,когато уч-ник в процедурата е специализ.предприятие или кооперация на хора с уврежданияили обединения от такива лица 3)При участници обединения-копие на договора за обединение,а когато в договора не е посочено лицето,което представлява участниците в обединението и документ,подписан от лицата в обединението,в който се посочва представляващият; 4)Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55,ал.7,както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8,т.2 от ЗОП (Обр.№3); Забележка:Декларацията се подписва от лицата,които представляват участника. 5)Декларация за съгласие за участие като подизпълнител за съответната обособена позиция(Обр.№4) Забележка:Попълва се от представляващият подизпълнителя.Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява,че ще ползва подизпълнители.Такава декларация се подава от всеки подизпълнител,в случай че са повече от един; 6)При участници обединения- Декларация за отговорностите на членовете на обединението за съответната обос.позиция (Обр.№5) 7)Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за иконом.и финансовите отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици -(Обр.№6) Забележка:В зависимост от правно-организационната форма на участниците,декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47,ал.4 от ЗОП; 8)Декларация по чл.6,ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари-(Обр.№7); 9)Нотариално заверено пълномощно на лицето подписало офертата на участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител; ПЛИК №2„Предложение за изпълнение на поръчката за Обос.позиция №…..” трябва да съдържа Техническо предложение за изпълнение на поръчката за съотв.обособ.позиция, в което да е посочен срок за изпълнение на поръчката–по Образец №10,към което,ако е приложимо, се прилага Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП- (Обр.№9). ПЛИК №3 „Предлагана цена за Обос.позиция №…..”, трябва да съдържа Ценовото предложение на участника за съответната обос.позиция(по Обр.от №11 до №17,в зависимост за коя позиция участникът е подал оферта)
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не изисква документи и информация за доказване на изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не изисква документи и информация за доказване на изисквания към техническите възможности на участниците
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания към техническите възможности на участниците.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.05.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.05.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.05.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр.Пещера, Община Пещера, ул."Дойранска епопея" №17, І -ви етаж в стая №5 в Общинска администрация гр. Пещера

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

15.04.2016г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

15.04.2016г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят се е възползвал от правото на чл. 64, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 3, т.2 от ЗОП и е намалил срока за получаване на офертите. На основание чл.64, ал.3 от ЗОП, с цел намаляване на сроковете по чл.64,ал.1 от ЗОП е предоставен пълен достъп по електронен път на цялата документация за участие в процедурата и същата е публикувана и може да бъде намерена на интернет адрес на профила на купувача, както следва: http://op.peshtera.bg, от датата на публикуване на обявлението за обществената поръчка. Във връзка, с което срокът за получаване на оферти е намален от 40 дни на 28 дни. Продължение от раздел II.1.5) "Кратко описание на поръчката" : Доставките са предназначени за следните звена: Община Пещера, Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр.Пещера, Общинско предприятие „Пазари и паркинги“ гр.Пещера, Общинско предприятие „Обредни дейности“ гр.Пещера, Домашен социален патронаж гр.Пещера,Дневен център за възрастни хора с увреждания гр.Пещера, Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Пещера и Кметство с.Радилово. Продължение от III.1.4) "Други особени условия,Описание на особените условия": Няма изискване за създаване на ЮЛ,ако участникът определен за изпълнител е обединение на ФЛ или ЮЛ. В случай,че участникът е неперсонифицирано обединение,което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата за настоящата общ.поръчка,членовете на обединението сключват договор за обединение.Договорът трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1. всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно,по закон за изпълнението на Договора за възлагане на общ.поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; 2. всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на общ.поръчка,сключен в резултат на провед.процедура В договора за обединение или документ,подписан от лицата в обединението,участниците трябва да определят (упълномощят) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица по време на изпълнение на поръчката,както и наименованието на участника. В договора за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на общ.поръчка. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Обжалването на всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка се извършва съгласно част четвърта „Обжалване и контрол”, Глава единадесета “Обжалване” от ЗОП. Всяко решение на възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията, относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки други документ, свързан с процедурата. На обжалване по реда на Глава единадесета “Обжалване” от ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по чл. 120, ал. 1 от ЗОП. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. Сроковете за подаване на жалби срещу решението за откриване на открита процедура по ЗОП и/или решението за промяна са регламентирани в чл.120,ал.5,т.1 от ЗОП. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя, чието решение се обжалва. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: •изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; •получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; Жалба по чл. 120, ал. 4 от ЗОП може да се подава от: •всяко заинтересовано лице – в случаите по чл. 120, ал. 5, т. 1, ал.7 от ЗОП; •всеки заинтересован участник в процедурата - в случаите по чл. 120, ал. 5, т. 4 и ал. 7 от ЗОП. В срока по чл.120, ал.5,т.1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. В случаите по чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП, когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата. Жалбата по чл.120, ал.4 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата срещу решение, действие или бездействие на Възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата". Когато с жалбата е поискана временната мярка по чл.120а, ал. 1 от ЗОП, процедурата за възлагане на обществена поръчка се спира до влизане в сила на: -определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или -решението по жалбата, ако е наложена временната мярка. Жалбата срещу решението за определяне на Изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Пещера, Дирекция ТСУ, ул.Дойранска епопея №17, Република България 4550, Пещера, Тел.: 0350 62203/110/, E-mail: mayor@peshtera.bg, Факс: 0350 64165

Интернет адрес/и:

URL: www.peshtera.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция " Бетонови, варови разтвори и цимент"
1) Кратко описание

Периодична доставка на строителни материали по Обособена позиция № 1 " Бетонови, варови разтвори и цимент" Доставките ще се извършват периодично по предварителни заявки на възложителя като срокът за доставяне на заявените количества по обособена позиция №1 е по предложение на участника, определен за изпълнител, но не повече от 3 (три) работни дни от предоставяне на заявката. Заявените количества следва да бъдат доставяни франко-складови бази на обектите, посочени от възложителя. Видовете и количествата материали, подлежащи на доставяне и мястото на доставка до обектите се уточняват допълнително между страните въз основа на периодични заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно неговите конкретни нужди. Доставяните материали трябва да бъдат нови и неупотребявани, качествени и в срок на годност, в съответствие с техническото и ценово предложение за обособена позиция №1 на участника определен за Изпълнител. Доставяните материали трябва да отговарят напълно на изискванията (параметрите), посочени от възложителя и следва да бъдат придружени със съответните сертификати за произход и качество или други еквивалентни документи, издадени от техния производител, удостоверяващи съответствието на качествените им характеристики. В съпроводителен документ, на опаковката, върху етикета или по друг начин да са посочени срок на годност, производител и съдържание (за материалите, за които е приложимо) Изпълнителят на обществената поръчка за обособена позиция №1, се задължава да изпълнява в пълен обем заявените от Възложителя доставки на строителни материали, предмет на договора, по асортимент, количество, вид и качество, съответстващи на изискванията на Възложителя, съгласно периодичните заявки и условията на договора, на свой риск по договорените единични цени в оригинална опаковка с ненарушена цялост и със свой амбалаж. Изпълнителят на обществената поръчка за обособена позиция №1 се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставките до мястото на изпълнение на поръчката, а именно франко –складовите бази на обектите за доставка. Доставяните строителни материали да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им. Доставяните материали трябва да отговарят на техническите спецификации, на изискванията и стандартите, определени в Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, Закона за техническите изисквания към продуктите, БДС, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в Република България към момента на изпълнение на поръчката. Доставките са предназначени за следните звена: Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр.Пещера, Кметство с.Радилово, Дневен център за възрастни хора с увреждания гр.Пещера,Общинско предприятие „Обредни дейности“ гр.Пещера,Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Пещера .

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44100000, 44190000, 44110000

Описание:

Строителни материали и свързани с тях изделия
Различни видове строителни материали
Строителни материали

3) Количество или обем

Материали за ОП "ЧПОИ " гр. Пещера 1.Бетон В 15-1 м3; 2.Бетон В 20-145 м3; 3.Бетон В 30-52 м3; 4.Варов р-р 1:3-15 м3; 5.Циментова замазка М15-15 м3; 6.Цимент 25 кг-1100бр. Материали за Кметство Радилово 1.Бетон В15-8м3; Материали за Дневен център за възрастни хора с увреждания гр.Пещера 1.Бетон В20-2 м3; 2.Циментова замаска М15-1 м3; Материали за ОП" Обредни дейности" гр.Пещера 1.Бетон В15-10 м3 ; Материали за Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Пещера 1.Бетон В20-1 м3

Прогнозна стойност, без ДДС
25830 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция " Строителни материали от дървесина"
1) Кратко описание

Периодична доствака на строителни материали по Обособена позиция №2 - "Строителни материали от дървесина" Доставките ще се извършват периодично по предварителни заявки на възложителя като срокът за доставяне на заявените количества по обособена позиция №2 е по предложение на участника, определен за изпълнител, но не повече от 3 (три) работни дни от предоставяне на заявката. Заявените количества следва да бъдат доставяни франко-складови бази на обектите, посочени от възложителя. Видовете и количествата материали, подлежащи на доставяне и мястото на доставка до обектите се уточняват допълнително между страните въз основа на периодични заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно неговите конкретни нужди. Доставяните материали трябва да бъдат нови и неупотребявани, качествени и в срок на годност, в съответствие с техническото и ценово предложение за обособена позиция №2 на участника определен за Изпълнител. Доставяните материали трябва да отговарят напълно на изискванията (параметрите), посочени от възложителя. В съпроводителен документ, на опаковката, върху етикета или по друг начин да са посочени срок на годност, производител и съдържание (за материалите, за които е приложимо) Изпълнителят на обществената поръчка за обособена позиция №2, се задължава да изпълнява в пълен обем заявените от Възложителя доставки на строителни материали, предмет на договора, по асортимент, количество, вид и качество, съответстващи на изискванията на Възложителя, съгласно периодичните заявки и условията на договора, на свой риск по договорените единични цени. Изпълнителят на обществената поръчка за обособена позиция №2 се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставките до мястото на изпълнение на поръчката, а именно франко –складовите бази на обектите за доставка. Доставяните строителни материали да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им. Доставяните материали трябва да отговарят на техническите спецификации, на изискванията и стандартите, определени в Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, Закона за техническите изисквания към продуктите, БДС, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в Република България към момента на изпълнение на поръчката. Доставките са предназначени за Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр.Пещера.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03410000, 03411000, 03414000, 03419100

Описание:

Дървен материал
Иглолистен дървен материал
Необработен дървен материал
Продукти от дърво

3) Количество или обем

Материали за ОП"ЧПОИ" гр.Пещера 1.Греди иглолистни-5/10 см. - 2 м3; 2.Греди иглолистни-8/10 см. -2 м3; 3.Греди иглолистни-10/10 см. -2 м3; 4.Дъски иглолистни-4м. шир.-15/2,5 см. -3 м3; 5.Талпи иглолистни-4м. деб.- 5 см.- 1 м3; 6.Талпи иглолистни-4м. деб.- 12 см. -1 м3; 7.Летви за покривни работи 2м. 3/2 - 1 м3; 8.Первази дървени - подови-2 м.л.; 9.Первази дървени за врати /комплект/ 200/100/200-2 м.л.; 10.Талашит 16 мм. 183/245 см -1 бр. ; 11.Талашит 16 мм. 122/183 см - 1 бр.; 12.Фазер 1700/2000 на 3,2 мм- 6 бр.; 13.Шперплат обикновен 2000/1250/8 мм -4 бр.; 14.Плоскост ОSВ 2440/1220/9 мм-1 бр.; 15.Плоскост ОSВ 2440/1220/11 мм -1 бр; 16.Плоскост ОSВ 2440/1220/15 мм -1 бр.; 17.Плоскост ОSВ 2440/1220/18 мм-1 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
4200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Доставките по обособена позиция № 2 са включени в списъка, утвърден с решение на МС 551/25.07.2014 г. и са предназначени за участници - специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Съгласно чл 16г, ал. 3 ЗОП: в представянето на участника, което се съдържа в офертата, се включва декларация, с която се декларира дали участникът /всеки от участниците в обединението/ е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хотара с увреждания или в еквивалентен регистър на държава- членка на ЕС. Когато в процедурата участват такива лица или техни обединения и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. Когато участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в горепосочения регистър, се прилага и за посочените подизпълнители


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция " Строителни материали,изделия и инструменти "
1) Кратко описание

Периодична доставка на строителни материали по Обособена позиция №3 " Строителни материали,изделия и инструменти " Доставките включват Дърводелски материали и железария,Подови настилки ,Керамични елементи и изделия, , Материали за сухо строителство и крепежни елементи , Строителни материали от метал , Инструменти , Строителна химия. Доставките ще се извършват периодично по предварителни заявки на възложителя като срокът за доставяне на заявените количества по обособена позиция №3 е по предложение на участника, определен за изпълнител, но не повече от 3 (три) работни дни от предоставяне на заявката. Заявените количества следва да бъдат доставяни франко-складови бази на обектите, посочени от възложителя. Видовете и количествата материали, подлежащи на доставяне и мястото на доставка до обектите се уточняват допълнително между страните въз основа на периодични заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно неговите конкретни нужди. Доставяните материали трябва да бъдат нови и неупотребявани, качествени и в срок на годност, в съответствие с техническото и ценово предложение за обособена позиция №3 на участника определен за Изпълнител. Доставяните материали трябва да отговарят напълно на изискванията (параметрите), посочени от възложителя. В съпроводителен документ, на опаковката, върху етикета или по друг начин да са посочени срок на годност, производител и съдържание (за материалите, за които е приложимо) Изпълнителят на обществената поръчка за обособена позиция №3, се задължава да изпълнява в пълен обем заявените от Възложителя доставки на строителни материали, предмет на договора, по асортимент, количество, вид и качество, съответстващи на изискванията на Възложителя, съгласно периодичните заявки и условията на договора, на свой риск по договорените единични цени в оригинална опаковка с ненарушена цялост и със свой амбалаж. Изпълнителят на обществената поръчка за обособена позиция №3 се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставките до мястото на изпълнение на поръчката, а именно франко –складовите бази на обектите за доставка. Доставяните строителни материали да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им. Доставяните материали трябва да отговарят на техническите спецификации, на изискванията и стандартите, определени в Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, Закона за техническите изисквания към продуктите, БДС, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в Република България към момента на изпълнение на поръчката. Доставките са предназначени за следните звена: Община Пещера, Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр.Пещера, Общинско предприятие „Пазари и паркинги“ гр.Пещера,Кметство Радилово, Домашен социален патронаж гр.Пещера, Дневен център за възрастни хора с увреждания гр.Пещера, Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Пещера, Кметство с.Радилово.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44100000, 44110000, 44190000, 44400000, 44500000, 44510000, 44511000, 44512000

Описание:

Строителни материали и свързани с тях изделия
Строителни материали
Различни видове строителни материали
Различни видове готови продукти и свързани с тях артикули
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Инструменти
Ръчни инструменти
Различни ръчни инструменти

3) Количество или обем

Материали за ОП "ЧПОИ" гр.Пещера ДЪРВОДЕЛСКИ МАТЕРИАЛИ И ЖЕЛЕЗАРИЯ 1.Брава обикновена 70 мм-3 бр.; 2.Брава обикновена 90 мм-2бр.; 3.Брава секретна 70 мм-2бр.; 4.Брава секретна 90 мм -2бр.; 5.Секретен патрон за входни врати-5бр.; 6.Дръжки обикновени брави 70мм бяла-5бр.; 7.Дръжки обикновени брави 70мм шагрен-5бр. 8.Дръжки обикновени брави 90 мм бяла.-3бр.; 9.Дръжки обикновени брави 90 мм шагрен-3бр.; 10.Катинар за входни врати - 50мм-10бр.; 11.Катинар за входни врати - 63мм-10бр.; 12.Катинар за входни врати - 70мм-10бр.; 13.Тапицерски пирони-1кг.; 14.Пирони 2,0х30-1 кг.; 15.Пирони 2,2х40- 1кг.; 16.Пирони 2,5х50-1кг.; 17.Пирони 2,8х60-40кг.; 18.Пирони 3,1х80- 10кг.; 19.Пирони 3,4х90- 1кг.; 20.Пирони 4,0х100-1кг.; 21.Пирони 4,0х120-5кг.; 22.Пирони 5,0х140-8кг.; 23.Стоманени пирони 3см-1кг.; 24.Стоманени пирони 4см-1 кг.; 25.Стоманени пирони 5см-1кг.; 26.Стоманени пирони 6см.-1кг.; 27.Диск за метал125х3.0х22,2мм А30-22бр.; 28.Диск за метал 150х3.0х22,2мм А30-1бр.; 29.Диск за метал 180х3.0х22,2мм А30-1бр.; 30.Диск за метал 230х3.0х22,2мм А30-35бр.; 31.Диск за метал 115х1.0х22,23мм А60-2бр.; 32.Диск за неметал 115х2,5х22,23 мм С24-1бр.; 33.Диск за неметал 115х3,0х22,23 мм С30-2 бр 34.Диск за неметал 230х3,0х22,23 мм С30-1бр.; 35.Диск диамантина Ф125-1бр.; 36.Диск ламелен 115мм А60-2бр.; 37.Универсално контактно лепило 50 мл.-2бр.; 38.Монтажно лепило 300 мл.-2бр.; 39.Грунд за дърво 0,750-6бр.; 40.Акрилен кит за дърво-2кг; 41.Преобразувател за ръжда 0,120-1бр.; 42.Преобразувател за ръжда 0,300 л.- 2бр.; 43.Диск - шмиргел 125 мм-1 бр.; 44.Диск - шмиргел 230 мм-1бр.; 45.Електрод рутилов 2 мм- 1кг.; 46.Електрод рутилов 2,5 мм-50кг.; 47.Електрод рутилов 3,25 мм-50кг.; 48.Електрод рутилов 4 мм-27кг.; 49.Електрод неръждаем 2,5 мм-1кг.; 50.Електрод неръждаем 3,25 мм-1кг.; 51.Ножовка лист 400/32/3,1-2бр.; 52.Ножовка лист 450/32/3,1-2бр.; 53.Шкурка руло Р220-3бр; 54.Шкурка руло Р360-4бр; 55.Шкурка руло Р600-1бр.; 56.Шкурка руло Р320-1бр; 57.Шкурка руло Р100-2бр; 58.Шкурка руло Р120- 2бр.; 59.Шкурка руло Р150-5бр.; 60.Шкурка лист Р180 -2м; 61.Шкурка мрежа Р220-2м; 62.Шкурка мрежа Р80-13м; 63.Чувал зебло-2бр.; 64.Лепяща лента хартиена 25 мм на 20 м. ролка -1бр.; 65.Лепяща лента хартиена 19 мм на 50 м. ролка-6бр.; 66.Лепяща лента хартиена 25 мм на 50 м. ролка-2бр.; 67.Лепяща лента хартиена 30 мм на 50 м. ролка-2бр.; 68.Лепяща лента хартиена 38 мм на 50 м. ролка-1бр.; 69.Лепяща лента хартиена 48 мм на 50 м. ролка-4бр.; 70.Найлон - покривен 4х5 7мкр.-2бр.; 71.Полиетилен първо качество -5кг.; 72.Полиетилен второ качество-20кг.; 73.Лента сигнална 200 м.-2бр.; ПОДОВИ НАСТИЛКИ: 1.Настилка балатум шир.2м. деб.4мм -10м2; КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ И ЕЛЕМЕНТИ: 1.Настилка теракот 20/20 - І кач.- 5м2; 2.Настилка теракот 33/33 - І кач.-5м2; 3.Настилка теракот 30/30 - І кач.-5м2; 4.Настилка теракот 42/42 - І кач. -1м2; 5.Гранитогрес 33/33м2-1 м2; 6.Ограничител за фуги 2мм. 200бр. в пакет- 1 пакет; 7.Ограничител за фуги 3мм. 150бр. в пакет-1 пакет; 8.Ограничител за фуги 4мм. 100бр. в пакет- 1 пакет; 9.Клин за фуги 6мм. 100бр. в пакет- 1пакет ; 10.Клин за фуги 8мм. 50бр. в пакет-1 пакет; МАТЕРИАЛИ ЗА СУХО СТРОИТЕЛСТВО. КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ.: 1.Гипсокартон стандартен 12.5/1200/2000мм -12м.кв.; 2.Гипсокартон стандартен 9.5/1200/2000мм-12бр.; 3.Гипсокартон влагоустойчив 12.5/1200/2000мм-12бр.; 4.Профил CD 27/60/3000-5м.л.; 5.Профил CD 27/60/4000- 5 м.л.; Поради липса на техническа възможност за събиране на информацията за видовете и количествата на строителните материали, същите са посочени в Техническата спецификация за обособена позиция №3

Прогнозна стойност, без ДДС
47775 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция "Бетонови изделия и инертни материали "
1) Кратко описание

Периодична доставка на строителни материали по Обособена позиция №4 " Бетонови изделия и инертни материали" Доставките ще се извършват периодично по предварителни заявки на възложителя като срокът за доставяне на заявените количества по обособена позиция №4 е по предложение на участника, определен за изпълнител, но не повече от 3 (три) работни дни от предоставяне на заявката. Заявените количества следва да бъдат доставяни франко-складови бази на обектите, посочени от възложителя. Видовете и количествата материали, подлежащи на доставяне и мястото на доставка до обектите се уточняват допълнително между страните въз основа на периодични заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно неговите конкретни нужди. Доставяните материали трябва да бъдат нови и неупотребявани, качествени и в срок на годност, в съответствие с техническото и ценово предложение за обособена позиция №4 на участника определен за Изпълнител. Доставяните материали трябва да отговарят напълно на изискванията (параметрите), посочени от възложителя и следва да бъдат придружени със съответните сертификати за произход и качество или други еквивалентни документи, издадени от техния производител, удостоверяващи съответствието на качествените им характеристики. В съпроводителен документ, на опаковката, върху етикета или по друг начин да са посочени срок на годност, производител и съдържание (за материалите, за които е приложимо) Изпълнителят на обществената поръчка за обособена позиция №4, се задължава да изпълнява в пълен обем заявените от Възложителя доставки на строителни материали, предмет на договора, по асортимент, количество, вид и качество, съответстващи на изискванията на Възложителя, съгласно периодичните заявки и условията на договора, на свой риск по договорените единични цени. Изпълнителят на обществената поръчка за обособена позиция №4 се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставките до мястото на изпълнение на поръчката, а именно франко –складовите бази на обектите за доставка. Доставяните строителни материали да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им. Доставяните материали трябва да отговарят на техническите спецификации, на изискванията и стандартите, определени в Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, Закона за техническите изисквания към продуктите, БДС, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в Република България към момента на изпълнение на поръчката. Доставките са предназначени за следните звена: Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр.Пещера, Кметство с.Радилово, Дневен център за възрастни хора с увреждания гр.Пещера.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44100000

Описание:

Строителни материали и свързани с тях изделия

3) Количество или обем

Материали за ОП "ЧПОИ" гр.Пещера Бетонови изделия 1.Градински бордюри 50/16/8 см вибропресован-50 бр. 2.Бордюр бетонен 50/15/25 -300 бр. 3.Бордюр бетонен 50/16/8-100 бр. 4.Пътна ивица 50/25/10 см- 50 бр. 5.Тротоарни плочи 30/30/4,5 см сиви вибрирани-7500 бр. 6.Тротоарни плочи 30/30/5,0 см -вибропресовани-2000 бр. 7.Плочи тротоарни паркингови 16,5/20//8 -600 бр. 8.Колове стоманобетонови 8/8/2,80 - 50 бр. 9.Плочи гранитни до 2 см. - 50 м.кв 10.Плочи мраморни до 2 см. -50 м.кв. 11.Бетонови плочки "слънце " / червени/- 500 бр. 12.Бетонови плочки "слънце " /бели/ - 500 бр. Инертни материали 1.Промит речен пясък -600 м.куб. 2.Чакъл фракция 5х10-20 м.куб. 3.Чакъл фракция 5х20 - 20 м.куб. 4.Чакъл фракция 15/30-200 м.куб. Материали за Кметство Радилово Бетонови изделия 1.Бордюр бетонен 50/15/25 -550 бр. 2.Пътна ивица 50/25/10 см. - 12 бр. Инертни материали 1.Промит речен пясък- 100 м.куб. 2.Чакъл фракция 15/30- 20 м.куб. Материали за Дневен център за възрастни хора с увреждания гр.Пещера 1.Чакъл фракция 5х10- 5 м.куб.

Прогнозна стойност, без ДДС
44730 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция " Ел материали, резервни части и консумативи за поддръжка на уличното осветление "
1) Кратко описание

Периодична доставка на строителни материали по Обособена позиция №5 "Ел материали, резервни части и консумативи за поддръжка на уличното осветление" Доставките ще се извършват периодично по предварителни заявки на възложителя като срокът за доставяне на заявените количества по обособена позиция №5 е по предложение на участника, определен за изпълнител, но не повече от 3 (три) работни дни от предоставяне на заявката. Заявените количества следва да бъдат доставяни франко-складови бази на обектите, посочени от възложителя. Видовете и количествата материали, подлежащи на доставяне и мястото на доставка до обектите се уточняват допълнително между страните въз основа на периодични заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно неговите конкретни нужди. Доставяните материали трябва да бъдат нови и неупотребявани, качествени и в срок на годност, в съответствие с техническото и ценово предложение за обособена позиция №5 на участника определен за Изпълнител. Доставяните материали трябва да отговарят напълно на изискванията (параметрите), посочени от възложителя. В съпроводителен документ, на опаковката, върху етикета или по друг начин да са посочени срок на годност, производител и съдържание (за материалите, за които е приложимо) Изпълнителят на обществената поръчка за обособена позиция №5, се задължава да изпълнява в пълен обем заявените от Възложителя доставки на строителни материали, предмет на договора, по асортимент, количество, вид и качество, съответстващи на изискванията на Възложителя, съгласно периодичните заявки и условията на договора, на свой риск по договорените единични цени в оригинална опаковка с ненарушена цялост и със свой амбалаж. Изпълнителят на обществената поръчка за обособена позиция №5 се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставките до мястото на изпълнение на поръчката, а именно франко –складовите бази на обектите за доставка. Доставяните строителни материали да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им. Доставяните материали трябва да отговарят на техническите спецификации, на изискванията и стандартите, определени в Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, Закона за техническите изисквания към продуктите, БДС, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в Република България към момента на изпълнение на поръчката. Доставките са предназначени за следните звена: Община Пещера, Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр.Пещера,Кметство с.Радилово, Домашен социален патронаж гр.Пещера, Общинско предприятие „Обредни дейности“ гр.Пещера, Дневен център за възрастни хора с увреждания гр.Пещера, Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Пещера.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44100000, 44110000, 44190000, 44192000

Описание:

Строителни материали и свързани с тях изделия
Строителни материали
Различни видове строителни материали
Различни видове други строителни материали

3) Количество или обем

І.Материали за ОП "ЧПОИ" гр.Пещера: 1.батерии АА-10бр. 2.батерия 9V-10бр 3.гребен за авт.предпазител 1Р ВВ101/56/ -10бр. 4.диоден прожектор Led 20-GF -2бр. 5.ел кабел ПВ-А1 1.5 -6м.л. 6.ел кабел ПВ-А1 0.75-6м.л. 7.ел кабел ПВ-А1 2.50-27,3м.л. 8.ел кабел ПВ-А1 4.00 -300м.л. 9.ел кабел ПВО 6 - 2700м.л. 10.ел кабел ПСКГ 1x2.5 -2м.л. 11.ел кабел СВТ 2x1.5- 500м.л. 12.ел кабел СВТ 2x2.5 -800м.л. 13.ел кабел СВТ 2x6.0 -54м.л. 14.ел кабел СВТ 3x10-61 м.л. 15.ел кабел СВТ 3x2.5-25м.л. 16.ел кабел СВТ 3x6.0 -40м.л. 17.ел кабел ШВПЛ-А 2x0.75 -25м.л. 18.ел кабел ШВПС 2x1.0-722м.л. 19.ел кабел ШВПС 3x1.0 .-30м.л. 20.ел кабел ШВПС 3x1.5 -20м.л. 21.ел кабел ШВПС 3x2.5-4м.л. 22.ел кабел ШКПЛ 2x1.0 .-4 м.л. 23.ел кабел ШКПЛ 3x1.5 -13м.л. 24.ел кабел ШКПЛ 3x4.0 -3м.л. 25.ел кабел ШКПЛ 4x2.5 -100м.л. 26.етажно табло ТАП 8 външен монтаж Вико -1бр. 27.кабелни обувки 6мм2 - 8бр. 28.кабелни обувки НКМ авто женски /300/-5бр. 29.кабелни обувки НКМ авто мъжки /400/ -5 бр. 30.крушка енерг.ВБ26 23W Е27 6400К -115 бр. 31.крушка енергоспестяваща Е27 14W бяла-21бр. 32.крушка 100W Е27 -2бр 33.крушка пр 60W Е27-10бр. 34.крушка пр 75W Е27-60бр. 35.кука затворена 16x30 -2бр. 36.кука -отворена 8x120-2бр. 37.кука с анкер затв М10 12x70 0 /50/- 4бр. 38.кутия разклонителна120/100/68 IP54 -1бр. 39.куфар за инструменти —2бр. 40.лум .тяло2h36w. IP21 -4бр. 41.лум .тяло 4х18w. IP21- 4бр. 42.лум тръба Филипс 18W-8бр. 43.лум тръба 36W.-15бр. 44.лустер клема 16мм Пвц-1 бр. 45.натриева лампа SON-T PIA 70W Е27 -800бр. 46.лустер клема 25мм Пвц-1 бр. 47.обувка медна Си 35/12 -8 бр. 48.ПЗУ 35-400W - 200бр. 49.прекъсвач E61N + 16А -12бр. 50.прекъсвач E61N + 25А-26бр. 51.прекъсвач E61N + 32А -1бр. 52.преносна лампа черна ПВЦ с решетка 60W Е27 IP20-1бр. 53.пробна лампа - 1бр. 54.пура хал 400 W -10бр. 55.стартер Филипс 4-65W 10бр. 56.табло електро РТ 400/400/150 с плоча.-1бр. 57.фасунга висяща Е-27 Р -25бр. 58.фасунга порцеланова G Е-27 -100бр. 59.фасунга стенна крива Е-27 Р - 1бр. 60.часовник електромер ЧВК 72/1 -1бр. 61.часовник Фонотроника-2- 10бр. 62.баласт 70w SON/HPI -60 бр. 63.ключ ПКОМ сх.1.-10бр. 64.ключ ПКОМ сх.6 -10бр. 65.шина нулева-3бр. 66.антигронова скоба-20бр. 67.шина монтажна перфорирана-5м.л. 68.шлаух метален ф-26 с изолация-10м.л. 69.патрон 35А -30бр.; 70.лента изолационна 25/19-20бр.; 71.тел подцинкована ф2 -30кг; 72.разклонител троен 3м. -10бр.; 73.патрон 16А -30бр.; 74.разклонителна кутия обикновена -10бр.; 75.бишоплента -3 бр.; 76.обувка медна 35/12 - 8бр.; 77.канал за кабел 20-10 /70/-70бр.; 78.канал за кабел 15-10 /100/-100бр.; 79.патрон 25А - 30бр.; 80.ключ скрит монтаж сх.1 -10 бр.; 81.ключ скрит монтаж сх.6 -10бр.; 82.лампа PL 11 W - 50бр.; 83.Дросел за лампа PL 11 W-25бр.; 84.фасунга за лампа PL 11 W-25бр.; ІІ.Материали за Кметство Радилово: 1.Крушка енергоспестяваща Е27 14W бяла -20 бр.; 2.Крушка 100W Е27-20бр.; 3.Крушка пр 75 W Е27- 20 бр; 4.Разклонител троен 3м.-3бр.; 5.ключ скрит монтаж сх.6- 3 бр.; ІІІ.Материали за Домашен социален патронаж гр.Пещера: 1.пура за луминисцентно тяло 36 V /1,20 м.-20бр; 2.ключ сериен вкопан-5бр.; 3.разклонител троен 3м.-4бр.; ІV.Материали за Обшина Пещера: 1.диоден прожектор-34бр.; 2.Крушка 100W Е27-10бр.; 3.Крушка 60W Е27-50бр. 4.Крушка 75W Е27-50бр.; 5.разклонител троен 3 м.-14бр.; 6.разклонител троен 5 м.-6бр.; 7.батерия 9 V-20бр.; 8.ел кабел ПВ-А1 1,5-10мл; 9.ел кабел ПВ-А1 0,75-10мл; 10.ел кабел ПВ-А1 2,5-10мл; 11.ел кабел СВТ 2x1.5-100мл; 12.ел кабел СВТ 2x2.5 100мл;...... Поради липса на техническа възможност за събиране на информацията за видовете и количествата на строителните материали, същите са посочени в Техническата спецификация за обособена позиция №5

Прогнозна стойност, без ДДС
32040 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция " Санитарен фаянс ,Смесители ,ВиК части и елементи "
1) Кратко описание

Периодична доставка на строителни материали по Обособена позиция №6 " Санитарен фаянс ,Смесители, ВиК части и елементи" Доставките ще се извършват периодично по предварителни заявки на възложителя като срокът за доставяне на заявените количества по обособена позиция №6 е по предложение на участника, определен за изпълнител, но не повече от 3 (три) работни дни от предоставяне на заявката. Заявените количества следва да бъдат доставяни франко-складови бази на обектите, посочени от възложителя. Видовете и количествата материали, подлежащи на доставяне и мястото на доставка до обектите се уточняват допълнително между страните въз основа на периодични заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно неговите конкретни нужди. Доставяните материали трябва да бъдат нови и неупотребявани, качествени и в срок на годност, в съответствие с техническото и ценово предложение за обособена позиция №6 на участника определен за Изпълнител. Доставяните материали трябва да отговарят напълно на изискванията (параметрите), посочени от възложителя. В съпроводителен документ, на опаковката, върху етикета или по друг начин да са посочени срок на годност, производител и съдържание (за материалите, за които е приложимо) Изпълнителят на обществената поръчка за обособена позиция №6, се задължава да изпълнява в пълен обем заявените от Възложителя доставки на строителни материали, предмет на договора, по асортимент, количество, вид и качество, съответстващи на изискванията на Възложителя, съгласно периодичните заявки и условията на договора, на свой риск по договорените единични цени в оригинална опаковка с ненарушена цялост и със свой амбалаж. Изпълнителят на обществената поръчка за обособена позиция №6 се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставките до мястото на изпълнение на поръчката, а именно франко –складовите бази на обектите за доставка. Доставяните строителни материали да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им. Доставяните материали трябва да отговарят на техническите спецификации, на изискванията и стандартите, определени в Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, Закона за техническите изисквания към продуктите, БДС, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в Република България към момента на изпълнение на поръчката. Доставките са предназначени за следните звена: Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр.Пещера, Кметство с.Радилово, Домашен социален патронаж гр.Пещера, Общинско предприятие „Обредни дейности“ гр.Пещера, Дневен център за възрастни хора с увреждания гр.Пещера, Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Пещера.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44100000, 44190000

Описание:

Строителни материали и свързани с тях изделия
Различни видове строителни материали

3) Количество или обем

І.Материали за ОП"ЧПОИ" гр.Пещера: САНИТАРЕН ФАЯНС: 1.Моно-блок -4бр.; 2.Порцеланов умивалник без отвор за смесител 39 см бял-1бр.; 3.Порцеланов умивалник с отвор за смесител 45 см бял-1бр.; 4.Клозетно седало - долно оттичане -1бр.; 5.Клозетно седало - задно оттичане -1бр.; 6.Капак за тоалетна чиния PVC + болтове ПВЦ (комплект)-5бр.; 7.Поплавък за тоалетно казанче-2бр.; 8.Тоалетно казанче ПВЦ бяло-1бр; 9.Тоалетно казанче ПВЦ мраморно/пръскано-1бр.; 10.Пълнещо устройство за казанче без поплавък-1бр.; 11.Розетка за WC Ф110-2бр.; 12.Поставка за тоалетна хартия-2бр.; СМЕСИТЕЛИ: 1.Смесителна батерия стенна -1бр.; 2.Смесителна батерия стояща-1бр.; 3.Смес. бат. с ръкохватка стенна-1бр.; 4.Смес. бат. с ръкохватка стояща-1 бр.; 5.Душ батерия-1бр.; 6.Душ батерия с окачване-1бр.; ВиК ЧАСТИ И ЕЛЕМЕНТИ: 1.тръба поцинкована 1/2``-12м.; 2.тръба поцинкована 3/4``-10м.; 3.тръба поцинкована 1``-5м.; 4.кран сферичен 1/2``-1бр.; 5.кран сферичен 3/4-3бр.; 6.кран сферичен 1``-1бр.; 7.кран сферичен 11/4``-1бр.; 8.кран сферичен с изпразнител 1/2``-1бр.; 9.кран сферичен перчат ж-ж 1``-1бр.; 10.кран сферичен перчат м-ж 1/2``-1бр.; 11.кран ъглов /за пералня/ 1/2"х 1,2"-1бр.; 12.кран ъглов /за пералня/ 1/2"-1бр.; 13.коляно 90° 1/2``-2бр.; 14.коляно 90° 3/4``-2бр.; 15.коляно нипел 1/2"-1бр.; 16.коляно нипел 3/4"-1бр.; 17.коляно редуктивно 1"х1/2"-1бр.; 18.коляно редуктивно 1"х3/4"-1бр.; 19.коляно холендър 1/2"-1бр.; 20.коляно холендър 3/4"-1бр.; 21.коляно холендър 1"-1бр.; 22.нипел 2``-3бр.; 23.нипел 3/4``-3бр.; 24.тапа 3/4``-2бр.; 25.тапа 1/2``-2бр.; 26.тапа 1``2бр; 27.тапа пластмасова-5бр.; 28.муфа 1/2``-1бр.; 29.муфа 3/4``1бр; 30.холендър 3/4``-1бр.; 31.холендър 1/2``-1бр.; 32.холендър 1``-1бр.; 33.ПЕ 100 тръба PN10 ф 20 - 5л.м.; 34.ПЕ 100 тръба PN10 ф 32- 5л.м.; 35.ПЕ 100 тръба PN10 ф 40-5л.м.; 36.ПЕ 100 тръба PN10 кангал Ф50-50л.м.; 37.ПЕ съединител ф 50-5бр.; 38.ПЕ коляно ф 50 AS-2бр.; 39.ПЕ тройник ф 50-1бр.; 40.ПЕ мъжки нипел ф 50 11/2``-1бр.; 41.ПЕ мъжки нипел ф 50 2``AS -1бр.; 42.ПЕ женски нипел ф 50 11/2``-1бр.; 43.ПЕ женски нипел ф 50 2``AS-1бр.;44.ПЕ тапа Ф50.-1бр.;45.РР дъга Ф50/15-1бр.;46.РР дъга Ф50/30-1бр.;47.РР намалител Ф50/32 -1бр.;48. РР намалител Ф50/40-1бр.;49.РР муфа Ф50-5бр.;50.РР тапа Ф50-1бр.;51.PVC тръба Ф110-20м.л.;52.PVC дъга Ф110/45-2бр.;53. PVC муфа Ф110-2 бр.;54.Водомер студ. вода 1/2" сух 3 куб. ролков-1бр.;55.Водомер топла вода 1/2" сух 3 куб. -1бр.;56.Водомер студ. вода сух 3/4'' ролков 5 куб.-1бр.;57.Водомер топла вода сух 3/4'' 5 куб.-1бр.;58.Уплътнител за водомер -3бр ; 59.Спирателен кран 1/2”-2бр.;60.Спирателен кран 3/4”-2бр.;61.Спирателен кран 1”-2бр.;62.Сифон за мивка порцеланова 11/2" -1бр. ;63.Сифон за мивка порцеланова 11/4"- 1бр.;64;Сифон за мивка порцеланова 11/4" клик клак-1бр.; 65.Сифон гъвкав 11/2"-1бр.;66.Сифон гъвкав 11/4" с пластмасова гайка-1бр.;67.Подов сифон Ф 50 прав-2бр.;68.Гофрирана връзка за сифон с месингова гайка 11/4-1бр.;69.Гофрирана връзка за сифон с пластмасова гайка 11/2 -2бр.;70.Гофрирана връзка за сифон с пластмасова гайка 11/4-1бр.;71.Гофрирана връзка за сифон с витло и тапа 11/2-1бр.;72.Гофрирана връзка за сифон хр. 11/4-1бр.73.Гофриран маркуч Ф 32-1м.л.;74.Болт с гайка за тоалетна дъска-6бр.;75.Болт с гайка за моноблок -6бр.; 76.Маншон Ф 32-2бр.;77.Маншон Ф 25/32/50 универсален-2бр.;78.Маншон Ф 40-2бр.;79.Маншон Ф50/32 -2бр.;80.Маншон Ф50/40 -1бр.;81.Гъвкава връзка 1/2" - 30 см.-2бр.;82.Гъвкава връзка 1/2" - 40 см.-2бр.;83.Гъвкава връзка 1/2" - 50 см. 2бр.;84.Гъвкава връзка 1/2" - 60 см.-1бр.;85.Гъвкава връзка 1/2" - 70 см.-1бр.;86.Гъвкава връзка 1/2" - 80 см.-1бр.;87.Гъвкава връзка ж/ж 1/2'' х 3/8'' – 20 см.-1бр.;88.Гъвкава връзка ж/ж 1/2'' х 3/8'' – 30 см-1бр.;89.Гъвкава връзка ж/ж 1/2'' х 3/8'' – 40 см-1бр.; Поради липса на техническа възможност за събиране на информацията за видовете и количествата на строителните материали, същите са посочени в Техническата спецификация за обособена позиция №6

Прогнозна стойност, без ДДС
9975 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция "Щепсели и контакти"
1) Кратко описание

Периодична доставка на строителни материали по Обособена позиция №7 "Щепсели и контакти" Доставките ще се извършват периодично по предварителни заявки на възложителя като срокът за доставяне на заявените количества по обособена позиция №7 е по предложение на участника, определен за изпълнител, но не повече от 3 (три) работни дни от предоставяне на заявката. Заявените количества следва да бъдат доставяни франко-складови бази на обектите, посочени от възложителя. Видовете и количествата материали, подлежащи на доставяне и мястото на доставка до обектите се уточняват допълнително между страните въз основа на периодични заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно неговите конкретни нужди. Доставяните материали трябва да бъдат нови и неупотребявани, качествени и в срок на годност, в съответствие с техническото и ценово предложение за обособена позиция №7 на участника определен за Изпълнител. Доставяните материали трябва да отговарят напълно на изискванията (параметрите), посочени от възложителя. В съпроводителен документ, на опаковката, върху етикета или по друг начин да са посочени срок на годност, производител и съдържание (за материалите, за които е приложимо) Изпълнителят на обществената поръчка за обособена позиция №7, се задължава да изпълнява в пълен обем заявените от Възложителя доставки на строителни материали, предмет на договора, по асортимент, количество, вид и качество, съответстващи на изискванията на Възложителя, съгласно периодичните заявки и условията на договора, на свой риск по договорените единични цени в оригинална опаковка с ненарушена цялост и със свой амбалаж. Изпълнителят на обществената поръчка за обособена позиция №7 се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставките до мястото на изпълнение на поръчката, а именно франко –складовите бази на обектите за доставка. Доставяните строителни материали да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им. Доставяните материали трябва да отговарят на техническите спецификации, на изискванията и стандартите, определени в Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, Закона за техническите изисквания към продуктите, БДС, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в Република България към момента на изпълнение на поръчката. Доставките са предназначени за следните звена: Община Пещера, Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр.Пещера,Кметство с.Радилово, Домашен социален патронаж гр.Пещера, Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Пещера.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31224100

Описание:

Щепсели и контакти

3) Количество или обем

Материали за ОП "ЧПОИ" гр.Пещера 1.контакт Зх25А-1 бр. 2.контакт открит монтаж - 10 бр. 3.контакт ПКОМ външ.м - 5 бр. 4.щепсел 2х25А -2 бр. 5.щепсел бакелит См -18 бр. 6.щепсел гумиран -10 бр. Материали за Кметство Радилово 1.Щепсел 2х25А -5 бр. 2.контакт скрит монтаж -3 бр. Материали за Домашен социален патронаж гр.Пещера 1.контакт единичен вкопан -4 бр. 2.контакт двоен вкопан-2 бр. Материали за Община Пещера 1.контакт Зх25А-30 бр. 2.контакт открит монтаж -20 бр. 3.контакт ПКОМ външ.м -10 бр. 4.щепсел 2х25А -20 бр. 5.щепсел бакелит См -20 бр. 6.щепсел гумиран -10 бр. Материали за Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Пещера 1.контакт Зх25А-5 бр. 2.контакт открит монтаж -5 бр. 3.контакт скрит монтаж -5 бр. 4.контакт двоен вкопан -10 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
720 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Доставките по обособена позиция №7 са включени в списъка, утвърден с решение на МС 551/25.07.2014 г. и са предназначени за участници - специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Съгласно чл 16г, ал. 3 ЗОП: в представянето на участника, което се съдържа в офертата, се включва декларация, с която се декларира дали участникът /всеки от участниците в обединението/ е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хотара с увреждания или в еквивалентен регистър на държава- членка на ЕС. Когато в процедурата участват такива лица или техни обединения и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. Когато участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в горепосочения регистър, се прилага и за посочените подизпълнители