Версия за печат

00184-2015-0001

BG-гр.Пещера:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 16.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Пещера, гр.Пещера, ул. Дойранска епопея №17, За: инж. Петър Георгиев Абрашев, Република България 4550, гр.Пещера, Тел.: 0350 62203/127/, E-mail: mayor@peshtera.bg, Факс: 0350 64165

Място/места за контакт: Община Пещера

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.peshtera.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.peshtera.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150416NVtQ463297.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Периодична доставка на строителни материали за нуждите на Община Пещера, общинските предприятия, кметствата и звената към общината на бюджетна издръжка” по обособени позиции, както следва: Обос.позиция №1 "Бетонови, варови разтвори и цимент"; Обос.позиция №2 "Строителни материали от дървесина"; Обос.позиция №3 "Строителни материали, изделия и инструменти"; Обос.позиция №4 "Бетонови изделия и инертни материали "; Обос.позиция №5 "Ел материали, резервни части и консумативи за поддръжка на уличното осветление"; Обос.позиция №6 "Санитарен фаянс ,Смесители, ВиК части и елементи"; Обос.позиция №7 „Щепсели и контакти“ Доставките по обос.позиции №2 и №7 са включени в списъка,утвърден с решение на МС 551/25.07.2014 г. и са предназначени за участници-специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.Съгласно чл 16г,ал. 3 ЗОП: в представянето на участника,което се съдържа в офертата,се включва декларация,с която се декларира дали участникът/всеки от участниците в обединението/ е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хотара с уврежданияили в еквивалентен регистър на държава-членка на ЕС. Когато в процедурата участват такива лица или техни обединения и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Въз-ля,офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.Когато участникът е посочил,че ще ползва подизпълнители,изискването за вписване в горепосочения регистър,се прилага и за посочените подизпълнители. Доставките ще се извършват периодично по предварит.заявки на Въз-ля като срокът за доставяне на заявените количества по съответните обособени позиция е по предложение на участника,определен за изпълнител,но не повече от 3 (три) раб.дни от предоставяне на заявката.Заявените количества следва да бъдат доставяни франко-складови бази на обектите,посочени от Въз-ля. Видовете и количествата материали,подлежащи на доставяне и мястото на доставка до обектите се уточняват допълнително между страните въз основа на периодични заявки от Въз-ля,съобр.неговите конкретни нужди. Доставяните материали трябва да бъдат нови и неупотребявани,качествени и в срок на годност,в съотв. с техническото и ценово предложение за съотв.обос.позиция на участника опред.за Изпълнител. Доставяните материали трябва да отговарят напълно на изискванията(параметрите),посочени от Въз-ля.Доставяните строителни материали за Обос.позиция №1 и Обос.позиция №4 следва да бъдат придружени със съотв.сертификати за произход и качество или др.еквивалентни документи,издадени от техния производител,удостоверяващи съответствието на качествените им характеристики.В съпроводителен документ,на опаковката,върху етикета или по друг начин да са посочени срок на годност,производител и съдържание(за материалите,за които е приложимо). Изпълнителят на общ.поръчка за съотв.обос.позиция,се задължава да изпълнява в пълен обем заявените от Въз-ля доставки на строителни материали,предмет на съотв.договор,по асортимент,количество,вид и качество,съответстващи на изискванията на Въз-ля,съгл.периодичните заявки и условията на договора,на свой риск по договорените един.цени в оригинална опаковка с ненарушена цялост и със свой амбалаж. Изпълнителят на общ.поръчка за съотв.обос.позиция, се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставките до мястото на изпълнение на поръчката,а именно франко–складовите бази на обектите за доставка. Доставяните строит.материали да бъдат произведени от качествени материали,осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им.Доставяните материали трябва да отговарят на технич.спецификации, на изискванията и стандартите,опред.в Наредбата за съществ.изисквания към строежите и оценяване съотв. на строит.продукти,Закона за техническите изисквания към продуктите,БДС,както и на всички др.приложими изисквания на действащата нормат.база в Република България към момента на изпълнение на поръчката.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на доставката позволява да се определят техническите спецификации, не са налице условия за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне и съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 8 от ЗОП Община Пещера обявява открита процедура. Доставката е със стойност, която отговаря на условията и реда за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, съгласно праговете от Закона за обществени поръчки. Откритата процедура по реда на ЗОП гарантира публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Дава възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферта, което в максимална степен ще обезпечи интереса на Община Пещера.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Продължение от раздел IV.1) "Описание на предмета на поръчката/ на потребностие при състезателен диалог/на конкурса за проект" : Доставките са предназначени за следните звена: Община Пещера, Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр.Пещера, Общинско предприятие „Пазари и паркинги“ гр.Пещера, Общинско предприятие „Обредни дейности“ гр.Пещера, Домашен социален патронаж гр.Пещера,Дневен център за възрастни хора с увреждания гр.Пещера, Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Пещера и Кметство с.Радилово.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: ГЕОРГИ ИВАНОВ КОЗАРЕВ
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА