Версия за печат

00647-2014-0008

BG-София: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695160

Министерство на културата, бул. Ал.Стамболийски № 17, За: М.Господинова, Малинка Цупарска, арх. Иван Мечкунов, България 1040, София, Тел.: 02 9400946; 02 9400987; 02 9400949, E-mail: m.gospodinova@mc.government.bg, Факс: 02 9818145

Място/места за контакт: Дирекция ПООП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mc.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/Министерство%20на%20културата.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: осъществява държавната политика в областта на културата

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Изпълнение на строително- монтажни и консервационно-реставрационни работи, експониране и социализация на археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“ на обект „ Античен Културно-Комуникационен Комплекс „Сердика“- втори и трети етап”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр.София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обектът е разположен в Централната градска част на гр. София – кв.1 и кв.2, м. „ЦГЧ“ - зона „Г-14“. Територията е част от централната зона на вътрешния античен град Сердика, обявен за Архитектурно-исторически резерват „Сердика – Средец“ с ПМС №36/1976г.Предназначение и цели на комплекса Проектът предвижда устройването на разкритите археологически нива, като комплекс за провеждане на съвременни културни, културно-образователни и културно-развлекателни събития от възможно най-широк културен спектър, разположен сред консервирана, реставрирана и експонирана уникална и автентична археологическа среда. Целта на проекта е, чрез обвързване на съвременните градски структури с историческата среда и на новите със съществуващите подземни пространства, да прояви археологическия потенциал на тази територия и да я превърне в публично пространство с национална и общоградска значимост, наситено със съвременни културни функции, обвързани в историческия контекст на археологическата среда.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45454100, 45453000, 45200000

Описание:

Строителни работи по реставрация
Строителни работи по възстановяване и възобновяване
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
10469394 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 10
Критерий: Технологична последователност на строителните и консервационните процеси; тежест: 20
Критерий: Управление на риска; тежест: 10
Критерий: Ценово предложение; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 121 - 214570 от 27.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: РД11-03-23 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

13.02.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Дружество по ЗЗД Антична Сердика, БУЛСТАТ 176843196, район Приморски, ж.к. „Бриз–Юг”, ул. „д-р Николай Коларов” № 3, България 9000, гр.Варна, Тел.: 052 613000, E-mail: office@pmmostove.com, Факс: 052 603457

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 10498016.44 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 10469394 BGN без ДДС
Брой месеци: 7
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Дейностите свързани с проекта се финансират по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-01/2008/001-006 „Античен културно - комуникационен комплекс „Сердика””, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.04.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. ДЗЗД «Антична Сердика» - обединение на дружествата «Пътища и мостове» ЕООД , «Реставрация» ЕАД, «Пътстрой -Варна» ЕООД и «Финанс груп 2013» ЕООД. 2. Консорциум «Антична Сердика» - обединение на дружествата «Хидрострой» АД- София, «Екса» АД и «Екста» ЕООД. 3. ДЗЗД «Консорциум за консервация, реставрация и строителство» - обединение на дружествата «Техно енерджи» ООД , «Каса Гранде Прим»ЕООД и «Реставрация 02» ООД. 4. Консорциум «ПСП - Пътно строителство» ДЗЗД- обединение на дружествата «Пи Ес Пи» ЕООД и «Пътно строителство» АД- Добрич. 5. Обединение «Сердика-София» ДЗЗД- обединение на дружествата «Бг Груп» ООД, «АВС –Инженеринг- Н»ЕООД, «Хитбилдинг» ЕООД и «Вийом»ЕООД.