Версия за печат

02711-2015-0103

BG-Попово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул. Михаил Маджаров № 68, За: инж.Стела Атанасова, Р.България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Място/места за контакт: ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=269.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: горско и ловно стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка при еднократно заплащане на 80 т. ( осемдесет тона) царевица – зърно необходима за подхранване на дивеч и за изпълнение на дейностите на ТП ДЛС „Черни Лом”гр.Попово, съгласно ЗЛОД ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: до адрес посочен от възложителя в териториални обхват на действие на ТП ДЛС ”Черни Лом”гр.Попово
Код NUTS: BG334
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка при еднократно заплащане на 80 т. ( осемдесет тона) царевица – зърно необходима за подхранване на дивеч и за изпълнение на дейностите на ТП ДЛС „Черни Лом”гр.Попово, съгласно ЗЛОД ”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03211200

Описание:

Царевица

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото количеството царевица - зърно което трябва да бъде доставено е в размер на 80 тона (осемдесет тона).

Прогнозна стойност без ДДС
24000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие съгласно чл.59, ал.2 и чл.60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на участника се внася в касата на ТП, или по следната банкова сметка на възложителя: IBAN : BG63UNCR70001521388161, BIC: UNCRBGSF, при банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД и е в размер на 240,00 лв (двеста и четиридесет лева). Гаранцията за участие, под формата на парична сума, трябва реално да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие. Гаранция за изпълнение съгласно чл.59, ал.3 и чл.60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на участника в размер на 5% (пет процента) от достигната стойност на поръчката, се внася , респ. се представа след като участникът бъде определен за изпълнител на поръчката преди сключване на договора. Гаранциите под формата на парична сума се внасят по банков път по сметка на възложителя IBAN : BG63UNCR70001521388161, BIC: UNCRBGSF, при банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, а банковата гаранция – оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка следва да е със срок на валидност: » за гаранцията за участие - до приключване на процедурата – влизане в сила на решението за определяне на изпълнител; » за гаранцията за изпълнение – с 45 (четиридесет и пет) дни по-дълъг от срока на договора. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие, на участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, който обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор или решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: А/ оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; Б/ е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срок. Гаранциите за участие се освобождават на: 1.отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите по т.т. 1, 2 и 3 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка (ОП).

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1.Финансирането по настоящата опществена поръчка ще се извърши от стопанската дейност на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово. 2.Заплащането на всяка отделна доставка ще се извършва въз основа на единични цени в лева без вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на участника, като същите са фиксирани и не подлежат на завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя финансов ресурс. Плащанията ще се извършват по банков път и съгласно условията на договора, в срок до 30 (тридесет) дни след извършена доставка и представена фактура от страна на Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за който са налице обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, б."а"- б."д", т.2, т.3 и ал.5 от ЗОП. Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 2.Участниците в настоящата процедура трябва да притежават и представят заверено копие от Удостоверние за регистрация на търговец на зърно, издадено от компетентните за това органи и/или да представят еквивалентен документ, издаден от държвата , в която са установени, ако участниците в процедурата са от друга държава - член на Европейския съюз. Изискването по т.2 се доказва съгласно чл.49, ал.1 и ал. 3 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се поставят
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: съгласно документацията
Минимални изисквания: съгласно документацията
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.05.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.05.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.05.2015 г.  Час: 10:00
Място

В административната сграда на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово, с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул."Михаил Маджаров" № 687

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянетоРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като я публикува на своя профил на купувача, посочен в раздел I.1. от настоящато обявление. Чрез профила си на купувача възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие(ако има такива), датата, мястото и часа на отваряне на ценосвите оферти( плик №3), както и тегленето на жребии по реда на чл.71, ал.5 от ЗОП( при възникване на основание за това).Разяснения по документацията могат да се искат до 10 дни преди крайният срок за подаване на оферти.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 и сл. от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ