Версия за печат

02709-2015-0024

BG-Враца: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Северозападно държавно предприятие (СЗДП) - Враца, бул. „Христо Ботев“ №2, ет. 3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, инж. Иван Иванов, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg, Факс: 092 620032

Място/места за контакт: Северозападно държавно предприятие - гр. Враца

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg..

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150414aHsp4762413.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Дейности по чл. 165, ал.1 от Закона за горите

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Основен ремонт на горски пътища на територията на Северозападно държавно предприятие (СЗДП), за движение на противопожарна техника“, по две обособени позиции: (1) Обособена позиция №1: „Основен ремонт на горски път Комарника - Равни Горуняк за движение на противопожарна техника в м. „Равни Горуняк“, землище Люти брод, общ. Мездра, код ABF03“; (2) Обособена позиция №2: „Основен ремонт на горски път за движение на противопожарна техника в землището на с. Раяновци, общ. Белоградчик, код АВЕ92“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: (1) Горски път Комарника - Равни Горуняк, землище Люти брод, общ. Мездра, код ABF03 - по обособена позиция №1; (2) Горски път в землището на с. Раяновци, общ. Белоградчик, код АВЕ92, е мястото на реализиране на дейностите от обхвата на обособена позиция №2
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

1. В частта на обособена позиция №1 се предвижда изпълнението на следните действия и интервенции по основен ремонт на горския път: функционалното предназначение на горския път ще е автомобилен горски път, трета степен, с настилка от трошен камък, съгласно Наредба № 39/2006 г. Преди започване на строителството предстои изграждане на работна геодезическа основа - работни точки и нивелачни репери. След това - трасиране на подробни точки по напречните профили на пътя. Проектните елементи са следните: - проектна скорост - 20 км/ч., - проектен габарит от 4 м., - една пътна лента с широчина 3 м. с едностранен наклон от 4%, - два банкета с широчина 0,50 м. с наклон 4%. Минималните радиуси са за хоризонтална крива 20 м. и категория на движение „много леко". На места, където радиуса е по-малък от 20 м. е предвидено двустранно уширение на настилката от по 0,50 м. На места, където терена позволява, е предвидено двустранно уширение за разминаване: от км 1+045 до км 1+090 с дължина 45 м. и широчина 2,50 м. и от км 3+260 до км 3+ 280 с дължина 20 м. и широчина 2,50м. Поради силно изразеният планински терен нивелетата е проектирана така, че да се избягват големи изкопи и насипи. Използваният максимален надлъжен наклон е 30% с дължина 20 м., а минималният надлъжен наклон е 0,2% с дължина 50 м. Минималните използвани радиуси на вертикалните криви е 100 м. за вдлъбнатите и 100 м. за изпъкналите криви. Канавките са необлицовани, трапецовидни, с размери 40 см. дълбочина и 20 см. широчина на дъното. Предвижда се изграждане на двадесет и пет нови тръбни водостока 800. Предвидена е пътна конструкция от несортиран трошен камък с дебелина 45 см. 2. По обособена позиция №2: функционалното предназначение на горския път ще е автомобилен горски път, трета степен с настилка от трошен камък, съгласно Наредба № 39/2006 г. Проектните елементи са следните: - проектна скорост - 20 km/h; - проектен габарит – 4 м.; - една пътна лента с ширина 3 м. с едностранен наклон от 3%; - два банкета с ширина 0,50 м. с наклон от 4% - минимални радиуси: хоризонтална крива – 20 м.; изпъкнали вертикални криви – 1000 м.; вдлъбнати вертикални криви – 500 м. Предвидена е настилка от несортиран трошен камък Е=250МРа - 45 cm. Предвижда се изграждането на седем нови тръбни водостока: 800, с дължина по 9 м. Поради амортизация на съществуващите дървени премоствания се предвижда замяната им с нови плочести водостоци, както следва: км. 0+870; км. 1+084; км. 1+458; км. 1+788; км. 2+172; км. 2+489; км. 2+741. При км. 0+000 за осъществяване на преход между реконструираният горския път и съществуващата улична мрежа на с. Раяновци, се предвижда изграждане на отсечка с дължина 20 м. от плътен асфалтобетон с дебелина 5см.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233120, 45233320, 34928000

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни работи по изпълнение на основа на други пътища
Пътни съоръжения

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

(1) По обособена позиция №1: Пътят, обект на строителна интервенция, е проектиран като еднолентов горски път трета степен, с настилка от трошен камък. Участъкът, подлежащ на основен ремонт е с дължина 5 061 м. и е изцяло в планински терен. Началната му точка е края на асфалтовия път, малко след кръстовището с второкласен път II-16 в периферията на с. Люти брод, при варовиковата кариера в м. „Комарника“. Трасето на разглежданият участък преминава през силно изразен планински терен. В началото пътят е земен, с дълбоки коловози. Съществуващата настилка е изцяло земна, с дълбоки коловози и водозадържане. Част от бъдещото трасе ще е новоизградено. На места е предвидена санитарна сеч. Проектните елементи са следните: - проектна скорост - 20 км/ч., - проектен габарит от 4 м., - една пътна лента с широчина 3 м. с едностранен наклон от 4%, - два банкета с широчина 0,50 м. с наклон 4%. Минималните радиуси са за хоризонтална крива 20 м. и категория на движение „много леко". На места, където радиуса е по-малък от 20 м. е предвидено двустранно уширение на настилката от по 0,50 м. На места, където терена позволява, е предвидено двустранно уширение за разминаване: от км 1+045 до км 1+090 с дължина 45 м. и широчина 2,50 м. и от км 3+260 до км 3+ 280 с дължина 20 м. и широчина 2,50м. Поради силно изразеният планински терен нивелетата е проектирана така, че да се избягват големи изкопи и насипи. Използваният максимален надлъжен наклон е 30% с дължина 20 м., а минималният надлъжен наклон е 0,2% с дължина 50 м. Минималните използвани радиуси на вертикалните криви е 100 м. за вдлъбнатите и 100 м. за изпъкналите криви. Така проектираните надлъжни наклони осигуряват надлъжно отводняване на пътното тяло и минимални земни работи. Отводняването е повърхностно и се извършва посредством напречни и надлъжни наклони, земни канавки и водостоци. Канавките са необлицовани, трапецовидни, с размери 40 см. дълбочина и 20 см. широчина на дъното. Предвижда се изграждане на двадесет и пет нови тръбни водостока 800. Предвидена е пътна конструкция от несортиран трошен камък с дебелина 45 см. 2. По обособена позиция №2: Трасето на разглежданият участък, с ориентировъчна дължина 3 372 м. преминава през силно изразен планински терен. Състоянието на съществуващият черен път е компрометирано, като вследствие движението на тежкотоварни автомобили са се образували коловози.Отводняването на пътя включва съществуващи дървени премоствания на км. 0+869, км. 1+084, км. 1+458, км. 1+788, км. 2+172, км. 2+488 и км. 2+741. Началната точка на изпълнението е отбивка от асфалтов път 1401 в периферията на с. Раяновци. Проектните елементи са следните: - проектна скорост - 20 km/h; - проектен габарит – 4 м.; - една пътна лента с ширина 3 м. с едностранен наклон от 3%; - два банкета с ширина 0,50 м. с наклон от 4% - минимални радиуси: хоризонтална крива – 20 м.; изпъкнали вертикални криви – 1000 м.; вдлъбнати вертикални криви – 500 м. Предвидена е настилка от несортиран трошен камък Е=250МРа - 45 cm. Отводняването е повърхностно и се извършва посредством напречни, надлъжни наклони, земни канавки и водостоци. Предвижда се изграждането на седем нови тръбни водостока: 800, с дължина по 9 м. Поради амортизация на съществуващите дървени премоствания се предвижда замяната им с нови плочести водостоци, както следва: км. 0+870; км. 1+084; км. 1+458; км. 1+788; км. 2+172; км. 2+489; км. 2+741. При км. 0+000 за осъществяване на преход между реконструираният горския път и съществуващата улична мрежа на с. Раяновци, се предвижда изграждане на отсечка с дължина 20 м. от плътен асфалтобетон с дебелина 5см.

Прогнозна стойност без ДДС
1837864.62 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на:12 000 лв. – за обособена позиция №1 и 5 000 лв. – за обособена позиция №2, внесена под форма на банкова гаранция или депозит по следната сметка на Възложителя: Банка: Банка: „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД – клон Враца, Банков код (BIC): TTBBBG22; Банкова сметка (IBAN): BG78TTBB94001526535706. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на горски пътища на територията на Северозападно държавно предприятие (СЗДП), за движение на противопожарна техника”, по обособена позиция № …”……………….”. Ако Участникът представя Банкова гаранция, същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Директора на СЗДП или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след датата, определена в настоящето Обявление като краен срок за подаване на офертите. Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете (съдружниците) в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранциите за участие се задържат и освобождават по реда и при условията на чл.61 и 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора по съответната обособена позиция е в размер на 3% от стойността му. Представя се при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, под формата на парична сума или като безусловна и неотменима банкова гаранция за добро изпълнение в полза на Възложителя. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност 30 (тридесет) дни, след датата на приключване изпълнението на съответния договор. Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се освобождава съгласно проекта на договора. При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя същата. Когато избраният изпълнител е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете (съдружниците) в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. Авансово плащане в размер на 20% от общата стойност на договорената сума за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане, платимо в срок от 10 (десет) календарни дни след подписване на договора. 2. Окончателно плащане на договорената сума, платимо при изпълнение на всички предвидени дейности, в срок от 30 (тридесет) календарни дни след представяне на отчетната документация, в това число Констативен акт обр. 15.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В случай, че Участникът в процедурата е Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, партньорите/членовете в Обединението следва да са сключили Споразумение (или еквивалентен Договор/документ). Споразумението, респективно – съответния документ за създаване на Обединението за участие в процедурата (или допълнително споразумение към предходен договор, с който е учредено вече съществуващо неперсонифицирано Обединение), следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. Участниците в Обединението трябва да определят едно лице, което да го представлява в процедурата и за целите на обществената поръчка. В хипотеза, че в Договора/Споразумението, обсъдено по-горе, не е посочено лицето, което представлява участниците в Обединението, следва да се представи и документ, подписан от партньорите, в който се посочва представляващият. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно Обединение при участието си в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: За участие в процедурата Участникът трябва да представи следните документи: Плик № 1 „Документи за подбор“, съдържащ: 1. Списък на документите в офертата, подписан от участника; 2. Оферта за съответната обособена позиция; 3. Представяне на Участника; 4. Декларация за запознатост с всички обстоятелства от значение за участие и изпълнение на поръчката/обособ. позиция; 5. Декларация за спазване на всички необходими условия за изпълнение на поръчката/обособ. позиция; 6. Посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР или БУЛСТАТ. Чуждестранни юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица представят в официален превод съответен документ, и/или друга идентифицираща информация, в съответствие със законодателството на държавата, в която Участникът е установен. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод; 7.Когато участникът е Обединение, което не е юридическо лице, представя договор/споразумение/допълнително споразумение към предходен договор, с който е учредено вече съществуващо неперсонифицирано юридическо лице, или друг еквивалентен документ за създаване на Обединенението, или за съгласие съществуващо Обединение да участва в настоящата обществена поръчка- в оригинал или нотариално заверено копие. В случай, че в договора (съответния еквивалентен документ) не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, следва да се представи и документ, подписан от партньорите, в който се посочва представляващия; 8.Доказателства за икономическо и финансово състояние, съобразно Раздел III.2.2.; 9.Доказателства за технически възможности и квалификация, съобразно Раздел III.2.3.; 10.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 11.Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП; 12.Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП; 13.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо) и негова декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП.;14. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 15. Документ за внесена гаранция за участие.; 16.Декларация за извършен оглед и запознаване с условията на строителната площадка; 17. Декларация от членовете на Обединението (ако е приложима); 18. Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника и да подпише офертата (в случай на упълномощаване);19. Декларация за приемане на условията в проекта на договор;. Плик №2: „Предложение за изпълнение на поръчката” - Техническото предложение, включващо задължително:1. Обяснителна записка; 2. Подробен Линеен календарен график; 3. Общ срок за изпълнение на поръчката (времетраене на СМР) в календарни месеци (но не по-късно от 30.07.2015 г.), в което число следва да бъдат предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.; 4. Гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения, поотделно и конкретно посочени. Предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по- кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове; 5. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, в хипотеза, че Участникът е решил да се възползва от правната възможност, регламентирана и предоставяна му с цитираната норма. Плик №3 „Предлагана цена“, съдържащ предлаганата от Участника цена за изпълнение на съответната обособена позиция, попълнена количествено – стойностна сметка и анализни цени.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Оригинал на банково удостоверение, потвърждаващо достъпа на Участника до съответния изискуем финансов ресурс за обезпечаване изпълнението на конкретната обособена позиция, за изпълнението на която се подава офертата, или за обществената поръчка в нейната цялост (двете й обособени позиции), в размера, посочен в в дясната колона на настоящия раздел, целящ обезпечаване изпълнението на дейностите по съответната обособена позиция, или - Съставения от Участника Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен. !!! Когато по обективни причини Участникът не може да представи изисканите от Възложителя документи по т.1., той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ, като при констатиране от негова страна, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с визираните по-горе документи, той следва да отправи запитване до Възложителя по реда на чл. 29 от ЗОП, в което да посочи документите, с които разполага. !!! Предвид обстоятелството, че разпоредбата на чл. 50, ал. 3 от ЗОП въвежда забрана по отношение на Възложителя да изисква представяне от страна на Участник в процедурата на съставения от него Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако същите са публикувани в публичен регистър в Република България, в случай че е налице тази хипотеза, Участникът следва да посочи информация за органа, който поддържа регистъра.
Минимални изисквания: 1. С цел обезпечаване точното и навременно изпълнение на строителството, както и възможността за закупуване на необходимите строителни материали и осигуряването на средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки на инженерно-техническия и изпълнителския му състав, при предвидено само 20%-но авансово плащане, съгласно проекта на договор, Участникът следва да разполага с финансов ресурс, в следните размери: 1.1. не по-малко от 620 000 лв. - при участие по обособена позиция №1; 1.2. не по-малко от 290 000 лв. - при участие по обособена позиция №2. 1.3. В случай, че Участник в процедурата подава оферта за участие и в двете обособени позиции, той следва да докаже, че разполага с финансов ресурс в общ размер, изчислен сумарно от минималните стойности на разполагаем финансов ресурс, конкретно изискуеми за двете обособени позиции, а именно: не по-малко от 910 000 лв. При участие на Обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономическо и финансово състояние се прилагат за Обединението като цяло, като условието за финансов ресурс, следва да бъде доказано от този/тези от членовете в него, чрез който/които Обединението доказва съответствието си с конкретно поставения критерий за подбор. На основание чл. 51а, ал. 1 от ЗОП, Участник в процедурата може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени в настоящето Обявление и Указанията по процедурата, за доказване на съответните възможности, Участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на тези трети лица.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Валидно към датата на подаване на офертата Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от II-ра група, IV-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, б. „а“ от ЗУТ и чл.5, ал.6, т.2.4.1. от ПРВВЦПРС. Чуждестр. юрид. лица представят съотв. валиден еквив. документ, доказващ регистрацията им в някой от проф. или тър. регистри на държавата, в която са установени, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация, съгл. националното им законодателство. 2. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата, съдържащ данни и за изпълняваната строителна дейност, „сходна“ със съответния обект на конкретната обособена позиция, за изпълнението на която се подава офертата. При подготовката на офертите си, Участниците трябва да съобразят следното: в списъка следва да бъдат посочени и вписани само основните строителни обекти и тези, определяни като „сходни“ с предмета на възлагане по съответната обособена позиция, посредством които Участникът доказва признат опит в изпълнението на: - строително-монтажни работи, включващи изпълнението на изкопно-насипни работи, основи на пътни настилки (трошено-каменни настилки)– при участие по обос. позиция №1; - строително-монтажни работи, включващи изпълнението на изкопно-насипни работи, основи на пътни настилки (трошено-каменни настилки), асфалтови настилки по пътища и/или улици – при участие по обособена позиция №2. 3. По отношение на строителство, което е еднакво или сходно с предмета на съответната обособена позиция, Участникът следва да представи и един или повече от алтернативно посочените в чл. 51, ал. 1, т. 2, б. „а“ – б. „в“ от ЗОП документи или информация, а именно: 3.1. посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или 3.2. удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, или 3.3. копия на документи, удостов. изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Удостоверенията по т.3.2. следва да съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт. 4. Декларация за водещия инженерно-технич. състав на Участника, определен за изпълнение на строителството на обекта - предмет на съответната обособена позиция, съдържаща посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководния инженерно-технически състав, който отговаря за извършването на строителството. 5. Декларация, съдържаща данни за предлагания изпълнителски състав. 6. Всеки един от експертите, част от предложения съответен инженерно-технически състав, както и всеки един от работниците, част от екипа по изпълнение на съответната обособена позиция, следва да представи декларация за ангажираност в изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност. 7.Списък по чл. 51, ал. 1, т. 3 от ЗОП на техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на дейностите от обхвата на обособената позиция, с приложени доказателства за собственост, респективно правното основание на което Участника ще ползва конкретното оборудване; 8. Заверено копие от валиден Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквив., с предметен обхват в областта на строителството; 9. Заверено копие от валиден Сертификат за разраб.а и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 (14001:2005) или еквив. с предметен обхват в областта на строителството. Съобр. чл.53, ал.4 от ЗОП Възложителят ще приеме и еквив. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за есвивалентни мерки.
Минимални изисквания: Независимо за коя от двете обособени позиции подава оферта, Участникът трябва да докаже, че: 1. Има регистрация (вписване) в ЦПРС за изпълнение на строежи от: II-ра група, IV-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т. 4, б. „а“ от ЗУТ и чл. 5, ал. 6, т. 2.4.1. от ПРВВЦПРС. 2. През предходните 5 г., считано от датата на подаване на офертата, е изпълнявал строителна дейност, еднаква или сходна с предмета на съответната обособена позиция, за изпълнението на която участва. Под „сходна строителна дейност“ на тази, обект на възлагане по обособена позиция №1, следва да се разбира: „СМР/СРР, включващи изпълнението на изкопно-насипни работи, основи на пътни настилки (трошено-каменни настилки)“. Под „сходна строителна дейност“ на тази, обект на възлагане по обособена позиция №2, следва да се разбира: „СМР/СРР, включващи изпълнението на изкопно-насипни работи, основи на пътни настилки (трошено-каменни настилки), асфалтови настилки по пътища и/или улици“. В случай, че Участник подава оферта и за двете обособени позиции, той следва да докаже съответствие с изискванията, поставени за всяка от обособените позиции. 3. Има на свое разположение за целия срок на изпълнение на договора следния инженерно-технически състав: 3.1.Технически ръководител, който: а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ, или еквивалентна специалност (за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност); б) има минимум 5 г. професионален опит по придобитата специалност. 3.2. Експерт по безопасност и здраве, който притежава валидно удостоверение, съгласно изискванията на Наредба №2/2004г. на МРРБ, или еквивалентно - за чуждестранни експерти, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 3.3. Специалист - контрол на качеството, който притежава валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството при изпълнение на строителството. Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от инженерно-техническия състав отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия ръководен инженерно-техническия състав). Изискването за доказване от страна на Участника на разполагаемост с инженерно - технически състав, е важимо, независимо за коя от обособените позиции подава оферта. При участие за изпълнението и на двете обособени позиции, Участникът трябва да предложи различни екипи, включващи различни експерти, отговорни за техническото ръководство и изпълнение на поръчката (инженерно – технически състав). 4. Участникът трябва да предложи изпълнителски състав, а именно: 4.1. пътен работник - 1 бр.; 4.2. общи работници - 3 бр.; 4.3. водачи за управление на техниката - 2 бр.. Участникът трябва да посочи за всяка от позициите на лицата от изпълнителския състав отделни лица (един работник не може да съвместява две позиции от изискуемия изпълнителски състав). Изискването за доказване от страна на Участника на разполагаемост с посочения минимален брой работници, е важимо, независимо за коя от обособените позиции подава оферта. При участие за изпълнението и на двете обособени позиции, Участникът трябва да предложи различни екипи, включващи различни работници, отговорни за изпълнението на поръчката. 5. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимото собствено или наето минимално строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в което число минимум: 5.1. верижен булдозер - 1 бр.; 5.2. комбиниран багер - 1 бр.; 5.3. валяк - 1 бр.; 5.4. самосвал - 1 бр. При участие за изпълнението и на двете обособени позиции, Участникът трябва да предложи за всяка от тях различно техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнението на дейностите от обхвата им на възлагане. !!! Продължава в Раздел VI.3.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: 1. Техническо предложение; тежест: 50
Показател: 1.1. Технологична последователност на строителните процеси; тежест: 25
Показател: 1.2. Управление на риска; тежест: 25
Показател: 2. Предлагана цена; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.05.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. На основание чл. 28, ал. 6 от ЗОП, документацията за участие, в нейната цялост, се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на Интернет страницата на Възложителя - www. szdp.bg, „Профил на купувача“. Документацията се предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като същата му се предава на място в Деловодството на СЗДП на адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3, всеки работен ден между 8:30 ч. и 16:30 ч., или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от него адрес, за негова сметка. В тези случаи Възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, като цената е 10 лв. (десет лева), с вкл. ДДС и е равна на действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Заплащането се извършва на касата на Възложителя, или срещу представяне на платежен документ за внесената сума по сметка: BG78TTBB94001526535706, BIC: TTBBBG22 в „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД – клон Враца.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.05.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.05.2015 г.  Час: 11:00
Място

Административната сграда на СЗДП, гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 2, ет. 3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на СЗДП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Изпълнението на дейностите от обхвата на поръчката, се възлага в рамките на проект №06/226/00375 „Основен ремонт на горски път Комарника - Равни Горуняк за движение на противопожарна техника в м. „Равни Горуняк“, землище Люти брод, общ. Мездра, код ABF03” и проект №05/226/00378 „Основен ремонт на горски път за движение на противопожарна техника в землището на с. Раяновци, общ. Белоградчик, код АВЕ92“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Допълнителна информация

!!! Продължава от Раздел III.2.3.: 6. Участникът, независимо за коя от двете обособени позиции подава оферта трябва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на строителството; 7. Участникът, независимо за коя от двете обособени позиции подава оферта трябва да има разработена внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 (14001:2005) или еквивалентен, с предметен обхват в областта на строителството. Съобразно чл.53, ал.4 от ЗОП Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.На основание чл. 51а, ал. 1 от ЗОП, Участник в процедурата може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени в настоящето Обявление и Указанията по процедурата, за доказване на съответните възможности, Участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на тези трети лица. !!! Предвид факта, че обявлението е изпратено по електронен път и от датата на публикуването му в електронен вид, възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и в обявлението по-горе е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена, съответно на основание 64, ал.3 от ЗОП, сроковете са намалени под установените в чл.64, ал.1 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съобразно чл.120 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедурата, пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл.120, ал. 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Основен ремонт на горски път Комарника - Равни Горуняк за движение на противопожарна техника в м. „Равни Горуняк“, землище Люти брод, общ. Мездра, код ABF03“
1) Кратко описание

Функционалното предназначение на горския път ще е автомобилен горски път, трета степен, с настилка от трошен камък, съгласно Наредба № 39 от 10.04.2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд. Преди започване на строителството предстои изграждане на работна геодезическа основа - работни точки и нивелачни репери. След това - трасиране на подробни точки по напречните профили на пътя. Предвидена е пътна конструкция от несортиран трошен камък с дебелина 45 см. Предвидени са мероприятия по подготовка, изпълнение, изпитване и предаване на всички СМР. Описани са мероприятия по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност при изкопни, кофражни, армировъчни, бетонови, монтажни и при работа със строителни машини, както и при изкопаване, укрепване и отводняване на изкопи за фундаменти и при монтаж на водостоци. Характерна особеност на строежа е, че има комплексен характер - предвижда изграждане на отводнителна система и полагане на трошен камък.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233120, 45233320, 34928000

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни работи по изпълнение на основа на други пътища
Пътни съоръжения

3) Количество или обем

Пътят, обект на строителна интервенция, е проектиран като еднолентов горски път трета степен, с настилка от трошен камък. Участъкът, подлежащ на основен ремонт е с дължина 5 061 м. и е изцяло в планински терен. Началната му точка е края на асфалтовия път, малко след кръстовището с второкласен път II-16 в периферията на с. Люти брод, при варовиковата кариера в м. „Комарника“. Трасето на разглежданият участък преминава през силно изразен планински терен. В началото пътят е земен, с дълбоки коловози. Съществуващата настилка е изцяло земна, с дълбоки коловози и водозадържане. Част от бъдещото трасе ще е новоизградено. На места е предвидена санитарна сеч. Проектните елементи са следните: - проектна скорост - 20 км/ч., - проектен габарит от 4 м., - една пътна лента с широчина 3 м. с едностранен наклон от 4%, - два банкета с широчина 0,50 м. с наклон 4%. Минималните радиуси са за хоризонтална крива 20 м. и категория на движение „много леко". На места, където радиуса е по-малък от 20 м. е предвидено двустранно уширение на настилката от по 0,50 м. На места, където терена позволява, е предвидено двустранно уширение за разминаване: от км 1+045 до км 1+090 с дължина 45 м. и широчина 2,50 м. и от км 3+260 до км 3+ 280 с дължина 20 м. и широчина 2,50м. Поради силно изразеният планински терен нивелетата е проектирана така, че да се избягват големи изкопи и насипи. Използваният максимален надлъжен наклон е 30% с дължина 20 м., а минималният надлъжен наклон е 0,2% с дължина 50 м. Минималните използвани радиуси на вертикалните криви е 100 м. за вдлъбнатите и 100 м. за изпъкналите криви. Така проектираните надлъжни наклони осигуряват надлъжно отводняване на пътното тяло и минимални земни работи. Отводняването е повърхностно и се извършва посредством напречни и надлъжни наклони, земни канавки и водостоци. Канавките са необлицовани, трапецовидни, с размери 40 см. дълбочина и 20 см. широчина на дъното. Предвижда се изграждане на двадесет и пет нови тръбни водостока 800.

Прогнозна стойност, без ДДС
1247552.97 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.07.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Основен ремонт на горски път за движение на противопожарна техника в землището на с. Раяновци, общ. Белоградчик, код АВЕ92“
1) Кратко описание

Функционалното предназначение на горския път ще е автомобилен горски път, трета степен с настилка от трошен камък, съгласно Наредба № 39 от 10.04.2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд.Предвидена е настилка от несортиран трошен камък Е=250МРа - 45 cm. Отводняването е повърхностно и се извършва посредством напречни, надлъжни наклони, земни канавки и водостоци. Предвижда се изграждането на седем нови тръбни водостока.Поради амортизация на съществуващите дървени премоствания се предвижда замяната им с нови плочести водостоци.Предвидените етапи на изпълнение на СМР са следните: - първи етап - подготовка на площадката, въвеждане на ВОД, маркиране на трасето на пътя, границите на изкопа и отводнителните съоръжения, отбелязване разположението и дълбочината на подземните комуникации (ако има), - втори етап - изкоп на земни почви, изпълнение на отводнителните съоръжения и изпълнение на обратна засипка; - трети етап - изграждане на трошенокаменна настилка, повърхностна обработка; - четвърти етап - заключителни работи.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233120, 45233320, 34928000

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни работи по изпълнение на основа на други пътища
Пътни съоръжения

3) Количество или обем

Трасето на разглежданият участък, с ориентировъчна дължина 3 372 м. преминава през силно изразен планински терен. Състоянието на съществуващият черен път е компрометирано, като вследствие движението на тежкотоварни автомобили са се образували коловози.Отводняването на пътя включва съществуващи дървени премоствания на км. 0+869, км. 1+084, км. 1+458, км. 1+788, км. 2+172, км. 2+488 и км. 2+741. Началната точка на изпълнението е отбивка от асфалтов път 1401 в периферията на с. Раяновци. Проектните елементи са следните: - проектна скорост - 20 km/h; - проектен габарит – 4 м.; - една пътна лента с ширина 3 м. с едностранен наклон от 3%; - два банкета с ширина 0,50 м. с наклон от 4% - минимални радиуси: хоризонтална крива – 20 м.; изпъкнали вертикални криви – 1000 м.; вдлъбнати вертикални криви – 500 м. Предвидена е настилка от несортиран трошен камък Е=250МРа - 45 cm. Отводняването е повърхностно и се извършва посредством напречни, надлъжни наклони, земни канавки и водостоци. Предвижда се изграждането на седем нови тръбни водостока: 800, с дължина по 9 м. Поради амортизация на съществуващите дървени премоствания се предвижда замяната им с нови плочести водостоци, както следва: км. 0+870; км. 1+084; км. 1+458; км. 1+788; км. 2+172; км. 2+489; км. 2+741. При км. 0+000 за осъществяване на преход между реконструираният горския път и съществуващата улична мрежа на с. Раяновци, се предвижда изграждане на отсечка с дължина 20 м. от плътен асфалтобетон с дебелина 5см.

Прогнозна стойност, без ДДС
590311.65 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.07.2015 г.