Версия за печат

02709-2015-0024

BG-Враца:

РЕШЕНИЕ

Номер: 4 от 14.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Северозападно държавно предприятие (СЗДП) - Враца, бул. „Христо Ботев“ №2, ет. 3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, инж. Иван Иванов, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg, Факс: 092 620032

Място/места за контакт: Северозападно държавно предприятие

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg..

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150414aHsp4762413.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Дейности по чл. 165, ал.1 от Закона за горите


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на възлагане с настоящата обществена поръчка е „Основен ремонт на горски пътища на територията на Северозападно държавно предприятие (СЗДП), за движение на противопожарна техника“, по две обособени позиции: (1) Обособена позиция №1: „Основен ремонт на горски път Комарника - Равни Горуняк за движение на противопожарна техника в м. „Равни Горуняк“, землище Люти брод, общ. Мездра, код ABF03“;(2) Обособена позиция №2: „Основен ремонт на горски път за движение на противопожарна техника в землището на с. Раяновци, общ. Белоградчик, код АВЕ92“.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно изготвените от Северозападно държавно предприятие и одобрени от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), в качеството му на Управляващ орган на Програма за развитие на селските райони 2007-2013” бюджети по Проекти № 06/226/00375 и № 05/226/00378, общия максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, при сумарно изчисление на бюджетите по отделните проекти, е 1 837 864,62 лв., без вкл. ДДС. Максималният финансов ресурс за реализиране на дейностите по обособена позиция №1 „Основен ремонт на горски път Комарника - Равни Горуняк за движение на противопожарна техника в м. „Равни Горуняк“, землище Люти брод, общ. Мездра, код ABF03” е в размер на 1 247 552,97 лв., без включен ДДС, а одобрената за финансиране стойност на дейностите на интервенция по обособена позиция №2 „Основен ремонт на горски път за движение на противопожарна техника в землището на с. Раяновци, общ. Белоградчик, код АВЕ92“ е в размер на 590 311,65 лв., без включен ДДС. Предвид изложеното и при съблюдаване нормата на чл. 15, ал. 4 от ЗОП, стойността на настоящата обществена поръчка, следва да бъде определена като сбор от прогнозно определените стойности на двете обособени позиции, включени в обхвата на възлагане, всяка от които е предмет на отделен договор. В конкретния случай, видно от посочения максимално допустим, разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, приложимият ред за възлагане е този, регламентиран в разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП, съобразно която, когато планираната за провеждане обществена поръчка за строителство е в стойностните граници от 264 000 лв., без вкл. ДДС и до 2 640 000 лв., без ДДС, възлагането на дейностите, обект на обществена поръчка, се извършва по предвидения в Закона формален ред на откритата процедура, по смисъла на чл.16, ал. 4 от ЗОП, но с ползване на опростени правила. От друга страна, мотивът за избор на вида процедура се обосновава от факта, че естеството на строителството по всяка от обособените позиции, позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации (обстоятелство, изключващо прилагането на ограничена по своя характер процедура) и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление и безспорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в Закона за „открита“ по характера си процедура. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз, какъвто в конкретния случай, в настоящата обществена поръчка е Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата. В допълнение на горепосоченото, провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура, дори и възлагана с опростени правила, гарантира в най-голяма степен публичността на определянето на Изпълнител на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта, каквато несъмнено е една от водещите цели на Северозападно държавно предприятие, в качеството му на Възложител на обществената поръчка и едновременно - Бенефициент по проекти №06/226/00375 и №05/226/00378, финансирани от „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg,, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: : http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Цветко Тодоров Цветков
Длъжност: Директор