Версия за печат

00044-2015-0018

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 63 от 09.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция Пътна инфраструктура, бул. Македония № 3, За: Габриела Нончева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173382, E-mail: g.noncheva@api.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки и правно обслужване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=306.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Предмет на обществената поръчка е: „Изработване на идеен проект за Автомагистрала „ Русе- Велико Търново”.

II.3) Кратко описание на поръчката

Целта на проектa е проучване на възможни технически решения за изграждане на автомагистрала. Да се проучат минимум три възможни ситуационни варианта по нов терен извън трасето на съществуващия път I-5, за реализацията на трасето на автомагистралата;Да се даде обоснована възможност за избор на технически възможно алтернативно/вариантно решение на пътното направление;Да се изследват по-съществените социално - икономически последици от реализирането на проекта и посочат мерките за ограничаване на въздействието върху околната среда;Да се извършат необходимите за фазата съгласувания.Проектната документация за пътния участък да бъде разработена в необходимия обем и съдържание и да отговаря на изискванията, посочени в раздел ІІ, Глава осма от ЗУТ за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. Сравнение на проучените варианти. Сравнението на вариантите да обхваща следните аспекти:•Технико - икономически – като се ползват данните от проектната разработка, включително изводите посочени в раздел „Транспортно – експлоатационни разходи”;•Екологичен – като се ползват данните, препоръките и изводите посочени в раздел „Опазване на околната среда”;•Земя за отчуждаване – по размер на засегнатата площ, по брой имоти, по вид собственост, по вид територия и по предназначение, по стойността на обезщетенията и вноските за промяна на предназначението;•Комплексен – по изброените по-горе критерии. Обобщено технико - икономическо заключение, изводи и препоръки.Въз основа на цялостните резултати и сравнения, както и на постановени решения, свързани с екологичното законодателство, да се направи заключение с препоръки за избор на целесъобразен вариант”. Изпълнението на обекта, предмет на обществената поръчка, ще се осъществи въз основа на изходна информация: утвърдено задание за проектиране с приложенията към него, и включва изпълнението на следните проектно-проучвателни работи (ППР):Обектът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява следните дейности, които са свързани с изработването на проекта и представляват условие, следствие или допълнение към него:1.Извършване на всички съгласувания на идейния проект с: •Всички Министерства, в чиито ресор са експлоатационните дружества (НКЖИ, ВиК, Електроразпределителни дружества, Телекомуникационните дружества, Напоителни системи и всички други); •Министерство на Културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 6 от ЗУТ – за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони; •Министерство на Околната среда и водите – становище съгласно чл. 104, ал. 1 от ЗООС; •Министерство на Отбраната и Министерство на Вътрешните работи за наличие на специални обекти; •Административните структури, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнение на проекта, в това число Общини, Областни администрации, „Електроенергиен системен оператор” ЕАД и други. •„Геозащита Русе” ЕООД 2. Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя и/или Консултанта.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 49 от 27.03.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-657761
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 64 - 112955 от 01.04.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 44-2015-18
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

657761

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

27.03.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

II.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Вместо:

120

Да се чете:

240

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3.) Технически възможности - дясна част т. 2, б. "Ж"

Вместо:

Проектант по част „Електро“1бр.:да има висше обр. по спец.: „Електротехника ” или екв. или аналог. Спец.

Да се чете:

Проектант по част „Електро“1бр.:да има висше образование по специалността: „Електротехника ” или еквивалентна или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности), с пълна проектантска правоспособност по специалността.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3.) Технически възможности - дясна част т. 2, б. "В"

Вместо:

В/Проектанти по част „Конструктивна “:В.1/Водещ проектант по част„Конструктивна“1бр.:да има висше обр. по спец. „Транспортно стр.”, „Пътно строителство“,„СГС” или аналог. Спец.(ако обр. е придобито в държ., където няма подобни спец.);Спец. опит: да е бил водещ проектант част „Конструктивна“ в екип за проектиране на осн. ремонт и/или ново стр. и/или реконстр. на мин.5 бр. пътни мостови съор.с отвор над 5м, вкл. на тунели, с пълна проект. Правосп..В.2/Проектанти по част „Конструктивна “3 бр.:да имат висше обр. по спец. „Транспортно стр.”, „Пътно строителство“,„СГС” или аналог. Спец. (ако обр. е придобито в държ.а, където няма подобни спец.), с пълна проект. Правосп. по спец.

Да се чете:

В/Проектанти по част „Конструктивна “:В.1/Водещ проектант по част„Конструктивна“ - 1бр.:да има висше обрaзование по специалност „Транспортно строителство”, „Пътно строителство“,„Строителство на сгради и съоръжения” или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни спецециалности); Специфичен опит: да е бил водещ проектант част „Конструктивна“ в екип за проектиране на основен ремонт и/или ново строителство и/или реконструкция на минимум 5 бр. пътни мостови съоръжения с отвор над 5м, включително на тунели, с пълна проектантска правоспособност .В.2/Проектанти по част „Конструктивна “3 бр.:да имат висше образование по специалност „Транспортно строителство”, „Пътно строителство“, „Строителство на сгради и съоръжения” или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности), с пълна проектантска правоспособност по специалността.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.3.1.) Информация относно определена професия

Вместо:

не

Да се чете:

да; Чл. 229, ал. 1; чл. 230, ал. 1 и §13 от предходните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
07/05/2015 17:00
Да се чете:
21/05/2015 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:
08/05/2015 15:00
Да се чете:
22/05/2015 15:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Лазар Асенов Лазаров
Длъжност: Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"