Версия за печат

00566-2015-0007

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална спортна академия “Васил Левски“, Студентски град, За: Пламен Кювлиев – Директор АСД, Република България 1700, София, Тел.: 0898 776606, E-mail: kuvliev@nsa.bg

Място/места за контакт: ет. 4, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски“- Пламен Кювлиев – Директор АСД,

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Национална спортна академия “Васил Левски“, София, Студентски град, Деловодство, ст.111, Ректорат, За: Красимира Андонова, Република България 1700, София, Тел.: 02 4014224

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: електромери находящи се в сгради и трафопостове собственост на НСА „Васил Левски”, на територията на Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на електрическа енергия и включване в балансираща група, която включва: 1. Регистриране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник на свободния пазар на електрическа енергия по смисъла на Закона за енергетиката /ЗЕ/, Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ в срок до 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от датата на извеждане на договора в деловодството на Национална спортна академия “Васил Левски” 2. Доставка на електрическа енергия „ЕЛ.ЕНЕРГИЯ“ до обекти на НСА „Васил Левски”, присъединени към ниско и средно напрежение и включване в стандартна балансираща група, за период до 31.12.2016 г., считано от датата на регистриране на първия товаров график на Възложителя в ЕСО ЕАД.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозно потребление от включване в балансираща група на Възложителя до 31.12.2016 г. е около 4800 /четири хиляди и осемстотин/ МWh /мегаватчаса/ на стойност до 390 000 лева без включен ДДС, за 16 /шестнадесет/ броя обекти и 16 /шестнадесет/ броя измервателни точки СрН – 500 кВт - гр. София, Студентски град – Ректорат; - СрН – 500 кВт- гр. София, Студентски град – Закрити спортни съоръжения; - СрН – 220 кВт гр. София, Студентски град – Открити спортни съоръжения; - СрН – 480 кВт - гр. София, Студентски град –Стол; - НН – 300 кВт - гр. София, Студентски град – Студентско общежитие бл. 15; - НН – 120 кВт - гр. София, Студентски град – Студентско общежитие бл. 61, вх.В ; - НН – 120 кВт - гр. София, Студентски град – Студентско общежитие бл. 61, вх.Г ; - НН – 120 кВт - гр. София, Студентски град – Студентско общежитие бл. 61, вх.Д ; - НН – 240 кВт - гр. София, Студентски град – Студентско общежитие бл. 70; - НН – 48 кВт - гр. София, Студентски град – Студентско общежитие бл. 18; - НН – 120 кВт - гр. София, ул. „Гургулят“ 1; - НН – 85 кВт - гр. София, Плувен басейн НСА, бул. „Прага“ 21; - НН – 360 кВт - ПУСБ „проф. Иван Стайков“, – Природен парк „Витоша”; - НН – 35 кВт – Мачтов ТП ПУСБ „проф. Никола Хаджиев“, КК „Боровец”, община Самоков; - НН – 650 кВт - ВУСБ „Равда“, гр. Несебър, област Бургас. - НН – 260 кВт – Стол ВУСБ „Равда“, гр. Несебър, област Бургас.

Прогнозна стойност без ДДС
390000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за УЧАСТИЕ в процедурата и гаранция за ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ на договора. 1. Гаранция за УЧАСТИЕ в процедурата е в размер на 3900 /три хиляди и деветстотин/ лева, която следва да се внесе в срок до 19.05.2015 г., по банкова сметка на НСА „Васил Левски” IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD, като се посочи Предмета на поръчката и решението за откриване на процедурата, за която се представя гаранцията, и се представи копие от платежното нареждане. 2. Гаранция за ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ на договора. Участникът класиран на първо място, е длъжен в срок до 7 (седем) работни дни от влизане в сила на решението за избирането му да представи на Възложителя гаранция за добро изпълнение на договора, в размер на 11700 /единадесет хиляди и седемстотин/ лева, по банкова сметка на НСА „Васил Левски”, IBAN: BG74 BNBG 9661 3300 1751 01, при БНБ, ЦУ, BIC BNBG BGSD, като се посочи Предмета на поръчката и решението за класиране на процедурата, за която се представя гаранцията. 3. В случай, че участникът желае да представи банкова гаранция за УЧАСТИЕ в процедурата, същата следва да е със срок на валидност до 31.08.2015 г. и да се представи в оригинал и текста – съдържанието й да отговаря точно на приложения образец в Документацията за участие, в противен случай, същата се счита за невалидна и комисията ще има право да не допусне участника до оценяване и класиране и да предложи същия за отстраняване от процедурата. 4. В случай, че участникът желае да представи банкова гаранция за ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ на договора, същата следва да е със срок на валидност до 31.12.2016 г. и да се представи в оригинал и текста – съдържанието й да отговаря точно на приложения образец в Документацията за участие, в противен случай, същата се счита за невалидна и Възложителят ще има право да сключи договор с класирания на второ място участник. 5.Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 15 работни дни след изтичане на срока на действие на договора, но само при условие, че Изпълнителят няма неизпълнени изискуеми задължения към Възложителя и при условие, че няма неразрешени спорове и/или не приключили съдебни производства, свързани с изпълнението на договора, както и ако е направил изрично писмено искане да му бъде върната. 6. В случай, че се представят банкови гаранции за участие и за добро изпълнение на договора, същите следва да е издадени без условия за Възложителя – безусловни и неотменими. 7. Не се допускат и няма да бъдат приемани банкови гаранции за участие и добро изпълнение на договора, в които са заложени затруднения за Възложителя за усвояване и удовлетворяване на сумите по нея, както и заложени условия като „потвърждения на подписи от обслужващи банки”, „Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде предоставено, чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона” и други подобни. Банката издаваща същата следва да е задължена да изплаща незабавно всички писмено поискани от Ректора на Национална спортна академия „Васил Левски” суми до размера на издадената гаранция на основанията предвидени в ЗОП и договора за обществена поръчка. 8. Гаранцията за участие в процедурата се представя в плик № 1 с надпис "Документи за подбор.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно условията на договора за обществена поръчка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя изискване за създаване на обединение, както и за участие с такова, но в случай, че се участва в процедурата като обединение, задължително следва: 1. да се спазят изискванията на чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП, чл.56, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОП. 2. Участниците в обединението трябва да определят (упълномощят) едно лице, което да представлява обединението пред Възложителя, което е упълномощено да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; 3. да се представи заверено копие на договора, с който е създадено обединението. 4. Срокът за който е учредено да не е по-кратък от този на действие на договора на обществената поръчка, и да съдържа клаузи, които да гарантират, че: Всички членове на обединението/ консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора; Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; Да е посочено ясно разпределение на дейностите от предмета на поръчката между участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от тях при изпълнение на настоящата обществена поръчка. 5. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо лице, всяко физическо или юридическо лице, включено в Обединението следва да представи в Плик №1, всички Декларации по образец изисквани от участника. Доказателствата за изпълнение на минималните финансови и технически изисквания към Участника се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 6. В случай, че обединението бъде избрано за изпълнител без да е вписано по реда на чл.23 от Закона за търговския регистър, същото следва да се впише и най-късно в срок до 7 (седем) работни дни след влизане в сила на решението за избора му да представи доказателства за Единният идентификационен код по чл.23 от ЗТР издаден на името на обединението, в Деловодството на Възложителя, в противен случай Възложителят прилага чл.74 от ЗОП. 7. да не се правят промени в състава на обединението за времето от подаването на офертата в деловодството на Възложителя, до сключване на договор за обществена поръчка, а в случай, че обединението бъде избрано за изпълнител до изтичане срока на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Класираният на първо място участник следва в срок до 7 (седем) работни дни, след влизане в сила на решението за класиране, да представи в Деловодството на Възложителя, оригинали или нотариално заверени копия от документите по чл.47, ал.10 от ЗОП, ведно със съответната гаранция за добро изпълнение на договора и Декларации от № 11, по образец, приложен към документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва наименованието на участника, електронен адрес за кореспонденция (email), телефон/GSM и ЕИК, както и НАИМЕНОВАНИЕТО на обществената поръчка, по II.1.1. от това обявление, за която участва. 2.Офертата по чл. 57, ал.1 от ЗОП съдържа най-малко три отделни запечатани непрозрачни, здрави, с ненарушена цялост, надписани с предмета на обществената поръчка и наименованието на участника, плика, както следва: 2.1. По чл. 57, ал.2, т.1 от ЗОП плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя и посочени в това обявление и декларации по образец, ведно с Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 2.2. По чл. 57, ал.2, т.2 от ЗОП плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят в три екземпляра попълнен, подписан и подпечатан образецът на договора, който е приложен към документацията за участие и техническо предложение. 2.2.1. Не се допуска изменение на образеца на договора. В случай, че бъде представен изменен или различен договор от образеца на документацията за участие, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата и няма да бъде допуснат до оценяване и класиране. 2.2.2. Не се допуска поставянето на други документи освен договорът и техническото предложение. 2.3. По чл. 57, ал.2, т.3 от ЗОП плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника. 3. Върху всеки плик с номера 1, 2 и 3, се посочва НАИМЕНОВАНИЕТО на обществената поръчка, по II.1.1. от това обявление, за която участва и ФИРМАТА на участника. 4.1 Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно оферти, които са представени след изтичане на крайния срок и час за получаване или такива в незапечатан, ненадписан, прозрачен или скъсан плик. 4.2. Подадените след този час предложения за участие чрез куриери и чрез пощата няма да бъдат предавани на комисията за разглеждане, а кандидатите няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. 5. Участниците следва да попълнят и представят Декларации от № 1 до № 10 включително, по образец, приложени към документацията за участие, в зависимост от наличието обстоятелствата, които декларират. 6. Участниците следва да представят ценова оферта и проекто-договора, по образеца и условията на документация за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания към кандидатите и участниците по чл.50 от ЗОП
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания към кандидатите и участниците по чл.50 от ЗОП
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участникът следва да представи Справка от ЕСО ЕАД за общото количество доставена ел.енергия за периода на 2014 г, към крайни клиенти на свободния пазар на Република България по вътрешни графици.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да има, издадена Лицензия за търговия с електрическа енергия от Комисия за енергийно и водно регулиране. 2. Участникът следва да е регистриран от „Електроенергиен системен оператор” ЕАД /ЕСО/, към крайната дата за подаване на предложението, в Регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи и в Регистъра на търговските участници, със статус активен. 3. Участникът следва да представи Сертификат за система за управление на качеството по ISO 9001:2008, с обхват покриващ предмета на настоящата обществена поръчка или еквивалентен.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.05.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.05.2015 г.  Час: 10:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.05.2015 г.  Час: 10:30
Място

София, Студентски град, Национална спортна академия „ Васил Левски“, Ректорат, ет. 3, Заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представляващите участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Всички разяснения по чл.29 от ЗОП, ще бъдат публично достъпни и оповестявани, чрез публикуване в ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА на интернет страницата на Възложителя http://www.nsa.bg/bg/page,1677. И други съгласно Документация за участие публикува на Профила на купувача на Възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ