Версия за печат

00338-2015-0004

BG-Разград:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗОП-6 от 08.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Разград, бул.Бели Лом №37А, За: Виргиния Станкова и инж.Емилия Горгиева-Михайлова, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618171; 084 618183, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: ст.юрисконсулт-обществени поръчки в дирекция Правно и нормативно обслужване и началник отдел Инвестиционни дейности

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150408lhsC653752.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Поръчката обхваща изпълнение на ремонт на път RAZ 2126/III-205/ жп прелез Ясеновец – Недоклан от общинската пътна мрежа на Община Разград. Видове работи, предвидени за изпълнение: изрязване и фрезоване на компрометирани участъци от асфалтовите настилки; възстановяване на основата където е необходимо; доставка полагане и уплътняване на асфалтови смеси за кърпежи, профилиране и преасфалтиране; оформяне, почистване и запълване на банкети;полагане на хоризонтална пътна маркировка ; почистване на водостоци; възстановяване на канавки; превоз на излишни земни маси и строителни отпадъци. Непредвидени видове работи, възникнали по технологични причини в процеса на изпълнение на поръчката, се считат за договорени за изпълнение.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 16, ал.1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки, възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура, гарантира в най-голяма степен прозрачността на избора и разходването на финансовите средства и публичността по възлагането на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Денчо Стоянов Бояджиев
Длъжност: кмет на Община Разград