00864-2014-0018

BG-Исперих: 24 - Образователни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Исперих, ул. Дунав №2, За: Айлин Шукриева - Началник отдел ОП, РБ 7400, Исперих, Тел.: 08431 2178, E-mail: op_isperih@abv.bg, Факс: 08431 4712

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.isperih.bg.

Адрес на профила на купувача: http://e-procurement.bg:8080/pk/00864#4.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Организиране и провеждане на изнесени обучения по проект «Креативна и резултатна администрация на община Исперих»”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 24
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: територията на цялата страна
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предметът на обществената поръчка включва подготовка и провеждане на: - 2 изнесени обучения на тема "Екипна ефективност" за общо 103 участника. Продължителността на всяко едно от обученията е 24 часа в рамките на 3 дни. - 2 изнесени обучения на тема "Работа със специфични групи" за общо 103 участника. Продължителността на всяко едно от обученията е 24 часа в рамките на 3 дни.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80500000, 80511000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги по обучение на персонала


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
96820 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Концепция за провеждане на обученията- П1; тежест: 60
Показател: Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на конкретното обучение -П2; тежест: 10
Показател: Предложена от участника цена, в лева, без ДДС- П3; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 634904 от 25.11.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 35 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
01.04.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
12.03.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Дружество по ЗЗД ЕЙС ЕИК 176675396, бул. България 24, ет.5, офис 500, РБ 4700, Смолян, Тел.: 0894 777174, E-mail: eleonora.jeleva@gmail.com

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 99503.33 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 96820 BGN без ДДС
В Брой месеци 3
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Поръчката се възлага в изпълнение на проект „Креативна и резултатна администрация на община Исперих” (договор№ М13-22-38/29.07.2014 г.), изпълняван от община Исперих по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

08.04.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Участник „РААБЕ България” ООД, гр. София 121250175 Участник ЕТ „Дан – Теа – Евелина Генкова”, гр. София 020586108 Участник „Тренинг фактори” ДЗЗД, гр. София 176042095 1. Бизнес обучение и квалификации ЕООД 115571486 2. ИВЕНТИВО ЕООД 200584023 Участник „Екорис саут ийст юроп” ЕООД, гр. София 175129426 Участник Консорциум „Център за обучение и консултации”, гр. Варна 1. Топарови - 2008 ООД 200442198 2. Сдружение "Център за развитие и подкрепа на бизнеса" 103561413 Участник „Гетони партнърс” ЕООД, гр. София 201197620 Участник Дружество по ЗЗД „ЕЙС” , гр. Смолян 176675396 1. Елаве Терапи ЕООД 200006133 2. Сдружение с нестопанска цел "ИНСАЙТ" 175630455 Участник Фондация „Свети Георги”, с. Ценово 117621831 Участник „БенчМарк Груп” АД, гр. София 131112183


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор