Версия за печат

00777-2014-0003

BG-Кочериново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Кочериново, пл. Трети март №1, За: Наталия Граховска, Република България 2640, Кочериново, Тел.: 07053 2011, E-mail: obst_kocherinovo@mail.bg, Факс: 07053 2330

Място/места за контакт: Община Кочериново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ob-kocherinovo.bg..

Адрес на профила на купувача: www.ob-kocherinovo.bg..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Извършване на ремонтни дейности - асфалтиране на част от уличната мрежа на град Кочериново". Дейностите по поръчката са в изпълнение на Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, съгласно Постановление № 19 от 7 февруари 2014г. за одобряване на средства от резерва.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Територията на Община Кочериново
Код NUTS: BG415
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Ще бъдат извършени ремонтни работи на улици на територията на Община Кочериново - ул. "Олга Стоянова", ул. "Мусала", ул. "Детелина", ул. "Брянски лес", ул. "Шипка", ул. "Спортист", ул. "Свилен Русев". Предвидените ремонтни работи обхващат механизиран изкоп за ниво, подравняване на тротоари, валиране на разрити почви, полагане на неплътна асфалтова смес, полагане на плътна асфалтова смес, изкоп на тротоари ръчно, доставка и монтаж на видими бетонови бордюри, доставка и монтаж на настилка с базалтови плочи

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233142

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
581914.29 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: ОЦ 1 - Оценка по технически показатели, формирана от ТП 1 - технологична последователност на строителните процеси с тежест 40 точки и ТП 2 - Срок за изпълнение - с тежест 30 точки; тежест: 70
Показател: ОЦ 2 - Оценка на финансово предложения; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 599331 от 14.04.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ОП-05-7 / Обособена позиция №: / Заглавие:Извършване на СМР за реализиране на проект "Извършване на ремотни дейности - асфалтиране на част от уличната мрежа на гр.Кочериново"
V.1) Дата на сключване договора
28.07.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД Развитие Кочериново, БУЛСТАТ 176724181, ул. Симеоновско шосе №38, Република България 2600, Дупница, Тел.: 0701 51209, Факс: 0701 51209

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 583333.33 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 581914.29 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.04.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. ДЗЗД Развитие Кочериново с членове в обединението - "Мегаинвест-Холд" ЕООД и "Евро Еко Блид" ЕООД; 2. Каро Трейдинг ООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор