Версия за печат

02443-2012-0018

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Главна Дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - Министерство на вътрешните работи, ул. Пиротска №171А, За: Сашка Стоянова, Радка Савова, Р. България 1309, София, Тел.: 02 96010291; 02 96010341, E-mail: s.stoyanova@mes.goverment.bg, Факс: 02 8688115

Място/места за контакт: сектор Обществени поръчки, ГДПБЗН - МВР

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nspbzn.mvr.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nspbzn.mvr.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществен ред и сигурност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на природен газ до обекти на ГДПБЗН - МВР на територията на РБългария за срок от 60 месеца.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: североизточна България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на природен газ до обекти на ГДПБЗН - МВР на територията на РБългария за срок от 60 месеца.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09123000

Описание:

Природен газ

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ПО-Ф-ДВ-90 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на природен газ до обекти на ГДПБЗН - МВР на територията на РБългария за срок от 60 месеца.
V.1) Дата на сключване договора
06.12.2012 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
31.10.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Овергаз Юг АД, ЕИК- 1115153647, ул. Академик Николай Хайтов № 10А, Р. България 4230, Асеновград, Тел.: 0700 11110

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ПО-Ф-ДВ-27 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
01.03.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
31.10.2012 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Овергаз Запад АД, ЕИК 109010858, ул. Цар Освободител 182, РБългария 2500, Кюстендил, Тел.: 087 938937, E-mail: overgas_zapad@overgas.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.04.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Овергаз Изток АД, ЕИК- 102170333 Овергаз Запад АД, ЕИК 109010858


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

На основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление. Необходимо е да се сключи договор за доставка на природен газ по регулирани цени в съответствие с чл.30, ал.8 от Закона за енергетиката. Съгласно чл.43, ал.2, т.2а от Закона за енергетиката, за една обособена територия на страната се издава само по една лицензия за снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е издала на Овергаз Изток АД, ЕИК- 102170333, Лицензия за доставка, разпределение и продажба на природен газ” за територията на гр. Бургас. Обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, защото Газоразпределителните дружества имат изключителни права, по смисъла на §1, т.26 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки за осъществяване на тази дейност на територията на съответните региони, придобити по силата на закон, съгласно издадената от ДКЕВР лицензия, поради което и на основание чл.90 ал.1 т.3 от ЗОП е избрана настоящата процедура на Договаряне без обявление.