Версия за печат

00470-2015-0002

BG-с. Черноочене: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, с. Черноочене, ул.Шеста №9, За: Кенан Нешад - Директор на дирекция Специализирана администрация, Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6348, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg

Място/места за контакт: с. Черноочене, ул.Шеста №9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com..

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Проучване и проектиране на обект: "Местен общински път KRZ 1436 /ІІ-58/ - Комунига - Женда - аз. Боровица - Безводно" разрушен участък при км. 19+880"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Черноочене, област Кърджали
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Проучване и проектиране на обект: "Местен общински път KRZ 1436 /ІІ-58/ - Комунига - Женда - аз. Боровица - Безводно" разрушен участък при км. 19+880"

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71210000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
25632 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 43 / Обособена позиция №: / Заглавие:Проучване и проектиране на обект: "Местен общински път KRZ 1436 /ІІ-58/ - Комунига - Женда - аз. Боровица - Безводно" разрушен участък при км. 19+880"
V.1) Дата на сключване договора
03.04.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
03.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ГРАМА ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 202230525, гр. Хасково, ул. Добруджа № 10А, офис 26, Република България 6300, Хасково, Тел.: 038 661101

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 25632 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.04.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ГРАМА ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр. Хасково, ул. Добруджа №10А, офис 26


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

г) Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възложителя обстоятелства.

В резултат на свлечени земни маси е прекъснат общински път KRZ 1436 /ІІ-58/ - Комунига - Женда - аз. Боровица - Безводно, който е единствения път за с. Безводно. В с. Безводно живеят 75 души. Информация за бедствие или опасно състояние е изпратено до МКВП към Министерския съвет с писмо с изх.№ 04-00-58 от 16.03.2015г.