Версия за печат

00470-2015-0003

BG-с. Черноочене: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Черноочене, с. Черноочене, ул. Шеста №9, За: Кенан Нешад - Директор на дирекция Специализирана администрация, Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6348, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6346

Място/места за контакт: с. Черноочене, ул. Шеста №9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Проучване и проектиране на обект: Възстановяване на разрушена пътна настилка и изграждане на подпорна стена на общински път /ІІ-58/ разклон махала Долна на с. Габрово, от км. 0+820 до 0+940, Община Черноочене

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: с. Габрово, община Черноочене, област Кърджали
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Проучване и проектиране на обект: Възстановяване на разрушена пътна настилка и изграждане на подпорна стена на общински път /ІІ-58/ разклон махала Долна на с. Габрово, от км. 0+820 до 0+940, Община Черноочене Проектни части: Част Пътна; част Конструкция; част Геодезия - Геодезическо заснемане, част Геология; част План за безопасност и здраве; част Пожарна безопасност и част План за управление на строителни отпадъци.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71210000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
9360 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 42 / Обособена позиция №: / Заглавие:Проучване и проектиране на обект: Възстановяване на разрушена пътна настилка и изграждане на подпорна стена на общински път /ІІ-58/ разклон махала Долна на с. Габрово, от км. 0+820 до 0+940, Община Черноочене
V.1) Дата на сключване договора
03.04.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
03.04.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ГРАМА ИНЖЕНЕРИНГ ООД, ЕИК 202230525, гр. Хасково, ул. Добруджа №10А, офис 26,, Република България 6300, гр. Хасково, Тел.: 038 661101

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 9360 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.04.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"ГРАМА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр. Хасково, ул. "Добруджа" № 10А, офис 26


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

г) Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възложителя обстоятелства.

В резултат на обилното снеготопене е прекъсната връзката с махала Долна на с. Габрово. Пътя е пропаднал. Образувала се ресет с дълбочина 3 м. и дълбочина 120 м. Цялостно е прекъснат общински път /ІІ-58/ разклон махала Долна на с. Габрово, от км. 0+820 до 0+940, където живеят 567 души. Информация за бедствие или опасно състояние е изпратена до МКВП към Министерски съвет с писмо с изх. №04-00-69/27.03.2015г.