Версия за печат

04861-2015-0002

BG-София: 24 - Образователни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Изпълнителна агенция по трансплантация, ул. Братя Миладинови № 112, За: Кирил Кирилов, Република България 1202, София, Тел.: 02813 5019, E-mail: kiril.kirilov@bgtransplant.bg, Факс: 02931 6151

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция по трансплантация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bgtransplant.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgtransplant.bg/iat/index.php?target_f=EОбществени поръчки.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Национална агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Организиране и провеждане на специализирано обучение на служителите на Изпълнителна агенция по трансплантация, извършващи инспекции на лечебните заведения

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 24
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Провеждане на специализирано обучение на територията на гр. София за осем служители от дирекция „Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията“ на ИАТ по програма определна със заповед № РД-19-2 от 13.02.2015 на министъра на здравеопазването за 2015г. Теоретичните и практическите занятия следва да се проведат в здравни или лечебни заведения, които разполагат със специалисти по съответните специалности. Обучението е с продължителност 30 академични часа и се провежда от лица с придобита специалност по вирусология, микробиология, клинична имунология, клинична токсикология, инфекциозни болести, медицинска паразитология, обща и клинична патология, клинична лаборатория. Ръководителите на здравните и лечебните заведения, в които се провежда обучение, издават служебна бележка на всяко лице, което успешно е преминало обучение по съответната специалност.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80561000

Описание:

Услуги по обучение в областта на здравето

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Провеждане на специализирано обучение на територията на гр. София за осем служители от дирекция „Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията“ на ИАТ по програма определна със заповед № РД-19-2 от 13.02.2015 на министъра на здравеопазването за 2015г. Теоретичните и практическите занятия следва да се проведат в здравни или лечебни заведения, които разполагат със специалисти по съответните специалности. Обучението е с продължителност 30 академични часа и се провежда от лица с придобита специалност по вирусология, микробиология, клинична имунология, клинична токсикология, инфекциозни болести, медицинска паразитология, обща и клинична патология, клинична лаборатория. Ръководителите на здравните и лечебните заведения, в които се провежда обучение, издават служебна бележка на всяко лице, което успешно е преминало обучение по съответната специалност.

Прогнозна стойност без ДДС
1666.66 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

10


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП възложителят не изисква гаранции за участие и изпълнение

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, а именно: В срок до 10 (десет) дни след приключване на обучението и представянето на служебна бележка на всяко лице, което успешно е преминало обучение по съответната специалност и присъствения списък .

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. По отношение на участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 - 4 и ал. 5 от ЗОП. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, участниците в него трябва да определят в споразумението за създаването си, физическото лице, което е упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя. В случай че в споразумението не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, следва да се представи в допълнение и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 2.3. В случай че участник в процедурата е обединение, критериите за подбор ще се прилагат за обединението като цяло. Изискуемите от Възложителя документи за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят само за членовете на обединението, чрез които участникът доказва съответствието си със същите. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа, и подизпълнителите са посочени в офертата на участника, и за тях са представени всички необходими документи. 3.2. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 3.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, в случай че е представил: • самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 7; • оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 7, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и е декларирало пред Възложителя, в хода на провеждането на процедурата, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв. 3.4. При подаване на офертата, участникът декларира дела на участие на подизпълнителя (в проценти), както и вида на конкретната час от дейноста, която ще се извършва от подизпълнителя.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Н/П
Минимални изисквания: Н/П
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Разрешение за осъществяване на дейността на лечебно или здравно заведение, издадено от министъра на здравеопазването. 2. Декларация свободен текст за наличие на оборудвани лаборатории и зала за провеждане на теоритичните занятия; 3. Списък на ключовите експерти, съдържащ и посочване на образованието, професионалната квалификация и придобита специалност на съответния експерт
Минимални изисквания: 1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва да притежава собствена или наета база включваща оборудвани лаборатории по вирусология, микробиология, клинична имунология, клинична токсикология, инфекциозни болести, медицинска паразитология, обща и клинична патология, клинична лаборатория и зала за провеждане на теоритичните занятия. 2. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата, участникът следва да осигури за изпълнението на поръчката ключови експерти, които да отговарят на изискванията на Възложителя, както следва: Експерт - лектор 1 • Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „ Медицина”; • Придобита специалност по „Вирусология“ Експерт – лектор 2 • Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „ Медицина”; • Придобита специалност по „Микробиология“ Експерт – лектор 3 • Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „ Медицина”; • Придобита специалност по „Клинична имунология“ Експерт – лектор 4 • Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „ Медицина”; • Придобита специалност по „Токсикология“ Експерт – лектор 5 • Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „ Медицина”; • Придобита специалност по „Инфекциозни болести“ Експерт – лектор 6 • Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „ Медицина”; • Придобита специалност по „Обща и клинична патология“ Експерт – лектор 7 • Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „ Медицина”; • Придобита специалност по „Клинична лаборатория“
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Наредба № 4 от 19 февруари 2007 г. За условията и реда за извършване на инспекции на лечебните заведения от Изпълнителна агенция по трансплантация

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.05.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.05.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.05.2015 г.  Час: 16:00
Място

Изпълнителна агенция по трансплантации, гр. София, ул. „Братя Миладинови” № 112

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците, техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 и 7 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.04.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ