Версия за печат

04861-2015-0002

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗОП1-20 от 07.04.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Изпълнителна агенция по трансплантация, ул. Братя Миладинови 112, За: Кирил Кирилов, Република България 1202, София, Тел.: 02813 5019, E-mail: kiril.kirilov@bgtransplant.bg, Факс: 02931 6151

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция по трансплантация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bgtransplant.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgtransplant.bg/iat/index.php?target_f=EОбществени поръчки.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Национална агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Организиране и провеждане на специализирано обучение на служителите на Изпълнителна агенция по трансплантация, извършващи инспекции на лечебните заведения “: Провеждане на специализирано обучение на територията на гр. София за осем служители от дирекция „Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията“ на ИАТ по програма определна със заповед № РД-19-2 от 13.02.2015 на министъра на здравеопазването за 2015г.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.04.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Марияна Кирилова Дойчинова
Длъжност: Изпълнителен директор