Версия за печат

00797-2014-0079

BG-Бургас: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бургас, ул. Александровска №26, За: Боряна Балабанова, Р България 8000, Бургас, Тел.: 056 907460, Факс: 056 841996

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНИ КОЛЕКТОРИ ЗА ОТВЕЖДАНЕТО НА ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ ОТ СИСТЕМНО ЗАЛИВАЕМИТЕ УЛ. „РОЗА“ , УЛ. „ДИМИТЪР НИКОЛОВ“ И УЛ. „РУЖА“ В КВ. ЛОЗОВО НА ГР.БУРГАС“.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: кв. Лозово, гр. Бургас
Код NUTS: BG341
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНИ КОЛЕКТОРИ ЗА ОТВЕЖДАНЕТО НА ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ ОТ СИСТЕМНО ЗАЛИВАЕМИТЕ УЛ. „РОЗА“ , УЛ. „ДИМИТЪР НИКОЛОВ“ И УЛ. „РУЖА“ В КВ. ЛОЗОВО НА ГР.БУРГАС“.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45232400

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационни колектори


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
499936.1 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложен срок; тежест: 30
Показател: Предложена цена; тежест: 70
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

93-ОП-138

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 636275 от 03.12.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 93-ОП-138/25/ / Обособена позиция №: / Заглавие:„ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНИ КОЛЕКТОРИ ЗА ОТВЕЖДАНЕТО НА ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ ОТ СИСТЕМНО ЗАЛИВАЕМИТЕ УЛ. „РОЗА“ , УЛ. „ДИМИТЪР НИКОЛОВ“ И УЛ. „РУЖА“ В КВ. ЛОЗОВО НА ГР.БУРГАС“.
V.1) Дата на сключване договора
03.04.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.03.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

СЕВЕРНИ ВОДИ ООД; ЕИК 130558439, ж.к. Братя Миладинови, бл.38-39, ет.2, ап.надпартерен, Р България 8000, Бургас, Тел.: 056 833240, Факс: 056 833241

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 499936.1 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

03.04.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. „БРИЛЯНТ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Свети влас 8256, Община Несебър, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №22, ЕИК 147146949 и адрес за кореспонденция: гр. Свети влас 8256, Община Несебър, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №22, тел. 0885 555 055 и факс: 0554/ 23 621, представлявано от Румен Станчев Стефанов. 2. „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, Район „Средец“, ул. „Седянка“ №9, ЕИК 115812097 и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4003, Район „Средец“, ул. „Седянка“ №9, тел. 032/969 280 и факс: 032/ 969 281, представлявано от Георги Николов Табаков. 3. „СМК - МОНТАЖИ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. „Шейново“ №3, ет.4, ЕИК 102124298 и адрес за кореспонденция: гр. Бургас 8000, ул. „Шейново“ №3, ет.4, тел. 056/84 27 80 и факс: 056/85 99 58, представлявано от Недялко Александров Недялков. 4. „СЕВЕРНИ ВОДИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ж.к. „Братя Миладинови“, бл.38-39, ет.2, ап. надпартерен, ЕИК 130558439 и адрес за кореспонденция: гр. Бургас 8000, ж.к. „Братя Миладинови“, бл.38-39, ет.2, ап. надпартерен, тел. 056/83 32 40 и факс: 056/83 32 41, представлявано от Димитър Николов Пантелеев. 5. ДЗЗД „ПЪТСТРОЙ КАРНОБАТ КОНСОРЦИУМ”, създаден с договор за създаване на консорциум от 12.06.2008г. и Анекс към същия от 14.01.2015г. със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №117, ЕИК 175525251 и адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Константин Фотинов“ №19 А, тел. 056/840 205 и факс: 056/840 205, между „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД, гр. Бургас, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Константин Фотинов“ №19 А, ЕИК 102659979, представлявано от Райко Дамянов Калпачков и Иван Николаев Иванов и „ХИДРОСТРОЙ” АД, гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №117, ЕИК 103029862, представлявано от Николай Купенов Пашов и Милош Александров Поцков. 6. „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен 9700, ул. „Алеко Константинов“ №8, ЕИК 127001597 и адрес за кореспонденция: гр. Бургас 8000, ул. „Дебелт“ №70, тел. и факс: 056/814 165, представлявано от Димо Христов Димов. 7. „ЩРАБАГ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, Район „Илинден“, ул. „Кукуш“ №1, ЕИК 130463628 и адрес за кореспонденция: гр. София 1748, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, сграда „Мегапарк“, ет.8, тел. 02/445 88 73 и факс: 02/445 88 89, представлявано от Веселин Маринов Господинов, Фиданка Владимирова Гигова и Херберт Франц-Ксавие Шустер.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор